Przemoc jest jednorazowym lub powtarzającym się świadomym, intencjonalnym i zamierzonym działaniem lub zaniechaniem człowieka względem drugiej osoby, które to zachowanie wywiera wpływ na proces myślowy, stan fizyczny lub zachowanie drugiej osoby, pomimo braku jej zgody.