KONTROLA I DOSTEPNOSC OSOB BEZROBOTNYCH

Od 1 stycznia 2016 r. VDAB (państwowy urząd pracy) przejęło kompetencje RVA w zakresie kontroli i sankcjonowania osób bezrobotnych mieszkających na terenie Flandrii.

Według nowych przepisów osoby bezrobotne poszukujące pracy, pobierające zasiłek dla bezrobotnych bądź wnioskujące o zasiłek muszą być dostępne dla rynku pracy w Belgii aż do 65. roku życia, czyli do chwili osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że muszą one aktywnie szukać pracy oraz odpowiadać na wezwania VDAB, które będzie regularnie kontrolować, czy bezrobotni rzeczywiście poszukują pracy. Nie zawsze będzie się to odbywało na zasadzie rozmów z pracownikiem VDAB. Z drugiej strony osoby, które potrzebują pomocy i porad w związku z poszukiwaniem pracy, same mogą poprosić o spotkanie w VDAB.

Uwaga: Osoby, które nie zastosują się do wytycznych VDAB, mogą ponieść konsekwencje w związku z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Niezależny dział kontroli VDAB po przeanalizowaniu sytuacji takiej osoby wyda decyzję, czy dana osoba poniesie sankcje, np. wstrzymanie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych na jakiś czas. W trakcie procedury kontrolnej bezrobotni, którzy nie zgadzają się z decyzjami VDAB, mogą skorzystać z pomocy ACV.

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV-CSC. Adresy są dostępne na stronach: www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be lub http://adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be, wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

WARUNKI POBYTOWE OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATEK

DO EMERYTURY IGO/LA GRAPA

Osoby pobierające dodatek socjalny do belgijskiej emerytury (IGO/La Grapa) muszą mieć swoje miejsce zamieszkania oraz efektywnie i nieprzerwanie przebywać na terenie Belgii. Dozwolone są jedynie krótkie wyjazdy za granicę. Aby utrzymać prawo do IGO/La Grapa, wyjeżdżający za granicę muszą spełnić następujące warunki:

1. Obowiązek zgłaszania każdego wyjazdu

Przed planowanym wyjazdem poza Belgię trzeba za każdym razem powiadomić fundusz emerytalny (RVP/ONP), dokąd się wyjeżdża i na jak długo, oraz podać datę wyjazdu i powrotu do Belgii. Jeśli RVP/ONP o to poprosi, świadczeniobiorca ma obowiązek przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające zarówno okres pobytu za granicą, jak i miejsce pobytu (np. bilety).

2. Maksymalnie 29 dni w roku

Świadczeniobiorca może przebywać poza granicami Belgii maksymalnie 29 dni w roku. Może to być jeden 29-dniowy pobyt lub kilka krótszych pobytów w ciągu roku. Wyjazd przekraczający 29 dni w roku jest dozwolony jedynie w przypadku konieczności nagłego i nieplanowanego pobytu w szpitalu. W tym przypadku emeryt ma obowiązek wysłania do RVP/ONP odpowiednich zaświadczeń ze szpitala.

W niektórych szczególnych sytuacjach można wystąpić o zezwolenie na wyjazd z Belgii na okres dłuższy niż 29 dni. Taki wniosek należy złożyć jeszcze przed wyjazdem do Beheerscomité van Rijksdienst voor Pensioenen/le Comité de gestion de l’Office national des Pensions.

3. Konsekwencje w przypadku nieuzasadnionego pobytu za granicą powyżej 29 dni w roku

Zgodnie z nowymi przepisami wypłata IGO/La Grapa zostaje wstrzymana za każdy miesiąc, w którym świadczeniobiorca nie przebywa w Belgii, począwszy od miesiąca, w którym został przekroczony okres 29 dni pobytu poza granicami Belgii. Jeśli świadczeniobiorca świadomie złoży fałszywe lub niepełne oświadczenie o wyjeździe za granicę lub nie powiadomi RVP/ONP o wyjeździe, będzie musiał zwrócić nienależnie otrzymany zasiłek IGO/La Grapa. Fundusz emerytalny może żądać zwrotu zasiłku do trzech lat wstecz.

4. Konsekwencje w przypadku pobytu poza Belgią powyżej 6 miesięcy

Świadczeniobiorca przebywający w innym kraju dłużej niż 6 miesięcy traci prawo do świadczenia IGO/La Grapa. Jednak nie traci prawa do emerytury belgijskiej naliczonej na podstawie przepracowanego okresu na terenie Belgii. Po powrocie do Belgii świadczeniobiorca może ponownie złożyć wniosek o przyznanie zasiłku IGO/La Grapa.

Więcej informacji na temat warunków dotyczących IGO/La Grapa można uzyskać w lokalnym oddziale RVP/ONP. Na stronie www.onprvp.fgov.be można znaleźć adresy i numery telefonów.

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

źródło: RVP/ONP

Gazetka 150 – kwiecien 2016