1. Dlaczego warto głosować?

Głosując w wyborach europejskich wpływasz na kształt unijnego prawa w dziedzinach, które bezpośrednio wpływają na Twoje codzienne życie: energetyce, ochronie środowiska, prawach konsumenta, handlu w internecie, podróżach, itd. To wybrani przez Ciebie posłowie będą podejmować decyzje o unijnych dyrektywach i rozporządzeniach i będą rozstrzygać dylematy z nimi związane. Zadbaj, żeby rozwiązali je po Twojej myśli.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Unia wpływa na Twoje zdrowie, zatrudnienie, zakupy, edukację, życie rodzinne i oszczędności, zapoznaj się ze stroną internetową:

 www.what-europe-does-for-me.eu/pl/home.

2. Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 roku. Głosy oddawać będzie można od godziny 7 do 21. W całej Unii Europejskiej wybory odbywają się w dniach 23-26 maja.

3. Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez obywateli UE. Reprezentuje interesy obywateli UE na szczeblu europejskim. Parlamentu Europejski:

  • wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej i zatwierdza skład Komisji Europejskiej. Może ją także odwołać,
  • przyjmuje akty prawne oraz uchwalanie budżetu UE,
  • podejmuje działania w odpowiedzi na nasze petycje,
  • reprezentuje nas za granicą.

W bieżącej kadencji w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów z 28 krajów, tworzących 8 grup politycznych i reprezentujących 510 milionów obywateli.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani co pięć lat.

4. Czym są grupy polityczne w Parlamencie Europejskim?

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wprawdzie wybierani w poszczególnych państwach, jednak zasiadają w grupach politycznych opierających się na wspólnej podstawie i tożsamości politycznej, co daje indywidualnym posłom większy wpływ.

Regulamin parlamentarny wymaga, aby każda grupa składała się z co najmniej 25 posłów i reprezentowała co najmniej jedną czwartą państw członkowskich UE. Zasadniczo w okresie poprzedzającym wybory partie polityczne w państwach członkowskich deklarują przynależność do którejś z istniejących grup albo wyrażają zamiar utworzenia nowej grupy bądź przystąpienia do grupy nowo powstałej i często prowadzą kampanię wspólnie, przynajmniej w pewnym zakresie. Obecnie w Parlamencie jest osiem grup.

5. Kim są główni kandydaci?

Od 2014 r. zachęca się grupy polityczne, aby wskazywały głównego kandydata, stojącego na czele kampanii wyborczej w całej UE i będącego oficjalnym kandydatem tej grupy na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Na podstawie wyników wyborów europejskich jedna z osób będących głównymi kandydatami zostanie wybrana przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji – po formalnym zgłoszeniu jej kandydatury przez szefów państw i rządów, którzy uwzględniają wyniki wyborów europejskich.

Dotychczas zgłoszeni główni kandydaci to:

  • Europejska Partia Ludowa (EPP): Manfred Weber (CDU, Niemcy),
  • Partia Europejskich Socjalistów (PES): Frans Timmermans (PvdA, Holandia),
  • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR): Jan Zahardil (Obywatelska Partia Demokratyczna, Czechy),
  • Kongres Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE),
  • Kongres Partii Zielonych: Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Niemcy) i Bas Eickhout (GroenLinks, Holandia),
  • Partia Lewicy Europejskiej: Violeta Tomič (Levica, Słowenia) i Nico Cué (Liège, Belgia).

6. Jaki system wyborczy obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, zgodnie z którym wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest, iż poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu, a przy wysokiej - więcej mandatów niż wynikałoby to z liczby mieszkańców danego okręgu.

7. Kto może kandydować? Na jakie partie polityczne można głosować?

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 52 posłów do Parlamentu Europejskiego – o jednego więcej niż w wyborach w 2014 r.

Prawo zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przysługuje komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu i komitetowi wyborczemu wyborców.

Komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu

wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.

Listę kandydatów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Pełną listę kandydatów będzie można znaleźć po zakończeniu rejestracji komitetów wyborczych na stronie PKW: Państwowa Komisja Wyborcza.

8. W ilu okręgach wyborczych przeprowadzane są wybory do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych – części terytorium, na które dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla terenu, z którego wybiera się przedstawicieli.

9. Gdzie można głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych tworzonych na podstawie spisu wyborców obejmującego osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są z urzędu wpisywani do rejestru wyborców. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Aby znaleźć swój lokal wyborczy, odwiedź stronę PKW: Państwowa Komisja Wyborcza (www.pkw.gov.pl ).

10. Gdzie można znaleźć wyniki?

Wyniki wyborów będą podawane na żywo na stronie www.wybory-europejskie.eu  w miarę ich ogłaszania w niedzielę 26 maja 2019 r.

11. Co dzieje się zaraz po wyborach?

W dniach następujących bezpośrednio po ogłoszeniu wyników nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego formują grupy polityczne, co może wymagać zawiązywania wielostronnych sojuszy i układów. Następnie, podczas pierwszej sesji plenarnej, nowy Parlament wybiera swojego przewodniczącego. W dalszych krokach Parlament wybiera nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, a następnie przesłuchuje i zatwierdza całą Komisję.

Chcesz wiedzieć więcej? Informacje o Parlamencie Europejskim i wyborach można znaleźć na www.wybory-europejskie.eu

 

 

 

Gazetka 181 – maj 2019