Zanim zaczniemy budowę, czeka nas proces opracowania dokumentacji i pozyskania zgody na budowę. Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę i jak należy się o nie ubiegać?

Akty i działania podlegające pozwoleniu na budowę

Wszystkie prace konstrukcyjne, rozbiórkowe, renowacje, przekształcenia i zmiany sposobu użytkowania budynku wymagają pozyskania pozwolenia na budowę. Można więc przyjąć ogólną zasadę, że każda duża zmiana wymaga uprzedniej pozytywnej decyzji z urzędu. Zwolnienie z tego wymogu jest jedynie wyjątkiem. Aktem prawnym, który określa zakres prac i czynności wymagających pozwolenia na budowę w Belgii, jest CoBAT (art. 98). Oto lista przykładowych prac wymagających pozwolenia na budowę:

 • budowa i umieszczenie stałych instalacji na terenie,
 • przekształcenie istniejącej konstrukcji,
 • rozbiórka istniejącej konstrukcji,
 • rekonstrukcja,
 • zmiana przeznaczenia całości lub części nieruchomości, nawet bez konieczności działań budowlanych,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu, pod warunkiem że figuruje ona na liście przyjętej przez władze,
 • zmiana liczby mieszkań w istniejącym budynku,
 • znaczące zmiany ukształtowania terenu,
 • wycinka lasu,
 • wycinka pojedynczych wysokich drzew,
 • usuwanie lub zmiana roślinności na terenie znajdującym się decyzją władz prowincjonalnych w granicach obszaru chronionego,
 • składowanie na terenie: jednego lub więcej pojazdów; złomu; materiałów i odpadów samochodowych; pojazdów lub przyczep samochodowych przeznaczonych na cele reklamowe; obiektów mobilnych, które można wykorzystać do zamieszkania (przyczepy, samochody kempingowe, namioty).

Istnieją też prace budowlane zwolnione z obowiązku pozyskania pozwolenia na budowę. Te „drobne prace” powszechnie określa się jako „czyny i dzieła drugorzędnego znaczenia”. Są one określone w rozporządzeniu władz prowincjonalnych Regionu Stołecznego Brukseli.

Wniosek o pozwolenie na budowę – podstawowe informacje

Wydawanie pozwolenia na budowę należy do obowiązków władz konkretnej prowincji (izba burmistrza i radni regionalni). Czasami zdarza się, że decyzja zostaje podjęta przez delegata z władzy wyższego szczebla, a nie regionalnie. Dzieje się tak, jeśli wniosek:

 • odnosi się do terenu podlegającego ochronie dziedzictwa kulturowego i środowiska,
 • dotyczy inwestycji użyteczności publicznej zleconej przez władze prowincji,
 • złożony jest przez osoby prawne wskazane przez władze prowincji,
 • dotyczy obszaru przeznaczonego pod działanie niegospodarcze.

Od 1 stycznia 2010 r., jeśli wniosek dotyczy:

 • „projektu o znaczeniu regionalnym” zleconego przez rząd i znajdującego się w obwodzie wskazanym przez rząd,
 • projektu realizowanego dla kilku miast.

W przypadku odwoławczego postępowania administracyjnego ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia podejmują władze w Brukseli.

Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie pozwolenia?

Jeśli wniosek podlega decyzji władz prowincji, są dwie możliwości jego złożenia:

 • bezpośrednio w miejskim departamencie planowania; świadectwo złożenia dokumentów zostaje wtedy wydane od razu na miejscu,
 • przesłanie listem poleconym do izby burmistrza i radnych prowincji, w której znajduje się nieruchomość.

Jeśli natomiast nieruchomość położona jest na terytorium dwóch lub więcej prowincji, wniosek o pozwolenie musi zostać złożony w każdej z nich, chyba że projekt wpisuje się w obszar wskazany przez władze – wtedy wniosek musi zostać złożony u delegowanego urzędnika wyższego szczebla władz (dla regionu). Wniosek do ww. urzędnika można złożyć bezpośrednio w jego siedzibie lub przesłać listem poleconym.

