Sejm RP przyjął rządowy projekt kolejnej ustawy dotyczącej przeciwdziałania skutkom SARS-CoV-2. Obecnie nowa ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 procedowana jest w Senacie.

Z rządowego uzasadnienia projektu ustawy wynika, że zmiany wskazane w ustawie mają mieć charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii). W związku z powyższym planuje się wsparcie zarówno finansowe, jak i administracyjne.

Projekt rządowy zakłada rozszerzenie pomocy na osoby, które niedawno, tzn. przed 1 kwietnia 2020 r., rozpoczęły działalność gospodarczą. Poprzednie pakiety pomocowe obejmowały tych, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 lutego. Zgodnie z projektem ustawy osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą po 1 kwietnia, mogą ubiegać się o pomoc w postaci świadczenia postojowego oraz, w przypadku mikroprzedsiębiorców, prawa do otrzymania pożyczki do 5000 zł z możliwością jej umorzenia.

Rozszerzony został katalog uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS także na część samozatrudnionych, którzy przekroczyli próg trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia. Umożliwione zostało skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. Powyższa zmiana została podyktowana sytuacją wielu przedsiębiorców, których warunki znacznie się pogorszyły od połowy marca br., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na skutek obowiązku ograniczenia lub zamknięcia działalności usługowej i handlowej (centra handlowe, restauracje, salony kosmetyczne).

Wydłużono termin zapłaty oraz złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej do 31 maja 2020 r. (na takich samych zasadach jak przedłużenie terminu na zapłatę oraz złożenie deklaracji PIT – w oparciu o instytucję tzw. „czynnego żalu”).

Podwyższono kwotę kryterium dochodowego uprawniającą do skorzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie). Obecnie kryterium dochodowe wynosi 800 zł.

Zwiększono wysokość kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Zmiany objęły również postępowanie egzekucyjne. Powiększono kwotę wolną od potrąceń komorniczych o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika. Kwota wolna od potrąceń to kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Zmiany objęły również waloryzację emerytur. Zaproponowano wprowadzenie zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Powyższa zmiana ma stanowić zabezpieczenie dla tych osób, które zamierzały kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednak na skutek załamania gospodarczego spowodowanego epidemią będą zmuszone zrezygnować z działalności zawodowej.

Umożliwiono pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, dalsze jej świadczenie w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

Zwiększono ochronę osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy, m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej jej potrzebom mieszkaniowym na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej lub zawodowej oraz penalizację żądania od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

Wskazane powyżej zmiany stanowią jedynie część nowych uregulowań i mogą jeszcze ulec zmianie w procesie legislacyjnym. Niemniej należy się spodziewać, że większość uchwalonych już przez Sejm zmian wejdzie w życie.

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

 

www.kancelariahajdukiewicz.com

tel: 0048 504 078 866

 

 

Gazetka 192 – czerwiec 2020