Każdy, kto osiąga dochody, jest zobowiązany odprowadzać podatek dochodowy. Na jego wysokość ma wpływ nie tylko wysokość dochodów, ale również sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się.

 

DLACZEGO PŁACIMY PODATKI?

Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty szkolnictwa i utrzymania dróg, transport publiczny, praca gmin i urzędów państwowych, praca inspekcji oraz służb podatkowych, praca służb zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali oraz na cele związane z kulturą pochodzą z naszych podatków.

 

DEKLARACJA PODATKOWA

Każdy, kto w roku 2012 osiągnął dochody, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do końca czerwca 2013 roku. Wyjątek stanowią osoby, które w roku 2012 osiągnęły dochód poniżej 6800 euro.

 

W Belgii urząd skarbowy sam wysyła do podatników druki zeznań podatkowych. Osoby, które nie otrzymały druków zeznania podatkowego, same powinny je pobrać z urzędu skarbowego. W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za rok 2012, czyli:

 

■ fiskalne dokumenty dotyczące dochodów oraz pobranych zasiłków: 281.10, 281.11, 281.12..., również te dotyczące ekwiwalentu urlopowego, premii rocznych itd.,

■ atesty dotyczące wysokości spłat kredytów hipotecznych w roku 2012,

■ zaświadczenia o wpłatach kapitału na ubezpieczenie na życie,

■ zaświadczenia o wpłatach na prywatne fundusze emerytalne,

■ zaświadczenia o darowiznach,

■ zaświadczenia o wydatkach na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,

■ zaświadczenia o przekazanych środkach na utrzymanie innych osób (z rodziny) lub o zapłaconych alimentach,

■ faktury na materiały oraz prace remontowe w związku z izolacją dachu,

■ rozliczenie podatku za rok 2011.

 

Niektóre atesty i zaświadczenia dotyczące odliczeń od dochodu czy podatku powinny być załączone do zeznania podatkowego. Wszystkie dokumenty dotyczące dochodów, kosztów, wydatków, na podstawie których zostało wypełnione zeznanie podatkowe, muszą zostać zachowane do kontroli przez siedem lat.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzymane z urzędu skarbowego druki zeznania) lub elektronicznie. Zeznanie elektroniczne mogą złożyć osoby, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które uprzednio poproszą w upoważnionej do tego gminie o specjalne kody dostępu do akt elektronicznych.

Osoby, które nie złożą zeznania podatkowego w terminie, mogą otrzymać karę pieniężną. Jeśli z uzasadnionych przyczyn podatnik nie może złożyć zeznania podatkowego do końca czerwca 2012 roku, powinien, koniecznie przed 30 czerwca, poprosić w swoim urzędzie o przedłużenie terminu. W ten sposób uniknie niepotrzebnej kary.

Sytuacja rodzinna

W rozliczeniu podatku za rok 2012 jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2013 roku oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. Oznacza to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2013 roku musiały być zameldowane pod tym samym adresem (nie wystarczy więc tylko przebywanie tam). Zgodnie z belgijską ordynacją podatkową jest to podstawa do ubiegania się o ulgi na osoby pozostające na utrzymaniu.

Osoby będące w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzenie wspólnego gospodarstwa rozliczają się wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.

Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno. Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi. Powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione wtedy na nazwisko tego właśnie rodzica.

Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap (np. tydzień z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to jedynie ten rodzic ma prawo do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty, które płaci na dzieci.

Oprócz ulg na dzieci podatnik może ubiegać się o ulgi na inne osoby zamieszkujące z nim pod jednym adresem, np. na rodziców, którzy osiągają bardzo niskie dochody (lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki wymienione w belgijskiej ordynacji podatkowej).

 

Osoby mające członków rodziny za granicą

W zasadzie osoby takie są rozliczane w Belgii jako osoby samotne, ponieważ pozostają w separacji ze swoim współmałżonkiem, który mieszka w innym kraju. Jeśli jednak centrum życiowe podatnika pozostaje w kraju pochodzenia, może on ubiegać się o opodatkowanie jako nierezydent i wówczas może być rozliczony wraz ze swoim współmałżonkiem i dziećmi, przebywającymi w kraju pochodzenia. O fiskalnym statusie podatnika (rezydent czy nierezydent) i sposobie opodatkowania decyduje urząd skarbowy. W celu ustalenia statusu podatkowego należy złożyć wniosek, pismo lub odwołanie do swojego urzędu skarbowego.

 

Podatek od nieruchomości

Właściciele domów i mieszkań płacą co roku podatek od nieruchomości, który jest obliczany na podstawie rynkowej wartości jej wynajmu. Jego wysokość zależy od regionu Belgii, w którym znajduje się nieruchomość. W zeznaniu podatkowym trzeba podać rynkową wartość jej wynajmu. Jednak podatnik nie musi jej ustalać sam – urząd kadastralny co roku wysyła takie informacje do podatników.

 

Dochody podlegające opodatkowaniu

■ Dochody z nieruchomości – z wynajmu budynków, mieszkań, gruntów.

 

■ Dochody ruchome – to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.). Automatycznie podlegają opodatkowaniu, więc nie muszą być ujęte w zeznaniu podatkowym. Pierwsze 1830 euro zysków z książeczek oszczędnościowych (na jedną rodzinę) jest zwolnione z podatku dochodowego. Zyski powyżej 1830 euro z książeczek oszczędnościowych podlegają opodatkowaniu.

 

■ Dochody z pracy zarobkowej – takie dochody to płace, ale również wszelkiego rodzaju dodatki, takie jak np. premie, trzynasta pensja itp. (niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do pracy (kwota min. 370 euro/rok jest zwolniona od podatku), bezpłatne zakwaterowanie.