Złożenie wniosku o pozwolenie wymaga wniesienia opłaty za wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z rozpatrzeniem dostarczonych dokumentów.

Co powinien zawierać folder wniosku?

Zawartość wniosku zależy od rodzaju planowanych prac (budowa budynku, wycinka drzew itp.). Jest ona określona przez obowiązujące zarządzenie z 17 stycznia 2002 r. Uchwała ta jest dostępna do wglądu na stronie internetowej: www.ejustice.just.fgov.be. Oto lista kluczowych dokumentów wymaganych we wniosku, które należy skompletować, podpisać i opatrzyć datą złożenia do urzędu:

 • formularze prawne (dostarczone w urzędzie na żądanie):
 • formularz wniosku o pozwolenie na budowę,
 • formularz INS (statystyczny),
  • dokumenty związane z tytułem własności nieruchomości:
   • zaświadczenie o własności (patrz: Portal Federalnej Służby Finansów Publicznych[HS1] )

lub

 • akt notarialny, jeśli nieruchomość została nabyta w przeciągu ostatnich trzech miesięcy,
 • zaświadczenie zgodności z planami zamkniętymi (dostarczonymi przez straż pożarną i awaryjną pomoc medyczną – SIAMU); akty i działania wymagające takiego zaświadczenia dostępne na stronie: www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl,
 • dokumenty opisujące projekt, w tym:
  • mapa dojazdu i plan lokalizacji w otoczeniu (powierzchnia 50 m wokół działki),
  • rzuty, przekroje, elewacje, detale konstrukcyjne; rysunki te wskazują poszczególne części konstrukcji, jej wymiary i użyte materiały,
  • jeśli projekt dotyczy renowacji lub przekształceń obiektu, wskazane jest dołączenie sytuacji prezentującej planowane zmiany,
  • zdjęcia nieruchomości i jej otoczenia.

Dokumenty rysunkowe powinny zostać złożone w formacie A3 w celu ułatwienia wglądu do projektu. Urzędnicy wskazują wnioskodawcy, ile kopii formularzy i dokumentów powinien zawierać wniosek.

Procedury przyjmowania wniosku przed władze

Oczekiwanie na pozwolenie

Terminy rozpatrywania wniosków ustalane są przez CoBAT i liczone w dniach kalendarzowych. Naliczanie rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu  wniosku (z wyjątkiem gdy CoBAT przewiduje inny termin). Czas badania sprawy wniosku i powiadomienia o ostatecznej decyzji waha się od 45 do 120 dni. Termin ten nie zawiera czasu potrzebnego do realizacji pierwszego etapu, czyli sprawdzenia kompletności złożonej dokumentacji (30dni). Jeśli wydanie decyzji wymaga konsultacji, czas rozpatrywania wniosku może zostać zmieniony. Wydłużenie okresu oczekiwania nastąpi w przypadku, gdy będzie konieczne stworzenie raportu oddziaływań i badania wpływu. Terminy dla wnioskodawców prywatnych są uzależnione od charakteru złożonej aplikacji:

 • 45 dni, jeśli projekt spełnia wszystkie warunki zawarte w planach i przepisach regionalnych i nie wymaga wydania opinii przez urzędnika wyższego szczebla oraz oceny publicznej lub jeśli spełnia kryteria projektu określanego „projektem drugorzędnego znaczenia”,
 • 75 dni, jeśli projekt wymaga oceny opinii publicznej, ale nie wymaga opinii oficjalnego delegata wyższego szczebla władz,
 • 90 dni, jeśli wniosek dotyczy nieruchomości położonej poza PPAS i wymaga opinii oficjalnego delegata władz wyższego szczebla, ale bez konieczności szczegółowej oceny opinii publicznej,
 • 120 dni, jeśli wniosek wymaga szczegółowej oceny opinii publicznej oraz opinii oficjalnego delegata władz wyższego szczebla.

