Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało nowy projekt rządowy taniego kredytu mieszkaniowego skierowanego do osób do 45. roku życia, które nie mają i nigdy nie miały własnej nieruchomości.

W ramach programu „Pierwsze mieszkanie” państwo będzie wspierało przez dziesięć lat kredytobiorców, którzy się do niego zakwalifikują i kupią lokal na własne cele mieszkaniowe. Beneficjenci przez dekadę będą musieli w takim lokalu mieszkać.

W okresie stosowania dopłat (pierwsze dziesięć lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Niedopełnienie tego warunku spowoduje, że kredytobiorcy stracą dopłatę i przejdą na warunki rynkowe kredytu.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m kw. mieszkania.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać bezpieczny kredyt 2 proc.?

Obecnie zakładamy, że kredyt będzie można uzyskać pod następującymi warunkami:

  • kredytobiorca musi mieć zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mają i nie miały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem;
  • kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem;
  • kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich;
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy poza oprocentowaniem kredytu poniesie się dodatkowe koszty kredytu?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym poza niższym oprocentowaniem kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Co się stanie po zakończeniu dziesięcioletniego okresu obniżonego oprocentowania? Czy rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę) czy aktualny poziom stóp procentowych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że bank, oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach: kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie pięć lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

 

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

tel.: 0048 504 078 866

www.kancelariahajdukiewicz.com

 

 

Na podstawie:

www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt

 

 

 

Gazetka 219 – marzec 2023