ARBEIDSWETGEVING

 

 

PŁACE MINIMALNE

 

Osoby pracujące w sektorach, w których nie ma zbiorowych układów pracy, muszą otrzymywać przynajmniej takie wynagrodzenie, jakie przewiduje belgijski kodeks pracy.

Średnia płaca minimalna

  • Od 21 roku życia – 1501,82 euro,
  • 21,5 roku życia i min. 6 miesięcy stażu pracy w przedsiębiorstwie – 1541,67 euro,
  • 22 lata i min. 6 miesięcy stażu pracy w przedsiębiorstwie – 1559,38 euro.

 

Zamknięcie firmy pracodawcy

Wysokość odszkodowania za utratę pracy w przypadku zamknięcia firmy (po 1 stycznia 2009 r.):

  • za każdy przepracowany w przedsiębiorstwie rok – 153,80 euro,
  • dodatek wiekowy dla osób powyżej 45. roku życia – 153,80 euro.

 

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

Poszkodowany

Świadczenia dla osób niezdolnych do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej są obliczane na podstawie rocznej podstawowej płacy brutto pracownika, nie wyższej jednak niż 38 564,91 euro/rok.

 

Beneficjenci

Bliscy pracownika zmarłego w wyniku wypadku przy pracy lub z powodu choroby zawodowej mają prawo do odszkodowania, które jest rodzajem renty:

• współmałżonek zmarłego – 30 proc. rocznej płacy brutto zmarłego pracownika (nie wyższej niż 38 564,91 euro/rok), dożywotnio, pod warunkiem że nie zawrze ponownie związku małżeńskiego,

• dzieci – 15 proc. rocznej płacy brutto zmarłego pracownika (nie wyższej niż 38 564,91 euro/rok) na dziecko, jednak w sumie nie więcej niż 45 proc. Renta przysługuje do 25. roku  życia dziecka lub na cały okres, na który przyznany został zasiłek rodzinny,

• rodzice – mają prawo do renty po zmarłym w wyniku wypadku przy pracy lub z powodu choroby zawodowej dziecku, jeśli ich ono utrzymywało. Wysokość renty wynosi 15 proc. na rodzica lub 20 proc., jeśli jest tylko jeden rodzic zmarłego pracownika.

 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Zasiłek socjalny

Zasiłek socjalny (leefloon/salaire décent) może być przyznany osobom, które nie mają wystarczających środków na utrzymanie. Ma on pomóc pokryć niezbędne wydatki na życie. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Osoby nieposiadające obywatelstwa belgijskiego mogą starać się o taki zasiłek tylko wtedy, gdy mają prawo do nieograniczonego pobytu w Belgii (mają kartę pobytu E+).

 

Kwoty zasiłku socjalnego:

  • osoba mająca dzieci na utrzymaniu – 1 068,45 euro/miesiąc,
  • osoba samotna – 801,34 euro/miesiąc,
  • osoba mieszkająca z partnerem/współmałżonkiem – 534,23 euro/miesiąc.

 

Urlopy tematyczne i zawieszenie umowy o pracę (loopbaanonderbreking / interruption de carrière)E

 

Zawieszenie umowy o pracę (kwoty/miesiąc)

 

Pełny wymiar

Staż pracy ˂ 5 lat

Staż pracy ≥ 5 lat

481,02 euro

641,37 euro

Wymiar 1/2

 

240,51 euro

320,68 euro

Wiek powyżej 50 lat

479,06 euro

Wymiar 1/5

 

158,38 euro

204,39 euro (1)

 

Wiek powyżej 50 lat

222,52 euro

268,53 euro (1)

Kwoty dla osób samotnych lub osób samotnych mających dzieci na utrzymaniu.

Uwaga: podane kwoty dotyczą osób, które w chwili składania wniosku pracowały w pełnym wymiarze godzin. Osoby z umową o pracę w niepełnym wymiarze godzin otrzymują proporcjonalnie niższy zasiłek.

