Przedstawiony w poprzednim miesiącu program „500 plus” na pierwsze dziecko wszedł już w życie. Politycy na tym nie poprzestają i obiecują dalsze zmiany. W tym roku dodatkowe świadczenie objęło również emerytów i rencistów – tzw. trzynasta emerytura została im wypłacona jako świadczenie jednorazowe na mocy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Ministerstwo Finansów deklaruje, że w latach następnych w budżecie państwa znajdą się środki na kolejne wypłaty. Pierwsza trzynasta emerytura została wypłacona w maju. Wysokość „trzynastki” to 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto bez względu na wysokość pobieranej emerytury.fot. istock.com

Uzyskanie tego świadczenia nie wymagało składania żadnych wniosków – trzynasta emerytura została wypłacona z urzędu, w takiej formie, w jakiej jest wypłacana uprawnionemu emerytura z organów rentowych (np. ZUS, KRUS).

Trzynastą emeryturę otrzymali wszyscy emeryci bez wyjątku, czyli osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Poza tym trzynastą emeryturę otrzymały osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę („Mama 4+”), pod warunkiem że na dzień 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia.

Terminy wypłat dodatkowego świadczenia były w 2019 r. tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc (1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca). Wypłaty nastąpiły w maju, a dla osób, które otrzymują inne świadczenia, z wypłatą kwartalną w czerwcu i lipcu.

Istotne jest, że z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie to nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub ulgę rehabilitacyjną.

W sumie jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymało ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów. Przeznaczono na to 10,8 mld zł.

Nowym projektowanym rozwiązaniem jest wypłata uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Pomimo nieuregulowania do chwili obecnej mocą ustawy analogicznych dodatkowych świadczeń w 2020 r. warto zwrócić uwagę na stopień wzrostu emerytur i rent w kolejnym roku. Rząd przyjął 27 sierpnia 2019 r. projekt budżetu na 2020 r. W projekcie jest zawarty planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. W dokumencie tym wskazano wskaźnik na poziomie 103,24 proc., co oznacza wzrost rent i emerytur o 3,24 proc. (brutto). Ostateczne dane na temat wysokości wskaźnika waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny dopiero na przełomie stycznia i lutego 2020 r., gdyż wskaźnik ten zależy od takich danych z gospodarki, jak realny wzrost płac w gospodarstwach domowych i wzrost cen w poprzednim roku.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

0048 504 078 866

www.kancelariahajdukiewicz.com

 

 

Na podstawie:

 

 

Gazetka 185 – październik 2019