Każdy, kto osiąga dochody, jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ nie tylko wysokość dochodów, ale również sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się.

DLACZEGO PŁACIMY PODATKI?

Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty szkolnictwa i utrzymania dróg, transport publiczny, praca gmin i urzędów państwowych, praca inspekcji oraz służb podatkowych, praca służb zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali oraz na cele związane z kulturą pochodzą z naszych podatków.

SYTUACJA RODZINNA

Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia (2014 r.) oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. Oznacza to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2014 r. musiały być zameldowane pod tym samym adresem (nie wystarczy więc tylko przebywanie tam). Zgodnie z belgijską ordynacją podatkową jest to podstawa do ubiegania się o ulgi na osoby pozostające na utrzymaniu.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.

Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno. Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.

Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap (np. tydzień z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to jedynie ten rodzic ma prawo do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty, które płaci na dzieci.

Oprócz ulg na dzieci podatnik może ubiegać się o ulgi na inne osoby zamieszkujące z nim pod jednym adresem, np. na rodziców, którzy osiągają bardzo niskie dochody (lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki wymienione w belgijskiej ordynacji podatkowej).

Podatek od nieruchomości

Właściciele domów i mieszkań płacą co roku podatek od nieruchomości, który jest obliczany na podstawie rynkowej wartości jej wynajmu. Jego wysokość zależy od regionu Belgii, w którym znajduje się nieruchomość. W zeznaniu podatkowym trzeba podać rynkową wartość jej wynajmu. Jednak podatnik nie musi jej ustalać sam – urząd kadastralny co roku wysyła takie informacje do podatników.

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Dochody z nieruchomości – z wynajmu budynków, mieszkań, gruntów.

Dochody ruchome – to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.). Automatycznie podlegają opodatkowaniu, więc nie muszą być ujęte w zeznaniu podatkowym. Pierwsze 1830 euro zysków z książeczek oszczędnościowych (na jedną rodzinę) jest zwolnione z podatku dochodowego. Zyski powyżej 1830 euro z książeczek oszczędnościowych podlegają opodatkowaniu.

Dochody z pracy zarobkowej – takie dochody to płace, ale również wszelkiego rodzaju dodatki, takie jak np. premie, trzynasta pensja, premia uznaniowa itp. (niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do pracy (kwota min. 380 euro za 2013 rok jest zwolniona od podatku), bezpłatne zakwaterowanie.

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego – czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof / congé parental) i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet / crédit-temps).

Emerytury – świadczenia emerytalne.

Środki na utrzymanie – otrzymane od bliskiej osoby lub (byłego) współmałżonka. Środki na utrzymanie lub alimenty są traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80 % otrzymanej kwoty. Środki na utrzymanie / alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa odbiorca. Jeśli środki na utrzymanie lub alimenty przesyłane są bezpośrednio dziecku, nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe, jeśli roczna kwota otrzymanych środków na utrzymanie / alimentów przekracza wysokość podstawowej kwoty wolnej od podatku (6 990 euro za 2013 r.). Pierwsze 3 070 euro (lub 4 440 euro, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko) środków na utrzymanie / alimentów jest zwolnione z podatku.

Inne dochody – np. niektóre nagrody, dotacje.

DOCHODY ZWOLNIONE Z PODATKU DOCHODOWEGO

Należą do nich świadczenia rodzinne i porodowe, środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 3 070 euro, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

Progi podatkowe i stopa podatkowa

Kwota wolna od podatku

Podstawowa kwota wolna od podatku za 2013 r. wynosi 6 990 euro. Może być podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika.

Przykłady

  • Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w  2013 r. nie przekroczyła 25 990 euro, to kwota wolna od podatku wyniesie 7 270 euro zamiast 6 990 euro.
  • Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za 2013 r. zostanie podwyższona o 1 490 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 3 820 euro, przy trojgu dzieci o 8 570 euro, przy czworgu dzieci o 13 860 euro, a za każde kolejne dziecko o 5 290 euro.
  • Za każde dziecko, które 1 stycznia 2014 r. miało mniej niż 3 lata, kwota wolna od podatku będzie dodatkowo (poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 550 euro, jeśli podatnik nie będzie odliczał kosztów żłobka czy opiekunki.
  • Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona o 2 970 euro, a w przypadku innych niż tutaj wymienione osób na utrzymaniu kwota wolna od podatku zostanie podwyższona o 1 490 euro.
  • Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona.
  • Jeśli w 2013 r. podatnik osiągnął roczny dochód brutto niższy niż podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 6 990 euro, jest zwolniony z płacenia podatku lub – w niektórych przypadkach – może nawet otrzymać tzw. kredyt podatkowy.

System naliczania podatku dochodowego

Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy. Jest to tzw. podatek progresywny. W Belgii istnieje pięć progów podatkowych i – co za tym idzie – pięć stóp podatkowych. Poniżej przedstawiono progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za rok 2013:

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2013 r.

Stopa podatkowa

Od 0 do 8 590 euro

25 %

Od 8 590,01 do 12 220 euro

30 %

Od 12 220,01 do 20 370 euro

40 %

Od 20 370,01 do 37 330 euro

45 %

Powyżej 37 330,01 euro

50 %

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

Iloraz małżeński (dochody 2013)

Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2013 r., lub partnerzy zamieszkujący razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2013 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków / partnerów nie osiąga dochodów lub osiąga bardzo niskie dochody, to przy obliczaniu podatku stosuje się tzw. iloraz małżeński (stosuje go administracja podatkowa). Polega on na tym, że maksymalnie 30 % dochodów tego ze współmałżonków / partnerów, który osiąga wyższe dochody, zostaje fikcyjnie przyznana drugiemu ze współmałżonków / partnerów. Prowadzi to do obniżenia progu podatkowego.