 

Urlopy tematyczne (kwoty/miesiąc)

Urlop wychowawczy, urlop na opiekę nad umierającym członkiem rodziny, urlop opiekuńczy

W pełnym wymiarze

786,78 euro

W wymiarze 1/2

Wiek ˂ 50 lat

393,38 euro

Wiek ≥ 50 lat

667,27 euro

W wymiarze 1/5

Wiek ˂ 50 lat

133,45 euro

179,47 euro (osoba samotna)

Wiek ≥ 50 lat

266,91 euro

 

Świadczenia emerytalne

Minimalne kwoty świadczeń emerytalnych (w przypadku stażu pracy wynoszącego 45 lat):

- ustawowe świadczenia emerytalne:

■ na rodzinę – 1386,40 euro/miesiąc,

■ dla osoby samotnej – 1109,47 euro/miesiąc;

- świadczenia emerytalne po zmarłym współmałżonku – 1092,02 euro/miesiąc;

- dodatek do świadczeń emerytalnych.

 

Z dodatku do świadczeń emerytalnych mogą skorzystać osoby, które ze względu na krótki staż pracy lub zbyt niskie zarobki otrzymują bardzo niskie świadczenia emerytalne. Do grupy tej należy wielu obcokrajowców, w tym Polaków, którzy mają krótki staż pracy w Belgii. Takie osoby mogą ubiegać się o dodatek do świadczeń emerytalnych, pod warunkiem że po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal mieszkają na terenie Belgii.

 

Wysokość świadczeń emerytalnych wraz dodatkiem (zasiłkiem):

■ kwota podstawowa – 661,24 euro,

■ dla osób samotnych – 991,86 euro.

 

Zasiłki dla bezrobotnych

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2012 r., kwota zasiłku dla bezrobotnych maleje w czasie (od 65 proc., 55 proc., 40 proc. aż do kwoty zryczałtowanej), w zależności od długości stażu pracy.

 

Pełne bezrobocie

Kwota/dzień

Kwota/miesiąc

Maximum 65 proc.

60,46 euro

1571,96 euro

Max. 60 proc. (od 4. miesiąca bezrobocia)

55,81 euro

1451,09 euro

Maximum 55 proc.

43,58 euro

1133,08 euro

Maximum 40 proc.

32,40 euro

842,40 euro

Minimum – głowa rodziny

42,79 euro

1112,54 euro

Minimum – osoba samotna

35,94 euro

934,44 euro

Minimum – osoba mieszkająca z partnerem lub współmałżonkiem

26,94 euro

700,44 euro

Zryczałtowana kwota zasiłku dla osoby mieszkającej z partnerem lub współmałżonkiem

18,99 euro

493,74 euro

Dodatkowa zryczałtowana kwota zasiłku dla osoby mieszkającej z partnerem lub współmałżonkiem

24,93 euro

648,18 euro

 

Zasiłki rodzinne

 

Kwoty podstawowe/miesiąc

 

Dziecko

90,28 euro

Dziecko

167,05 euro

i każde kolejne dziecko

249,41 euro

Dodatki do zasiłku dla osób bezrobotnych, emerytów, inwalidów, samotnych rodziców/miesiąc

 

Dziecko (osoby bezrobotnej, emeryta lub osoby samotnie wychowującej dziecko)

45,96 euro

Dziecko inwalidy

98,88 euro

Dziecko

28,49 euro

i każde kolejne dziecko

5,00 euro

3. i kolejne dziecko osoby samotnie wychowującej dzieci

22,97 euro

Dodatek roczny (premia szkolna)

 

Dzieci do 6. roku życia

27,60 euro

Dzieci od 6. do 11. roku życia

58,59 euro

Dzieci od 12. do 17. roku życia

82,02 euro

Dzieci od 18. do 24. roku życia (uczące się)

110,42 euro

Zasiłek porodowy (jednorazowy)

 

Dziecko (również w przypadku adopcji i urodzenia wieloraczków)

1223,11 euro

i każde kolejne dziecko

920,25 euro
Podane kwoty obowiązują od 1 grudnia 2012 r.

 

Oprócz podstawowych kwot świadczeń rodzinnych należą się również dodatki wiekowe dla dzieci w wieku:

- od 6. do 11. roku życia,

- od 12. do 17. roku życia,

- od 18. do 24. roku życia (tylko w przypadku kontynuowania nauki).

Wysokość dodatków wiekowych zależy od przedziału wiekowego oraz od roku urodzenia dziecka.

 

Więcej informacji na temat zasiłków można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV/CSC. Adresy ACV/CSC znajdą Państwo na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR); wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Gazetka 120 – kwiecień 2013