Zeznanie podatkowe za rok 2017 zostało zregionalizowane. W zależności od miejsca zamieszkania na dzień 1 stycznia 2018 r. (Region Flamandzki, Brukselski lub Waloński), należy złożyć zeznanie odpowiednie dla danego regionu. Dalsze zmiany to dodatkowe kody zeznania dla samotnie mieszkających rodziców oraz dla osób nowo przybyłych do Belgii, rozszerzenie pojęcia „środki na utrzymanie” niezaliczane do podstawy opodatkowania oraz uproszczenie zeznania elektronicznego i w wersji papierowej.

Zeznania w zależności od miejsca zamieszkania

W praktyce osoby, które 1 stycznia 2018 r. były zameldowane w danym regionie, otrzymają formularz zeznania właściwy dla swojego regionu. Jeśli jednak osoba zameldowana np. w Regionie Flamandzkim 1 stycznia 2018 r. w rzeczywistości mieszkała w Regionie Walońskim, musi złożyć zeznanie właściwe dla Regionu Walońskiego. Podobnie jest w przypadku innych kombinacji miejsca zameldowania i zamieszkania. Możliwe, że w niektórych przypadkach trzeba będzie udowodnić rzeczywiste miejsce zamieszkania.

Rodzice mieszkający samotnie

Oprócz ulgi w postaci podwyższenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 1550 euro mają oni od tego roku możliwość otrzymania dodatkowej ulgi w wysokości kolejnego podniesienia kwoty wolnej od podatku o 1000 euro.

Ulgę tę można otrzymać po spełnieniu następujących warunków:

- rodzic samotnie mieszkający to każdy podatnik, który 1 stycznia 2018 r. miał przynajmniej jedno dziecko na utrzymaniu zameldowane i mieszkające pod tym samym adresem,

- pod adresem rodzica nie mogą mieszkać inne osoby niż dzieci, np. dziadkowie, rodzice, rodzeństwo itd.,

- rodzic samotnie mieszkający musi osiągać minimum 3200 euro dochodu rocznie, wyłączając zasiłki dla bezrobotnych, emerytury oraz inne, osobno opodatkowywane dochody,

- jego roczny dochód nie może wynosić więcej niż 19 000 euro. Od dochodu w wysokości 15 000 euro dodatkowa ulga jest systematycznie obniżana, w miarę wzrostu dochodu,

- dziecko (dzieci) takiego rodzica mogły w roku 2017 r. uzyskać maksymalny dochód w wysokości 4620 euro lub 5860 euro w przypadku dzieci niepełnosprawnych (kwota dochodu na każde dziecko).

Osoby przybyłe do Belgii po 15 stycznia 2017 r.

Osoby te mają obowiązek, by wpisać w zeznaniu podatkowym liczbę miesięcy pobytu w Belgii w 2017 r. W przypadku przybycia do Belgii przed 16. dniem danego miesiąca należy uwzględnić również ten miesiąc. Jeśli przyjazd nastąpił po 16. dniu danego miesiąca, nie można już uwzględniać tego miesiąca w zeznaniu.

Przyczyną tej zmiany jest ograniczenie odliczeń od podatku oraz zwolnień z opodatkowania, które będą obliczane w stosunku do rzeczywistego okresu przebywania w Belgii.

Środki na utrzymanie niezaliczane do podstawy opodatkowania

Od tego roku kwota dochodów netto dzieci uczących się i pracujących w systemie pracy studenckiej, która nie jest brana pod uwagę jako środek na utrzymanie i jest zwolniona z opodatkowania, wynosi 2660 euro za rok 2017. Również dochody, zyski i korzyści uczniów i studentów pracujących w systemie student-samozatrudniony w wysokości 2660 euro podlegają tej zasadzie.

„Środki na utrzymanie” otrzymywane przez podatnika i zwolnione z opodatkowania zostały rozszerzone o rentę sierocą oraz o rentę rodzinną dla sierot. Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 3200 euro dla wszystkich trzech rodzajów środków w sumie.

Uproszczenie zeznań elektronicznych i w wersji papierowej

W zeznaniach za rok 2017 jest 36 kodów mniej w porównaniu z zeznaniami za rok 2016. Uproszczone i uprzednio wypełnione przez fiskus zeznania otrzyma w tym roku ponad 3 mln podatników. Około 450 000 podatników otrzyma je w wersji elektronicznej. Jeszcze w zeszłym roku wysyłano takie zeznania tylko podatnikom, którzy uzyskali dochody nie wyższe niż kwota wolna od podatku. Od tego roku kwota dochodu nie ma znaczenia. W praktyce oznacza to, że wielu podatników nie będzie musiało wypełniać zeznań, ponieważ urząd skarbowy już zrobił to za nich.

Jednak każdy, kto otrzymał takie wypełnione zeznanie, powinien je sprawdzić, ponieważ niektóre elementy, takie jak np. dochody zagraniczne, płace ze stosunku pracy u zagranicznego pracodawcy, dochód osiągnięty w wyniku prowadzenia rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, zagraniczne świadczenia emerytalne (czyli emerytury), dochody z inwestycji zagranicznych – czyli uzyskane odsetki np. na rachunkach oszczędnościowych, z akcji, obligacji, otrzymane zagraniczne alimenty lub środki na utrzymanie, (potencjalne) dochody z nieruchomości położonych za granicą oraz wszystkie inne dochody, które nie zostały wymienione wyżej, również muszą zostać wykazane w zeznaniu.

Uwaga: alimenty lub środki na utrzymanie na dziecko należy wykazać w zeznaniu podatkowym dziecka.

Polskie świadczenia emerytalne (emerytury) wypłacane rezydentom Belgii (czyli osobom, które mają centrum interesów życiowych w Belgii), zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu w Belgii, a nie w Polsce.

Wyjątkiem są emerytury urzędników państwowych, którzy wciąż mają tylko polskie obywatelstwo. Te muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym w kwocie netto. Będą zwolnione z opodatkowania, ale będą miały wpływ na wysokość progu podatkowego, w jakim znajdzie się podatnik. Również zmiany stanu cywilnego lub zmiany w składzie rodziny trzeba zgłosić w zeznaniu.

W przypadku brakujących lub niewłaściwych danych uprzednio wypełnione zeznanie należy skorygować i odesłać do urzędu skarbowego lub dokonać korekty elektronicznie.

Zagraniczne rachunki bankowe i polisy na życie

Każdy, kto ma rachunki bankowe za granicą (Belgii), ma obowiązek zgłoszenia ich w Narodowym Banku Belgijskim najpóźniej w dniu składania zeznania podatkowego. Nawet jeśli na rachunkach nie ma środków lub nie generują one żadnych dochodów (np. odsetek od oszczędności), również trzeba je zgłosić. Osoby mające polisy na życie za granicą także muszą zgłosić to w zeznaniu podatkowym.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Gazetka 172 – czerwiec 2018