Istnieją także dodatkowe czynniki mające wpływ na długość okresu oczekiwania na podjęcie decyzji przez władze. Przykładowo mogą to być: konsultacje z instytucjami (CRMS, SNBC, STIB itp.), termin prowadzenie badania opinii publicznej przypadający na okres ferii szkolnych (przełożenie), złożenie wniosku o raport oddziaływania czy złożenie wniosku o badanie wpływów.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie zezwolenia na budowę

Organ wydający decyzję może wydać ogólne zezwolenie, nałożyć pewne warunki na realizację lub odmówić wydania pozwolenia. Decyzja jest przekazywana wnioskodawcy w postaci listu poleconego. Jest ona podejmowana na podstawie obowiązujących planów i przepisów regionalnych oraz w oparciu o pojęcie „dobrego zagospodarowania terenu”. W efekcie projekt może być zgodny z obowiązującymi przepisami, ale nie spełniać zasad dobrego zagospodarowania terenu uznawanych przez organ i wtedy cała procedura może zakończyć się odmową.

W decyzji władz mogą być zawarte pewne warunki, które wnioskodawca będzie musiał spełnić, by zrealizować projekt. W niektórych przypadkach będzie musiał ponownie przedstawić władzom dokumentację projektu, tym razem zmodyfikowanego według ustalonych dla niego warunków. W takiej sytuacji wydanie ostatecznej decyzji zostanie zawieszone aż do czasu dostarczenia nowej aplikacji wnioskowej.

Odwołanie administracyjne od decyzji władz wszczęte przez wnioskodawcę

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją władz, może złożyć odwołanie administracyjne do władz prowincjonalnych. Musi być ono przesłane listem poleconym w terminie do 30 dni od dnia doręczenia decyzji pierwszej instancji władz prowincjonalnych, po decyzji oficjalnego delegata, lub, w przypadku braku otrzymania wiadomości o podjętej decyzji, w ciągu 30 dni od upływu terminu zakończenia rozpatrywania wniosku.

Odwołanie jest kierowane do kolegium urbanistycznego z rządu prowincjonalnego. Kolegium składa się z niezależnych ekspertów i wyraża swoją opinię w ciągu 60 dni od wysłania przez interesanta odwołania. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne 30/60 dni, jeśli potrzebna jest opinia publiczna i badanie wpływów, lub o 15 dni w przypadku przesłuchania stron sprawy. Co bardzo ważne – jeżeli wnioskodawca chce zostać wysłuchany przez komisję, musi zaznaczyć to w swoim wniosku odwoławczym.

Władze decyzyjne wysyłają swoją decyzję wraz z uzasadnieniem w ciągu 30 dni od odebrania decyzji kolegium urbanistycznego. W przypadku braku otrzymania decyzji w powyższym terminie istnieje możliwość wysłania przypomnienia.

Władze przyznają pozwolenie z nowymi warunkami dla projektu (lub też bez nowych warunków) albo odmawiają wydania zezwolenia na podstawie ponownego przebadania wniosku. Mogą także udzielić zgody na ewentualne odstępstwa od PPAS i obowiązujących planów i przepisów.

Procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę wymaga cierpliwości i znajomości przepisów. Dla osób, które nie mają dużej wiedzy na ten temat lub czasu na wizyty w urzędzie, idealnym rozwiązaniem może być powierzenie tej sprawy architektowi. Będzie to wymagało podpisaniu odpowiednich upoważnień do występowania w imieniu inwestora, ale to częsta praktyka we współpracy z projektantami. Należy jednak pamiętać, by nawiązać współpracę z profesjonalistami, którzy poprowadzą całą sprawę w sprawny i szybki sposób. Idealnym rozwiązaniem może być współpraca z biurem D44. Projektanci tej pracowni mogą pochwalić się doskonałą znajomością belgijskiego prawa i z sumiennością przeprowadzą w imieniu swoich klientów każde postępowanie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i na stronę internetową biura: www.d44.be.

 

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

 

Źródło informacji: www.urbanisme.irisnet.be

 

Gazetka 166 – listopad 2017

 


[HS1]Nie wiem czemu to mi tu tak wisi, nei umiem tego przesunąć w lewo