Rząd belgijski uchwalił nowe prawo do specjalnej formy bezrobocia tymczasowego z powodu zamknięcia ośrodków opiekuńczych lub oświaty w związku z kwarantanną w okresie pandemii koronawirusa. Jest to dodatkowa forma bezrobocia tymczasowego ze względu na siłę wyższą. Prawo to przysługuje w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. i daje możliwość płatnego okresu opieki nad dzieckiem bez konieczności wykorzystywania na ten cel dni urlopowych. Dotychczas opiekunowie mogli korzystać w takich sytuacjach ze specjalnego urlopu wychowawczego, ale prawo to przysługiwało tylko do 30 września 2020 r. Nowe prawo pozwoli rodzicom na opiekę nad dziećmi, które nie mogą uczęszczać na zajęcia w związku z zamknięciem ośrodka nauczania lub opieki w powodu kwarantanny w okresie pandemii.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do tego bezrobocia?

  • Przysługuje ono pracownikowi zdolnemu do pracy.
  • Prawo do niego mają opiekunowie dzieci małoletnich lub niepełnosprawnych, pod warunkiem że dziecko zameldowane jest pod tym samym adresem, co opiekun wnioskujący o to bezrobocie. Wyjątek stanowią opiekunowie dziecka w systemie pieczy naprzemiennej, czyli wychowujący dziecko na zmianę.
  • Zamknięcie ośrodka oświaty lub wychowawczego spowodowane jest wprowadzeniem środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, czyli tzw. kwarantanną. Prawo to przysługuje również w przypadku tymczasowego zawieszenia zajęć szkolnych w określonej klasie lub grupie wiekowej, podczas gdy szkoła lub placówka wychowawcza jest dalej otwarta.
  • Prawo to przysługuje tak długo, jak długo dziecko nie ma możliwości powrotu na zajęcia szkolne lub nie jest zapewniona opieka w jego grupie.

Wysokość zasiłku

  • Pracownik otrzyma 70% średniego dochodu brutto oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro. Dodatek ten przysługuje tylko w przypadku pracy na cały etat.
  • Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w wysokości 15%.
  • W niektórych sektorach lub przypadkach oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych przysługuje również specjalne wyrównanie do tego zasiłku.

Jakie kroki musi podjąć pracownik, aby otrzymać ten zasiłek?

Pracownik musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji – najlepiej poprzez e-mail – oraz przesłać wypełnione specjalne zaświadczenie o zamknięciu placówki szkolno-wychowawczej z powodu koronawirusa. Zaświadczenie to wypełnione i podpisane jest zarówno przez placówkę, jak i przez pracownika, oraz musi zawierać informacje o przewidywanym okresie zamknięcia placówki.

Jeśli pracownik nie korzystał jeszcze w okresie pandemii z bezrobocia tymczasowego z powodu siły wyższej – koronawirusa, to musi złożyć wniosek np. w związku zawodowym ACV lub CSC.

Jeśli przedsiębiorstwo pracownika nie zalicza się do sektora zagrożonego ekonomicznie z powodu pandemii, to również od 1 września 2020 r. pracownik zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku o bezrobocie z powodu koronawirusa.

Najlepiej zrobić to elektronicznie:

Jakich procedur musi dopełnić pracodawca?

Jeśli przedsiębiorstwo pracodawcy nie ma statusu przedsiębiorstwa zagrożonego ekonomicznie przez pandemię, to pracodawca musi złożyć elektroniczny wniosek w instytucji RVA-ONEM. Wniosek ten musi zawierać jako przyczynę opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówki szkoleniowo-wychowawczej.

Pracodawca jest obowiązany do dostarczenia do terenowego oddziału RVA-ONEM zaświadczenia, które otrzymał od pracownika, mówiącego o zamknięciu placówki. Może to zrobić mailowo lub przez pocztę.

Oprócz tego pracodawca musi dostarczyć pracownikowi specjalną kartę bezrobocia, tzw. dokument C3.2A, oraz pod koniec miesiąca dostarczyć raport o godzinach bezrobocia do RVA-ONEM, a w przypadku pierwszego bezrobocia pracownika w okresie pandemii również specjalny raport przyłączenia do tego systemu.

Jeśli przedsiębiorstwo pracodawcy ma status zagrożonego ekonomicznie przez pandemię, to pracodawca nie musi nic zgłaszać, a jedynie pod koniec miesiąca przesłać raport o godzinach bezrobocia pracownika do RVA-ONEM.

Uwaga: w niektórych przypadkach zasiłek nie zostanie przyznany, np. w przypadku kumulacji z pełną ustawową emeryturą lub czasem w przypadku kumulacji z dodatkową działalnością gospodarczą.

Więcej informacji można uzyskać, logując się na stronie: www.hetacv.be lub www.lacsc.be, na której znajdują się również dane kontaktowe, takie jak adres oraz telefon oddziału lokalnego. W okresie pandemii nie ma możliwości osobistego kontaktu.

 

Iwona Cieszyńska

 

 

Gazetka 196 – listopad 2020