SECAL (Service des créances alimentaires) to fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od płacenia.

Kto jest uprawniony do interwencji SECAL?

SECAL interweniuje w sprawach osób, którym przyznano prawo do świadczenia alimentacyjnego:

 • dzieci,
 • (byłego) małżonka – przed postępowaniem rozwodowym lub w jego trakcie albo po rozwodzie,
 • konkubenta – bez względu na to, czy wspólne pożycie zakończyło się, czy też nie.

Mój były małżonek nie płaci alimentów – czy mogę zwrócić się do SECAL?

SECAL może pomóc odzyskać zaległe alimenty, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • masz miejsce zamieszkania w Belgii,
 • świadczenia alimentacyjne za 2 miesiące nie zostały wypłacone wcale lub niewypłacone w całości w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • posiadasz tytuł wykonawczy, w którym określona jest kwota świadczenia alimentacyjnego.

Jeśli spełniasz wszystkie określone powyżej warunki, możesz złożyć wniosek w najbliższym oddziale SECAL (adres można znaleźć na stronie internetowej: www.secal.belgium.be; znajduje się tam również dostępny do pobrania formularz wniosku).

W dniu 2 lipca 2020 roku zniesiono kryterium zarobkowe pozwalające o ubieganie się o zaliczkę na poczet alimentów. Obecnie każdy opiekun dziecka, bez względu na zarobki może składać wniosek o wypłatę zaliczki. Kwota dodatku na dziecko jest podwojona w przypadku dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Kwota takiej zaliczki wynosi maks. 175 euro miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli alimenty ustalone w wyroku są niższe niż 175 euro, zaliczka nie może przekroczyć zasądzonej kwoty.

Na podstawie jakiego tytułu prawnego (wyrok, itp.) można wnioskować o interwencję SECAL?

W celu złożenia wniosku do SECAL musisz posiadać jeden z trzech tytułów wykonawczych:

 • pełnomocne orzeczenie sądowe,
 • akt wykonawczy przewidziany w art. 1288,3°, 4° kodeksu sądowego (czyli procedura rozwodowa za obopólną zgodą),
 • ugoda wykonawcza.

UWAGA! Nie stanowią tytułu wykonawczego akty takie jak:

 • umowa pisemna, nawet jeśli została podpisana,
 • umowa ustna,
 • porozumienie lub wyrok, w którym nie podano żadnej kwoty świadczenia.

Czy SECAL automatycznie podejmuje niezbędne kroki w celu odzyskania zaległych alimentów?

Dane kontaktowe SECAL są wymienione we wszystkich wyrokach w celu poinformowania stron postępowania o istnieniu takiej instytucji. Nie oznacza to, że SECAL interweniuje automatycznie. W celu uzyskania pomocy w każdym przypadku musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Za jaki okres mogę domagać się zaległych alimentów?

Okres przedawnienia w sprawach alimentacyjnych wynosi 5 lat. Termin przedawnienia może zostać wydłużony, jeżeli zdarzyła się jedna z poniższych sytuacji:

 • płatność została dokonana przez dłużnika dobrowolnie,
 • dłużnikowi doręczone zostało polecenie zapłaty,
 • dokonano zajęcia własności lub dochodu dłużnika,
 • dłużnikowi doręczony został pozew sądowy.

Moje dochody są zbyt wysokie, aby otrzymywać zaliczki na poczet alimentów, więc SECAL może interweniować jedynie w celu odzyskania zaległości. Czy warto zatem korzystać z pomocy SECAL, czy lepiej zwrócić się do komornika?

Wybór między SECAL a komornikiem ma charakter osobisty. Zasadnicza różnica jest w kosztach: interwencja SECAL jest całkowicie darmowa (podczas gdy dłużnik musi brać udział w kosztach operacyjnych SECAL do 13% sum, które jest winien uprawnionemu). Natomiast w przypadku interwencji komornika należy zapłacić zaliczkę na poczet jego honorariów (zostanie ona zwrócona później, ale tylko wtedy, gdy komornikowi uda się odzyskać kwotę dłużną).

Komornik oraz SECAL mają takie same uprawnienia związane z odzyskaniem zaległych kwot, niemniej jednak SECAL jest częścią SPF Finance i może wykorzystać zwrot nadpłaconego podatku, który miał otrzymać były małżonek, na poczet zaległego świadczenia alimentacyjnego. Komornikowi nie przysługuje takie uprawnienie.

Czy SECAL może odzyskać kwoty związane z nadzwyczajnymi wydatkami na dzieci?

Tak, SECAL może interweniować, ale tylko wtedy, gdy koszty te są wymienione w wyroku lub akcie notarialnym i o ile mają charakter nadzwyczajny w danym okresie.

Przykłady nadzwyczajnych wydatków akceptowanych przez SECAL:

 • 100 euro co trzy miesiące jako wydatki nadzwyczajne (koszty leczenia, itp.),
 • 250 euro miesięcznie w ramach wynajmu akademika typu „kot”.

Kiedy SECAL zwróci mi zaległości?

SECAL może wypłacać zaległości dopiero wtedy, gdy sam je odzyska od dłużnika. Oznacza to, że gdy zobowiązany do zapłaty świadczenia nie płaci dobrowolnie, SECAL dokona zajęcia środków pochodzących zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty albo emerytury – ale oczywiście nie wszystkich. W każdym z tych przypadków obowiązują przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji. Nie da się z góry określić, ile potrwa taka procedura.

Agnieszka Sità

prawnik w Trampolina ASBL

we współpracy z „Elles pour Elles” / Przełam ciszę

 

 

Gazetka 203 – lipiec/sierpień 2021