16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Zjawisko przemocy w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią i ma różne odmiany – przemoc domowa, mobbing w miejscu zatrudnienia. Wg danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, ogólna liczba osób dotkniętych przemocą domową w 2018 r. wyniosła 88 133, z czego 65 057 zgłoszonych spraw dotyczyło kobiet. Z kolei największą grupę wśród sprawców przemocy w rodzinie stanowią mężczyźni.

Skąd daty trwania kampanii: 25.11–10.12?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Rodzaje przemocy

Najczęściej spotykanym rodzajem przemocy jest przemoc w rodzinie. Polega ona na wszelkich działaniach, które mają na celu wykorzystywanie przewagi sił i skierowanie ich przeciw bliskiej osobie. Powoduje zmiany psychiczne i fizyczne u ofiary.

Przemoc przyjmuje następujące formy:

  • Przemoc psychiczna polega na agresywnym zachowaniu, które budzi poczucie zagrożenia. Może mieć charakter wyśmiewania, wyzywania, groźby, kontrolowania, narzucania własnych racji. Przemoc psychiczna to również ograniczenie kontaktów z innymi. Nie zostawia śladów na ciele w postaci ran, lecz powoduje duże spustoszenie moralne oraz ogromne problemy emocjonalne.
  • Z przemocą psychiczną powiązana jest bardzo często przemoc ekonomiczna. Ciągłe kontrolowanie wydatków partnerki, ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, ukrywanie własnych dochodów, wzbudzanie poczucia winy w związku z każdym zakupem, nawet tym niezbędnym.
  • Przemoc fizyczna to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. bicie, duszenie, ciągnięcie za włosy, używanie broni lub niebezpiecznych narzędzi) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Przemoc fizyczna w rodzinie jest często ukrywana latami.
  • Przemoc o charakterze seksualnym w rodzinie powoduje poważne następstwa. Przemoc seksualna jest to wymuszanie pożycia seksualnego. Pamiętajmy, że w małżeństwie też może dochodzić do gwałtu, i jest to niestety częste zjawisko, o którym kobiety rzadko mówią.

Skąd biorą się zachowania przemocowe?

Przemoc bierze się z patologicznej potrzeby kontroli nad drugą osobą, a ta potrzeba paradoksalnie bierze się z lęku sprawcy przemocy, że gdy straci kontrolę, to okaże się „nikim”. Ma to związek z bardzo obniżonym poczuciem własnej wartości u przemocowców. Często okazuje się, że dzisiejsi sprawcy przemocy kiedyś, jako dzieci, sami byli jej ofiarami: bezpośrednimi lub pośrednimi. Nie ma znaczenia, czy byli świadkami przemocy we własnym domu, czy byli bezpośrednimi jej ofiarami, ponieważ w obydwu przypadkach odtwarzają zakodowane, schematyczne zachowania. Można przewrotnie powiedzieć, że dla nich przemoc to taka „zwyczajność”, którą jako dorośli wprowadzają we własnych rodzinach, bo tylko to znają ze swojego doświadczenia. Tylko to daje im poczucie bezpieczeństwa i bycia „kimś”.

Z punktu widzenia psychologii przemoc jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Jej skutki są długotrwałe i istotnie wpływają na codzienne funkcjonowanie osób, których dotyczy. Z przemocą można sobie poradzić i z naszych doświadczeń wynika, że im szybciej osoba krzywdzona podejmie działania, tym mniejsze będą koszty emocjonalne ponoszone przez nią (a także przez dzieci, jeśli są w rodzinie).

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu

Bardzo istotne jest, żeby dopuścić do głosu naszą wewnętrzną intuicję – nazwijmy to nawet naszym wewnętrznym Aniołem Stróżem. Jeżeli mamy wrażenie, że ktoś nas źle traktuje, czujemy choćby najmniejszy emocjonalny dyskomfort i jest to zdarzenie powtarzalne, to powinna nam się zapalić czerwona lampka. Jeśli wydaje nam się, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie tak właśnie jest i nie można tego głosu zagłuszać! Im dłużej będziemy tkwić w toksycznym związku, tym bardziej nasza tolerancja na zachowania przemocowe będzie wzrastać i będzie nam coraz ciężej uwolnić się z takiego związku.

Pamiętaj – nie jesteś sama. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

Aby pomóc kobietom znajdującym się w przemocowym związku,

Centrum Antyprzemocowe Elles pour Elles – Kobiety dla Kobiet we współpracy ze Stowarzyszeniem Trampolina ASBL oraz Brukselskim Klubem Kobiet organizuje różne inicjatywy mające na celu pomoc w wyjściu z tej trudnej sytuacji.

Zapraszamy do uczestniczenia w Kręgach Kobiet prowadzonych online, a także zachęcamy do kontaktu z wolontariuszkami na Niebieskiej Linii: +32 (0) 466 901 702.

W ramach projektu organizowane są indywidualne konsultacje prawne oraz psychologiczne.

 

Więcej informacji na stronie www.przelamcisze.be.

 

Agnieszka Sità

prawnik w TRAMPOLINA ASBL

www.trampolina.be

 

 

Gazetka 196 – listopad 2020