Kryzys COVID 19 – nowe środki społeczno-gospodarcze

W kwietniu rząd premier Sophie Wilmès zatwierdził kilkanaście dekretów królewskich mających na celu stworzenie podstawy prawnej dla dodatkowych środków społeczno-gospodarczych i zdrowotnych służących zwalczaniu skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.

  • Wprowadzenie tymczasowego moratorium na bankructwa firm. Każde przedsiębiorstwo będące dłużnikiem – znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu upadku Covid-19 – będzie chronione przed zabezpieczającymi i egzekwowalnymi zajęciami, każdym ogłoszeniem upadłości lub sądowym rozwiązaniem.
  • Do 30 czerwca 2020 r. wprowadzono zwolnienie z podatku w przypadku dobrowolnych nadgodzin (220 godzin) w tzw. sektorach „krytycznych”.
  • Tymczasowo bezrobotni pracownicy będą mogli pracować w sektorze ogrodnictwa i leśnictwa w sposób elastyczny i bez utraty dochodów. Za pełny dzień pracy pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie związane z wykonywaną funkcją oraz kwotę odpowiadającą 75 proc. zasiłku dla bezrobotnych.
  • Ułatwienia w zakresie elastycznych godzin pracy, oddelegowania i pracy dorywczej w celu ułatwienia tymczasowego udostępniania stałych pracowników z innych firm pracodawcom w sektorach „krytycznych”.
  • Neutralizowanie godzin pracy studenta w drugiej połowie 2020 r. tak, aby nie był on wliczany do obliczeń kwotowych (475 godzin rocznie) i tym samym umożliwienie studentom dodatkowej pracy w sektorach „krytycznych”, takich jak handel detaliczny czy spożywczy.
  • Możliwość sukcesywnego akumulowania umowy na czas określony (CDD) w sektorach „krytycznych” przez trzy miesiące.
  • Zatrzymanie zmniejszania zasiłków dla bezrobotnych w okresie kryzysu.

 

Belgia – praca dla pracowników sezonowych

W Belgii sektor ogrodniczy i rolniczy pilnie potrzebuje pracowników sezonowych. Początek wiosny to pełnia sezonu na warzywa wiosenne oraz zbiory szparagów i truskawek.

W Regionie Walonii zrzeszenie producentów – obejmujące Walońską Federację Ogrodniczą i Walońskie Stowarzyszenia Rolnicze (FWA, FUGEA, Bauernbund, UNAB) – stworzyło platformę Jobs Easy-Agri (jobs.easy-agri.com). Jej celem jest pomoc tym sektorom poprzez znalezienie pracowników sezonowych. Kandydaci na pracowników sezonowych, w tym studenci, mogą zamieścić ogłoszenie informujące producentów, że są gotowi przyjść i pracować na mniej lub bardziej ograniczony okres. Wszyscy walońscy producenci mogą swobodnie przeglądać listę kandydatów i wybierać według regionów profile osób, z którymi chcą się skontaktować.

We Flandrii uruchomiono podobną platformę. Strona www.vdab.be/helpdeoogst ma pomóc rolnikom i ogrodnikom w zgłaszaniu najpilniejszego zapotrzebowania na pracowników sezonowych. Dostępny jest również bezpłatny numer 0800 30 700.

Ważne – dekret rządu z 11 kwietnia 2020 r. – pracownicy będący na tymczasowym bezrobociu mogą pracować w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa w sposób elastyczny i bez utraty dochodów, tzn. pracownik za pełny dzień pracy otrzyma normalne wynagrodzenie związane z wykonywaną pracą w ogrodnictwie, rolnictwie oraz kwotę odpowiadającą 75 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

 

Pomoc dla sektora titres-services

Rząd Regionu Brukseli udzieli wsparcia firmom i osobom zatrudnionych w sektorze titres-services.

Średnia płaca w tym sektorze jest niska, około 11,65 euro brutto za godzinę. Ponadto istnieje bardzo duża liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Pomoce domowe korzystają z tymczasowego bezrobocia, ale zdecydowana większość z nich uzyskuje miesięczny dochód poniżej 1000 euro, bez żadnych dodatkowych świadczeń, takich jak np. bony żywnościowe. Region Brukseli przyzna im dodatkowy zasiłek w wysokości 2,5 euro brutto na godzinę czasowego bezrobocia. Pomoc ta będzie wypłacana przez przedsiębiorstwo emitujące bony usługowe Sodexo firmom titres-services, które następnie będą musiały wypłacić ją swoim pracownikom.

Ponadto ryczałtowa pomoc w wysokości 4000 euro (także wypłacana przez Sodexo) zostanie przyznana firmom z sektora titres-services z siedzibą w Regionie Brukseli.

