Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych mają poza Belgią. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest wpis podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldowanie.

Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest zatrudniona w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego kraju, gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku osób zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres do 3 miesięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu. Osoby, które ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesiące, otrzymają kartę pobytu na 5 lat. Otrzymanie karty pobytu wiąże się z wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców i nadaniem belgijskiego numeru identyfikacyjnego (rijksregisternummer/numéro national), który jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Osoby, które posiadają belgijski numer identyfikacyjny, automatycznie traktowane są jako belgijscy rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są automatycznie przypisane do urzędu skarbowego dla rezydentów.

NIEREZYDENCI PODATKOWI

W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek interesów gospodarczych.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną między Belgią i Polską, miejsce zamieszkania podatnika jest tam, gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik przebywa w Belgii ze względów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące i został wpisany do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii Europejskiej, np. w Polsce), może ubiegać się o status nierezydenta w Belgii. Pracownicy sezonowi oraz osoby pracujące i przebywające w Belgii krócej niż 183 dni również mogą być traktowane jako nierezydenci podatkowi.

Należy pamiętać, że podatnik musi mieć oficjalne zameldowanie pod tym samym adresem, co jego rodzina (w kraju, w którym ona przebywa). Belgijski urząd skarbowy może wymagać udokumentowania posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną.

Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środkami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju.

Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najemni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) lub ośrodek interesów gospodarczych.

Nierezydentami podatkowymi są często również pracownicy placówek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych organizacji międzynarodowych.

ZEZNANIA PODATKOWE NIEREZYDENTÓW

Nierezydenci podatkowi w Belgii składają zeznania podatkowe jesienią. W roku 2023 formularze zeznań podatkowych będą wysyłane do podatników w drugiej połowie września. Termin składania zeznań upływa 24 listopada 2023. Należy pamiętać, iż podatnik ma prawo do minimum 1 miesiąca na wypełnienie i wysłanie zeznania. Nierezydenci podatkowi mają obowiązek składania zeznań podatkowych również w kraju swojej rezydencji podatkowej, czyli tam, gdzie mieszka rodzina podatnika, np. w Polsce.

Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezydenci, same powinny zgłosić sie do urzędu skarbowego dla nierezydentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego. Dane kontaktowe można znaleźć poprzez link: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/niet-inwoners/aangifte

Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów. Każdy z urzędów obsługuje zeznania podatkowe w innym języku. Główne siedziby działów niderlandzkojęzycznego i francuskojęzycznego, znajdują się Brukseli. Urząd niemieckojęzyczny ma swoją siedzibę w Eupen. Od 2016 r. każdy podatnik (nierezydent) sam wybiera, w którym z trzech urzędów chce złożyć zeznanie (ze względu na język).

ZASADY OPODATKOWANIA NIEREZYDENTÓW

W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodatkować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. dochody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.

Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych w innych krajach UE, np. płacy uzyskanej na terenie Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w innym kraju UE (lub poza jej granicami). W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów wewnątrz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu ustalenia, czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych w Belgii.

Jeśli w danym roku podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak i w innym kraju/krajach, sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii wyniósł min. 75% całkowitego rocznego dochodu. Jeśli tak, to podatnik ma prawo do ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywają w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmałżonkowie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do niektórych odliczeń podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju Unii Europejskiej/Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole czy świetlicę dzieci do 14. r.ż. oraz do innych odliczeń wynikających z belgijskiej ordynacji podatkowej.

Rodzaj oraz wysokość niektórych ulg i odliczeń podatkowych zależy od tego w którym regionie Belgii (Flandria, Walonia, Bruksela) podatnik wykonuje pracę lub z którego otrzymuje świadczenia socjalne na podstawie uprzedniengo zatrudniena lub wykonywania działaności gosopdarczej.

Jeśli jednak podatnik w danym roku podatkowym osiągnął w Belgii mniej niż 75% swojego całkowitego rocznego dochodu, nie ma prawa do większości ww. ulg.

Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podatkowych można znaleźć na stronie interentowej ministerstwa finansów lub uzyskać je bezpośrednio w urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.

 

 

Aldona Kuczyńska

 

Kontakt:

tel. 03/222 71 50, 03/222 71 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

 

 

Gazetka 224 – wrzesień 2023