 

■ Dochody zastępcze i świadczenia społeczne – czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof / congé parental) i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet / crédit-temps).

 

■ Emerytury – świadczenia emerytalne.

 

■ Środki na utrzymanie – otrzymane od bliskiej osoby lub (byłego) współmałżonka. Środki na utrzymanie lub alimenty są traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80 % otrzymanej kwoty. Środki na utrzymanie / alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym kraju.

Jeśli środki na utrzymanie lub alimenty przesyłane są na dziecko / dzieci, nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe, jeśli roczna kwota otrzymanych środków na utrzymanie / alimentów przekracza wysokość podstawowej kwoty wolnej od podatku (6800 euro za 2012 rok). Pierwsze 2990 euro (lub 4220 euro, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko) środków na utrzymanie / alimentów jest zwolnione z podatku.

 

■ Inne dochody – np. niektóre nagrody, dotacje.

 

Dochody zwolnione z podatku dochodowego

Należą do nich zasiłki rodzinne i porodowe, środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 2990 euro, zasiłki socjalne, stypendia, zasiłki strajkowe.

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA

Kwota wolna od podatku

 

Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2012 wynosi 6800 euro. Kwota ta może zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika.

Przykłady:

 

  • Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w roku 2012 nie przekroczyła 25 270 euro, to kwota wolna od podatku wyniesie 7070 euro zamiast 6800 euro.
  • Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za rok 2012 zostanie podwyższona o 1440 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie do 3720 euro, przy trojgu dzieci o 8330 euro, a przy czworgu o 13 480 euro. Jeśli podatnik ma więcej niż czworo dzieci, kwota wolna od podatku zostanie podwyższona o 13 480 + 5150 euro za każde kolejne dziecko.
  • Za każde dziecko, które 1 stycznia 2013 roku miało mniej niż 3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (czyli poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 540 euro, jeśli podatnik nie będzie odliczał kosztów żłobka czy opiekunki.
  • Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona o 2890 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na utrzymaniu kwota ta zostanie podwyższona o 1440 euro.
  • Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona.
  • Jeśli 2012 podatnik osiągnął roczny dochód brutto niższy niż podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 6800 euro, jest zwolniony z płacenia podatku lub – w niektórych przypadkach – może nawet otrzymać tzw. kredyt podatkowy.

 

System naliczania podatku dochodowego

Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy. Jest to tzw. podatek progresywny. W Belgii istnieje pięć progów podatkowych i co za tym idzie – pięć stóp podatkowych. Poniżej przedstawiono progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za rok 2012:

 

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w roku 2012

Stopa podatkowa

od 0 do 8 350 euro

25%

od 8350,01 do 11 890 euro

30%

od 11 890,01 do 19 810 euro

40%

od 19 810,01 do 36 300 euro

45%

powyżej 36 300,01 euro

50%

 

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI

Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed rokiem 2012, lub partnerzy zamieszkujący razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed rokiem 2012) rozliczają się razem.

Jeśli jeden z partnerów / współmałżonków osiąga bardzo niskie dochody (lub wcale ich nie ma), to przy obliczaniu podatku stosuje się tzw. iloraz małżeński (robi to administracja podatkowa). Polega on na tym, że maksymalnie 30% dochodów tego z małżonków / partnerów, który osiąga wyższe dochody, zostaje fikcyjnie przyznane drugiemu z małżonków / partnerów. Prowadzi to do obniżenia progu podatkowego.

 

KOSZTY PRACY

To koszty poniesione w celu wykonania pracy, np. koszty dojazdów do pracy czy eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty pracy – zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – mogą obniżyć dochód do opodatkowania.

 

WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE WYSOKOŚĆ PODATKU

Pod pewnymi warunkami podatek dochodowy może zostać obniżony ze względu na niektóre wydatki podatnika. Niezależnie od wysokości wydatków, kwota, o jaką podatek może zostać obniżony, nie może przekroczyć pewnego maksimum. Np. osoba, która zatrudnia pomoc domową w systemie czeków usługowych, może odliczyć 30% wydatków na czeki, ale kwota odliczenia nie może przekroczyć 2650 euro.

 

Od podatku można odliczyć następujące wydatki:

 

■ składki na prywatne ubezpieczenie na życie,

■ kredyty hipoteczne (kapitał),

■ składki na prywatny fundusz emerytalny,

■ zakup udziałów pracowniczych,

■ zakup samochodów przyjaznych dla środowiska,

■ czeki PWA/ALE i czeki usługowe,

■ wydatki na izolację dachów w domach starszych niż 5 lat.

 

ODLICZENIA OD DOCHODU

Niektóre wydatki z danego roku podatkowego mogą zostać odliczone od dochodu, a tym samym mogą zmniejszyć kwotę dochodów do opodatkowania, np.:

 

■ zakup jedynego własnego domu / mieszkania,

■ odsetki od kredytu hipotecznego,

■ środki / alimenty płacone na utrzymanie innych bliskich osób,

■ koszty poniesione na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,

■ darowizny,

■ wydatki na utrzymanie i odrestaurowanie niektórych budynków.

 

SERWIS PODATKOWY ACV/CSC

 

ACV/CSC organizuje serwis podatkowy dla swoich członków. Z pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, bezrobotne, emeryci, pracujący studenci, osoby niezdolne do pracy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zwrócić się do swojego urzędu skarbowego, agenta bankowego lub do księgowego.

 

ACV/CSC w każdym regionie organizuje serwis podatkowy we własnym zakresie. Informacje o terminach, warunkach i niezbędnych dokumentach są dostępne w terenowych oddziałach ACV/CSC. Adresy na stronach http://adressen.acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) albo www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR); wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Gazetka 121 – maj 2013