Z upadłością kojarzone są zazwyczaj duże przedsiębiorstwa. Ale czy ogłosić upadłość mogą także osoby fizyczne prowadzące np. jednoosobową firmę budowlaną lub zakład fryzjerski?

Odpowiedzi na to pytanie udzielają nam przepisy kodeksu prawa gospodarczego w znowelizowanej w 2018 r. księdze dotyczącej niewypłacalności firm. Przepisy kodeksu stosuje się do dłużników będących przedsiębiorcami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Kodeks definiuje przy tym przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Tym samym nie tylko duże spółki, ale także osoby fizyczne – jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący dowolny rodzaj działalności gospodarczej lub zawodowej – mogą ogłosić upadłość.

Sąd ogłosi upadłość, jeżeli niewykonanie zobowiązań przez dłużnika ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ?

Do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest sam dłużnik, a także każdy z jego wierzycieli oraz prokurator.

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trwałej niezdolności do opłacania np. składek (Partena, Acerta itp.), podatku dochodowego, ewentualnych dostawców czy innych wierzycieli, stają w obliczu pytania „Co dalej?”. Z pewnością decyzja o złożenie wniosku o upadłość nie jest prosta, ale często okazuje się, że jest to najlepsze rozwiązanie, aby uwolnić się od spirali zadłużenia.

Także wierzyciele, którzy wykorzystali już inne możliwości odzyskania swojej wierzytelności, np. poprzez ustalenie planu spłat, który nie jest respektowany przez dłużnika, w celu ochrony własnych interesów mogą wnieść wniosek do sądu o stwierdzenie upadłości danego przedsiębiorcy i zaspokoić swoją wierzytelność w drodze sprzedaży ewentualnych aktywów osoby prowadzącej działalność.

WAŻNE: W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dochodzi do zlania się majątku osobistego z majątkiem firmy (confusion de patrimoine), co oznacza, że przepadkowi ulegną wszelkie rzeczy ruchome oraz nieruchomości należące do osoby zadłużonej niezależnie od tego, czy były kupione „na firmę” czy prywatnie. Oczywiście prawo w art. 1408 CJ ogranicza możliwość zajęcia pewnych dóbr, ale komputer, telewizor, sprzęt audio, samochód itp., z wyjątkiem kilku przewidzianych przez prawo sytuacji, zostaną sprzedane, a uzyskana w ten sposób kwota zostanie rozdzielona pomiędzy wierzycieli.

Sąd gospodarczy (Tribunal d’entreprise, a przed 2018 r. Tribunal de commerce) wyznacza kuratora (curateur), którego zadaniem jest likwidacja masy upadłościowej w celu jak najlepszego zabezpieczenia roszczeń wierzycieli.

CZY PRZEDSIĘBIORCA OGŁASZAJĄCY UPADŁOŚĆ MOŻE LICZYĆ NA UMORZENIE ZADŁUŻENIA?

Jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego połączonego z likwidacją majątku okaże się, że upadły przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, rzetelnie wykonywał nałożone na niego obowiązki, kodeks przewiduje możliwość oddłużenia takiego przedsiębiorcy (effacement). W takim przypadku sąd może orzec wobec takiego dłużnika o umorzeniu części lub całości jego niezaspokojonych zobowiązań. Wskazać również należy, iż sąd nie orzeka o ewentualnym umorzeniu z urzędu, lecz jedynie na wniosek upadłego i jedynie wobec uczciwego dłużnika, który nie przyczynił się celowo do swojej niewypłacalności.

 

 

Agnieszka Sita

www.porada.be

T. 0495 28 98 24

 

Mediator długów certyfikowany przez Centre d’Appui aux services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale prowadzi doradztwo dla osób znajdujących się w sytuacji zadłużenia zarówno w związku z długami prywatnymi, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Gazetka 179 – marzec 2019