Aby umożliwić nadal działającym firmom zakup dodatkowego sprzętu niezbędnego do ochrony zarówno pracowników, jak i ic

h klientów, od 1 kwietnia i na czas trwania kryzysu firmy te skorzystają z dodatkowej interwencji regionalnej w wysokości 2 euro, tj. 16,60 euro zamiast 14,60 euro za jeden czek.

 

Opłaty za testy na COVID19

Opłata za konsultację lub wizytę domową pobierana przez lekarza za wykonanie badania na obecność COVID19 zostanie zwrócona przez fundusz zdrowia na normalnych zasadach.

Niektóre laboratoria pobierają opłatę w wysokości około 25€ za test przesiewowy na obecność koronawirusów. Jeśli pacjent spełnia kryteria określone przez Federalną Służbę Zdrowia Publicznego  (FOD Volksgezondheid/SPF Santé publique), koszty badania zostaną zwrócone. Kryteria te dotyczą m.in. wyraźnie wykazanych wskazań klinicznych u pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy, chorobę nerek, problemy sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę.

W sytuacji obowiązkowej kwarantanny w szpitalu, niezależnie od tego, czy test na koronawirusa wypadł poyztywnie czy nie, obowiązuje zwrot kosztów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Szpital nie może zarządać dodatkowych opłat, doliczanych w zwykłych przypadkach hospitalizacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Region Bruksela – premia dla lokatorów o niskim dochodzie

Rząd Brukseli postanowił wesprzeć najemców o skromnych dochodach, którym grozi utrata dotychczasowych dochodów w związku z kryzysem zdrowotnym poprzez przyznanie jednorazowej premii w wysokości około 215 euro (214,68).

Premia jest zarezerwowana dla lokatorów w sektorze prywatnym, których dochody zostały obniżone lub całkowicie utracone w okresie od 16 marca 2020 r. do 3 maja br. z powodu czasowego częściowego lub całkowitego bezrobocia przez co najmniej 15 dni roboczych; osób prowadzących działalność na własny rachunek i korzystających z prawa pomostowego lub innej premii regionalnej zarezerwowanej dla osób prowadzących działalność na własny rachunek wykluczonych z prawa pomostowego.

W przypadku gospodarstw domowych wystarczy, aby tylko jeden członek rodziny spełniał te warunki, aby być uprawnionym do otrzymania premii. Prawo do premii obejmuje również lokatorów w kolokacji.

W momencie składania wniosku o premię czynsz musi być zakontraktowany za jedno mieszkanie i główne miejsce zamieszkania w Regionie Stołecznym Brukseli lokatora (lub lokatorów).

Dochód netto podlegający opodatkowaniu w gospodarstwie domowym przed kryzysem związanym z koronawirusem musi być równy lub niższy niż 150% pułapu dopuszczalnego dla mieszkań socjalnych, w zależności od składu gospodarstwa domowego, a mianowicie: dla jednej osoby pułap dochodu wynosi 34 924,76 euro, dla gospodarstwa domowego z jednym dochodem – 38 805,30 euro, a dla gospodarstwa domowego z dwoma dochodami, ale bez dzieci – 44 348,97 euro.

Pułap zwiększa się wraz z liczbą dzieci. Ustalono go zatem na 58 762,26 euro i 64 305,93 euro dla gospodarstw domowych o jednym i dwóch dochodach z sześciorgiem dzieci.

Warunki przyznawania tej premii zostały uproszczone w miarę możliwości, aby umożliwić półautomatyczne przyznawanie. Specjalne pismo zostanie wysłane do domniemanych beneficjentów, aby mogli oni uzyskać informacje niezbędne do złożenia wniosku.

Informacje: http://nawalbenhamou.brussels/cp-coronavirus-prime-locataires/.

Region Walonia – faktura za wodę

Rząd Walonii udzieli pomocy w wysokości 40euro za rachunek za wodę dla klientów będących na bezrobociu ekonomicznym z powodu kryzysu Covid-19.

Jak z tego skorzystać?

  1. Należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz na stronie: www.swde.be
  2. Dołączyć certyfikat ONEM „Uproszczony wniosek o tymczasowe bezrobocie z formularza C3–2”, potwierdzający bezrobocie ekonomiczne.

Region Flandria – dopłata do wody i energii

Flandria przyznała jednorazowo 202,68 euro dla osób tymczasowo bezrobotnych, aby mogły one przez miesiąc płacić rachunki za wodę i energię. Pracownicy, których to dotyczy, otrzymają tę sumę automatycznie, nie muszą podejmować żadnych działań.

Interwencja przewidziana jest na każdego pracownika będącego na tymczasowym zasiłku dla bezrobotnych. Gospodarstwa domowe, w których przykładowo są dwie osoby na zasiłku, otrzymają zatem dwa razy kwotę 202,68 euro. Kwota ta będzie również wypłacana osobom, które nie są bezpośrednimi klientami, które mieszkają w mieszkaniach socjalnych z ogrzewaniem zbiorowym lub które mają licznik budżetowy.

 

Gazetka 191 – maj 2020