Koszty uzyskania przychodu

To koszty poniesione w celu wykonania pracy, np. koszty dojazdów do pracy, eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty pracy – zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – mogą obniżyć dochód do opodatkowania.

Przy obliczaniu podatku urząd skarbowy odlicza zryczałtowana kwotę kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumentować poniesione koszty (faktury, rachunki itd.).

Wydatki zmniejszające wysokość podatku

Pod pewnymi warunkami podatek dochodowy może zostać obniżony ze względu na niektóre wydatki podatnika. Niezależnie od wysokości wydatków, kwota, o jaką podatek może zostać obniżony, nie może przekroczyć pewnego maksimum. Np. osoba, która zatrudnia pomoc domową w systemie czeków usługowych, może odliczyć 30 % wydatków na czeki, ale kwota odliczenia nie może przekroczyć 2 720 euro (za 2013 r.).

Od podatku można odliczyć następujące wydatki:

składki na prywatne ubezpieczenie na życie,

kredyty hipoteczne (kapitał i odsetki),

składki na prywatny fundusz emerytalny,

zakup udziałów pracowniczych,

zakup samochodów przyjaznych dla środowiska,

czeki PWA/Les ALE i czeki usługowe,

wydatki na izolacje dachów w domach starszych niż5 lat.

Odliczenia od dochodu

Niektóre wydatki z danego roku podatkowego mogą być odliczone od dochodu, a tym samym mogą zmniejszyć kwotę dochodów do opodatkowania, np.:

zakup jedynego własnego domu / mieszkania,

odsetki od kredytu hipotecznego,

środki / alimenty płacone na utrzymanie innych bliskich osób*,

koszty poniesione na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,

darowizny,

wydatki na utrzymanie i odrestaurowanie niektórych budynków.

*Uwaga, alimenty płacone na dzieci do 25. roku życia są w Polsce zwolnione z opodatkowania. Środki pieniężne lub alimenty wysyłane do Polski innym osobom niż dzieci lub dzieciom powyżej 25. roku życia powinny być zgłaszane w urzędzie skarbowym najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pierwszej darowizny pieniężnej. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce lub poprzez infolinię Krajowej Informacji Podatkowej www.kip.gov.pl.

Zeznanie podatkowe

Każdy, kto w roku 2013 osiągnął dochody, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed końcem czerwca 2014 r. W Belgii urząd skarbowy sam wysyła do podatników druki zeznań podatkowych z dokładną ostateczna data złożenia zeznania. Osoby, które nie otrzymały druków zeznania podatkowego, same powinny je pobrać z urzędu skarbowego.

W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za rok 2013, czyli:

fiskalne dokumenty dotyczące dochodów oraz pobranych zasiłków: 281.10, 281.11, 281.12 itd., również te dotyczące ekwiwalentu urlopowego, premii rocznych itd.,

atesty dotyczące wysokości spłat kredytów hipotecznych w roku 2013,

zaświadczenia o wpłatach kapitału na ubezpieczenie na życie,

zaświadczenia o wpłatach na prywatne fundusze emerytalne,

zaświadczenia o darowiznach,

zaświadczenia o wydatkach na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,

zaświadczenia o przekazanych środkach na utrzymanie innych osób (z rodziny) lub o zapłaconych alimentach,

faktury na materiały oraz prace remontowe w związku z izolacją dachu,

rozliczenie podatku za 2012 r.

Niektóre atesty i zaświadczenia dotyczące odliczeń od dochodu czy podatku powinny być załączone do zeznania podatkowego.

Wszystkie dokumenty dotyczące dochodów, kosztów, wydatków, na podstawie których zostało wypełnione zeznanie podatkowe, muszą być zachowane do kontroli przez siedem lat od chwili złożenia zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzymane z urzędu skarbowego druki zeznania) lub elektronicznie. Zeznanie elektroniczne mogą złożyć osoby, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które uprzednio poproszą w upoważnionej do tego gminie o specjalne kody dostępu do akt elektronicznych.

Osoby, które nie złożą zeznania podatkowego w terminie, mogą otrzymać karę w postaci podwyższenia podatku lub kare administracyjna. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie złoży zeznania podatkowego przed końcem czerwca 2014 roku, powinien, koniecznie przed 30 czerwca, poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób uniknie niepotrzebnej kary.

Osoby mające członków rodziny za granicą

W zasadzie osoby takie są rozliczane w Belgii jako osoby samotne, ponieważ pozostają w separacji ze swoim współmałżonkiem, który mieszka w innym kraju. Jeśli jednak centrum życiowe podatnika pozostaje w kraju pochodzenia, może on ubiegać się o opodatkowanie jako nierezydent i wówczas może być rozliczony wraz ze swoim współmałżonkiem i dziećmi przebywającymi w kraju pochodzenia. O fiskalnym statusie podatnika (rezydent czy nierezydent) i sposobie opodatkowania decyduje urząd skarbowy. W celu ustalenia statusu podatkowego należy złożyć wniosek, pismo lub odwołanie do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Serwis podatkowy ACV/CSC

ACV/CSC organizuje serwis podatkowy dla swoich członków. Z pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, bezrobotne, emeryci, pracujący studenci, osoby niezdolne do pracy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zwrócić się do swojego urzędu skarbowego, agenta bankowego lub do księgowego.

ACV/CSC w każdym regionie organizuje serwis podatkowy we własnym zakresie. Informacje o terminach, warunkach i niezbędnych dokumentach są dostępne w lokalnych oddziałach ACV/CSC lub w czasopiśmie VISIE (NL). Adresy na lokalnych oddziałów ACV/CSC można znaleźć na stronach http://adressen.acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) albo www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Gazetka 131 – maj 2014