Pracownicy zwolnieni z pracy po 1 kwietnia 2014 r. będą mieli prawo żądać od pracodawcy uzasadnienia decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę.

Pytanie o przyczynę zwolnienia z pracy należy wysłać do pracodawcy listem poleconym w terminie 2 miesięcy od zakończenia umowy o pracę. Osoby, które w okresie wypowiedzenia będą wykonywać pracę, mogą żądać podania przyczyny zwolnienia w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania wypowiedzenia.

Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć pracownikowi, również listem poleconym, w ciągu 2 miesięcy od chwili otrzymania pisemnego pytania. Odpowiedź musi zawierać konkretne przyczyny zwolnienia z pracy. Jeśli pracodawca nie zareaguje na pytanie pracownika, odpowie po wyznaczonym przez prawo terminie lub poda niejasną przyczynę rozwiązania stosunku pracy, będzie musiał zapłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości płacy za 2 tygodnie pracy.

Pracodawcy, którzy z własnej inicjatywy podadzą przyczyny zwolnienia, nie będą mieli obowiązku odpowiadania na zapytanie pracownika, pod warunkiem że podana przyczyna zwolnienia będzie zawierała konkretne informacje.

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Pojęcie nieuzasadnionego zwolnienia z pracy zostało wprowadzone do belgijskiego prawa pracy. O nieuzasadnionym zwolnieniu z pracy mówimy wtedy, kiedy nie ma ono związku z zachowaniem pracownika, jego przydatnością do pracy lub z potrzebami przedsiębiorstwa. Ustawodawca dodał, że żaden rozsądny pracodawca nie zdecydowałby się na zwolnienie pracownika bez jednej z wyżej wymienionych przyczyn.

Według nowych przepisów pracodawca, który zwolnił pracownika z nieuzasadnionych przyczyn, będzie musiał wypłacić mu odszkodowanie w wysokości płacy za od 3 do 17 tygodni pracy, w zależności od stopnia nieuczciwości związanego ze zwolnieniem. O tym, czy rzeczywiście doszło do nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, oraz o wysokości odszkodowania będzie decydował sąd pracy. Odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie będzie się należało pracownikowi również w przypadku, kiedy pracodawca będzie musiał zapłacić odszkodowanie za brak odpowiedzi na zapytanie pracownika o przyczyny zwolnienia (odszkodowanie w wysokości płacy za 2 tygodnie pracy).

Obydwa odszkodowania są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i mogą być łączone z odszkodowaniem za rozwiązanie umowy o pracę oraz z zasiłkami dla bezrobotnych.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich pracowników mających umowy o pracę oraz ich pracodawców.

Przepisy te nie dotyczą:

▪ uczniów i studentów pracujących w systemie pracy studenckiej,

▪ osób zatrudnionych w systemie interim,

▪ pracowników zwalnianych z powodu przejścia na emeryturę pomostową,

▪ pracowników przedsiębiorstw, które kończą działalność,

▪ pracowników, których wciąż obowiązują skrócone okresy wypowiedzenia do 31 grudnia 2015 r.,

▪ pracowników sektora budowlanego.

Przepisy te nie mają też zastosowania w przypadku:

▪ zwolnień zbiorowych,

▪ rozwiązania umowy w trakcie pierwszych 6 miesięcy pracy,

▪ reorganizacji przedsiębiorstwa,

▪ zwolnień podlegającym specjalnym procedurom.

 

Więcej informacji można uzyskać w najbliższym oddziale ACV/CSC oraz na www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

 

Gazetka 133 – lipiec/sierpień 2014