Prawo w Polsce
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobom, które z różnych przyczyn nie otrzymują alimentów zasądzonych mocą wyroków lub ugód oraz wobec bezskuteczności egzekucji tych świadczeń w postępowaniu komorniczym. Bezskuteczność oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W praktyce najczęściej taka sytuacja dotyczy dzieci, które nie otrzymują alimentów z powodu uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przez któreś z rodziców lub też niemożliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi z powodu trudności w ustaleniu jego miejsca zamieszkania.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo – w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia przez nią 25. roku życia lub też – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł miesięcznie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wyższe świadczenia będą wypłacane po 30 września 2024 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2023 r. świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Nie wlicza się do niego świadczenia wychowawczego 800+.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie.

W projekcie ustawy zaproponowano, aby zwiększona wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego była zastosowana po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po 30 września 2024 r.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w uzasadnieniu projektu podano, że od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, w tym także osób uprawnionych do alimentów, i co za tym idzie kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców ustalane przez sądy. Tym samym zachodzi potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów. W związku z powyższym przedstawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc., czyli o 500 zł miesięcznie – do kwoty 1000 zł miesięcznie. Proponowana zmiana jest też zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez rodziny z dziećmi, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

tel.: 0048 504 078 866
www.kancelariahajdukiewicz.comGazetka 232 – czerwiec 2024