1 stycznia 2023 r. w wielu sektorach zastosowano indeksację płac. W ciągu roku szykują się również podwyżki minimalnych świadczeń socjalnych, takich jak najniższa emerytura, świadczenia chorobowe, inwalidzkie oraz świadczenia dla bezrobotnych.

EMERYTURY

1 stycznia 2023 r. nastąpiła podwyżka o 2,65% emerytur minimalnych. 1 stycznia 2024 r. nastąpi ponowna podwyżka o 2,65%. Ale jeszcze 1 lipca b.r. emerytury minimalne zostaną podwyższone o 2%.

Ekwiwalent urlopowy dla emerytów wzrośnie od maja 2023 r. o 3,8%, a od maja 2024 r. o dodatkowe 2,55%.

Nastąpi również przeszacowanie starczych emerytur powyżej minimum:

 • emerytury rozpoczęte w 2018 r. + 2% 1 lipca 2023 r.,
 • emerytury rozpoczęte w 2019 r. + 2% 1 stycznia 2024 r.,
 • emerytury rozpoczęte przed 2008 r. + 1,2% 1 lipca 2023 r.

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH

Minimalna kwota zasiłku tymczasowego wzrośnie o 3,5%.

Podwyżki zasiłków dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i przebywających na urlopie opiekuńczym (zorgverlof / congé parental):

 • zasiłek za urlop tematyczny wzrośnie o 1,2% od lipca 2023 r.,
 • zasiłek dla rodziców przebywających na urlopie w wymiarze 1/5 wzrośnie o 1,2% od lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. minimalne oraz stałe świadczenia dla bezrobotnych wzrosną o 1,3% niezależnie od sytuacji rodzinnej bezrobotnego.

Stawki ryczałtowe RVA na wakacje młodzieży i seniorów oraz osób opiekujących się chorymi i osób opiekujących się dziećmi (onthaalouders / parents d'accueil) wzrosną o 2,4112%.

Od 1 lipca 2023 r. wzrosną zasiłki dla bezrobotnych dla osób, które ukończyły szkołę, a jeszcze nie znalazły pracy, oraz zasiłki ochronne:

 • dla osób będących głowami rodziny o 3,5%,
 • dla osób samotnych o 2,4112%,
 • dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (samenwonenden / cohabitants) o 2%.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INWALIDZKIE

Od 1 lipca 2023 r. wzrosną o 2,5% zasiłki minimalne dla regularnych pracowników mających inne osoby na utrzymaniu, a dla pozostałych pracowników o 2%. Od początku 2023 r. każda osoba od trzeciego miesiąca niezdolności do pracy otrzyma minimalny zasiłek w wysokości przyznanej osobom samotnym, niezależnie od sytuacji rodzinnej. Od 1 stycznia 2024 r. pakiet zostanie rozszerzony.

Ponownie wzrośnie ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnych oraz zasiłek wyrównawczy wypłacany co roku w maju:

 • dla osób mających członków rodziny na utrzymaniu o 80 euro od maja 2023 r.,
 • dla osób samotnych o 35 euro w maju 2023 r. oraz o 5 euro od maja 2024 r.

Również starsze renty inwalidzkie zostaną przeszacowane powyżej minimum:

 • renty wypłacane od 2018 r. wzrosną o 2% od 1 lipca 2023 r.,
 • renty wypłacane od 2019 r. wzrosną o 2% od 1 stycznia 2024 r.,
 • renty wypłacane przed 2008 r. wzrosną o 0,95% od 1 lipca 2023 r.,
 • renty inwalidzkie dla górników wzrosną o 2,5% od 1 lipca 2023.

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE ZA WYPADKI PRZY PRACY ORAZ CHOROBY ZAWODOWE

W obydwu przypadkach planowane są zmiany:

 • podwyżki świadczeń minimalnych oraz świadczeń zryczałtowanych wzrosną o 2% od lipca 2023 r.,
 • starsze świadczenia zostaną przeszacowane powyżej minimum, podobnie jak w przypadku rent inwalidzkich,
 • składki na ubezpieczenie społeczne dla osób, które kumulują świadczenia z emeryturami, zostaną obniżone z 4,45% do 3,35%.

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SOCJALNEJ

Od lipca 2023 r. wzrosną następujące świadczenia:

 • świadczenie socjalne zapewniające utrzymanie (leefloon) o 2%,
 • gwarantowane dochody dla emerytów (IGO) o 2%,
 • świadczenia dla osób mających uznany stopień inwalidztwa (IVT) o 2,2%.

Świadczenia dla osób żyjących w ubóstwie wzrosły już od 1 stycznia 2023 r. o 2,6875%. Podobna podwyżka jest planowana od 1 stycznia 2024 r.

 

Źródło: www.visie.net, Vakbeweging ACV, www.pulsmagazine.be

 

 

Gazetka 220 – kwiecień 2023