WYBORY DO RAD ZAKŁADOWYCH 2020

W okresie od 11 do 24 maja 2020 r. w wielu przedsiębiorstwach w Belgii zostaną przeprowadzone wybory, w których pracownicy wybiorą swoich przedstawicieli związkowych do rad zakładowych i komitetów do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy. Wybrane osoby będą pełniły funkcję rzeczników pracowników w swoich przedsiębiorstwach.

Wybory do rad zakładowych (w przedsiębiorstwach zatrudniających 100 lub więcej pracowników) i do komitetów do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy (w przedsiębiorstwach liczących 50 lub więcej pracowników) odbywają się co 4 lata.

W wyborach w roku 2020 po raz pierwszy prawo do głosu otrzymali pracownicy agencji interim – pracy tymczasowej. Warunkiem uzyskania prawa do głosowania jest minimum 3 miesiące nieprzerwanego stażu pracy w danej agencji lub w przypadku braku ciągłości kontraktów – 65 dni zatrudnienia między 1 sierpnia 2019 r. a dniem wyborów. Dodatkowym warunkiem jest zatrudnienie w agencji minimum 26 dni w okresie od 11 maja do 77. dnia po wyborach.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH DO RAD ZAKŁADOWYCH?

W obronie praw pracowników

Wybrane osoby będą wyrazicielami opinii wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Ich zadaniem będzie zbieranie skarg i pytań, by następnie omawiać je z kierownictwem. Będą walczyć o bezpieczniejsze miejsca pracy, lepsze warunki zatrudnienia, mniejszy stres w miejscu pracy oraz więcej możliwości do połączenia życia zawodowego z rodzinnym. Jednocześnie będą dążyły do utrzymania lub rozszerzenia obecnego zatrudnienia, lepszych i uczciwych wynagrodzeń, równych szans dla kobiet i zapewnienia większej możliwości rozwoju i promocji.

Przedstawiciele związkowi są bardziej wrażliwi na sytuację kolegów, którzy muszą pracować w trudnych warunkach lub są zagrożeni utratą pracy. Walczą o równe płace za tę samą pracę oraz o jednakowe możliwości dokształcania zawodowego dla wszystkich pracowników, również dla starszych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz dla słabo wykształconych. Dla kolegów z pracy są osobami pierwszego kontaktu w razie problemów w pracy. Szukają rozwiązań w porozumieniu z pracodawcą, a jeśli trzeba, również z pracownikami związków zawodowych. Ich obecność w przedsiębiorstwie ma zapewnić pozostałym kolegom pewność i bezpieczeństwo pracy.

Rada zakładowa

Składa się z jednakowej liczby członków delegacji pracodawcy oraz członków delegacji pracowników. Pracodawcę reprezentują przedstawiciele kadry kierowniczej, a pracowników – przedstawiciele związkowi. Rada zakładowa ma kompetencje związane z rozwojem zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz uprawnienia do podejmowania decyzji w kwestiach ekonomiczno-finansowych. Raz do roku, kwartalnie lub okazjonalnie dyrekcja firmy musi informować radę zakładową o stanie i ewolucji zatrudnienia w firmie. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy muszą być uprzednio omówione i skonsultowane z radą zakładową.

Rada zakładowa ma również prawo doradzać oraz podejmować decyzje dotyczące m.in. urlopów wypoczynkowych, zastępczych dni świątecznych, szkoleń i zmian kwalifikacji pracowników, urlopów edukacyjnych, zamknięcia lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, urlopów wychowawczych, monitoringu itd. Raz na rok, raz na kwartał lub okazjonalnie rada zakładowa musi być informowana o ekonomiczno-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. Inwestycje w innowacje technologiczne muszą być z nią uprzednio omówione.

Komitet do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy

Podobnie jak rada zakładowa komitet ten składa się z jednakowej liczby przedstawicieli delegacji pracodawcy oraz przedstawicieli delegacji pracowników i pełni ważną funkcję w dążeniu do poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie. Czuwa nad bezpieczeństwem pracy, ergonomią, dba o sprzyjające zdrowiu warunki pracy i minimalizację poziomu stresu w miejscu pracy. Ma zapobiegać sytuacjom zwiększającym ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W razie wypadku przy pracy musi zbadać jego przyczyny oraz zadbać o prawa pracownika, który mu uległ. Pracodawca ma obowiązek konsultowania z komitetem wszystkich projektów oraz zmian w przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Kandydaci

Kandydatem może być każdy pracownik przedsiębiorstwa między 18. a 65. rokiem życia, zrzeszony w związku zawodowym, który nie jest pracownikiem kadry zarządzającej i ma minimum 6 miesięcy stażu pracy w przedsiębiorstwie. Kandydaci na przedstawicieli młodocianych pracowników muszą mieć ukończone 16 lat, ale nie mogą przekroczyć 25. roku życia. Osoby, które zgłoszą się jako kandydaci, są chronione przed zwolnieniem z pracy od 25 stycznia 2020 r.

Pracownicy związków zawodowych poszukują pracowników, którzy chcą reprezentować swoich kolegów w konsultacjach z pracodawcą i którzy sądzą, że w ich przedsiębiorstwie potrzebne są zmiany. Pracowników pragnących współdecydować o wynagrodzeniach, odzieży roboczej, kosztach transportu, szkoleniach. Aby wspierać nowych kandydatów i osoby już wybrane, związki zawodowe zapewniają szereg środków pomocniczych: odpowiednie szkolenia i wsparcie, doradztwo ekspertów, czasopisma i broszury, pomoc ze strony personelu, kontakt z doświadczonymi działaczami. Związki zawodowe tworzą listy kandydatów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Liczba osób, które mogą być wybrane na przedstawicieli pracowników, zależy od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie. Najpóźniej do 30 marca 2020 r. pracodawcy muszą ogłosić listy kandydatów do rad zakładowych. Listy te muszą dotrzeć do wszystkich pracowników, np. drogą elektroniczną, lub muszą zostać wywieszone w przedsiębiorstwie w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich zatrudnionych.

Statystyki

W przedsiębiorstwach, w których przeprowadzane są wybory związkowe, średnia płaca jest wyższa, więcej też inwestuje się w kształcenie i szkolenie personelu. Firmy, w których wybiera się przedstawicieli pracowników, są generalnie bezpieczniejsze. Według danych Funduszu Wypadków przy Pracy ryzyko wystąpienia wypadków jest tam mniejsze. Statystyki pokazują również, że w przedsiębiorstwach tych jest znacznie lepsza jakość pracy oraz pewność i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie zauważa się spadek zatrudnienia na czas określony oraz mniej zwolnień personelu.

Osoby zainteresowane kandydowaniem zapraszamy na stronę ACV w języku niderlandzkim: www.wordacvkandidaat.be lub na stronę CSC w języku francuskim: www.soyezlavoixquiporte.be.

 

 

Gazetka 187 – grudzień 2019