W poprzednim numerze „Gazetki” pisaliśmy m.in. o dochodach podlegających opodatkowaniu, o progach podatkowych i o wpływie sytuacji rodzinnej na wysokość podatku. Poniżej dalsze informacje dotyczące zeznań podatkowych.

WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE WYSOKOŚĆ PODATKU

Pod pewnymi warunkami podatek dochodowy może zostać obniżony ze względu na niektóre wydatki podatnika. Niezależnie od ich wysokości, kwota obniżająca podatek nie może przekroczyć pewnego maksimum. Np. osoba, która zatrudnia pomoc domową w systemie czeków usługowych, może odliczyć 30 proc. wydatków na czeki, ale kwota odliczenia nie może przekroczyć 1400 euro (za 2014 r.).

Od podatku można odliczyć następujące wydatki:

składki na prywatne ubezpieczenie na życie,

kredyty hipoteczne (kapitał i odsetki),

składki na prywatny fundusz emerytalny,

koszty instalacji systemu przeciwpożarowego oraz przeciwwłamaniowego,

zakup samochodów przyjaznych dla środowiska (elektrycznych),

czeki PWA/ALE i czeki usługowe,

wydatki na izolacje dachów w domach starszych niż 5 lat,

koszty poniesione na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,

darowizny,

środki/alimenty płacone na utrzymanie innych bliskich osób (Uwaga: Osoby wysyłające środki na utrzymanie/alimenty osobom mieszkającym poza Belgią mają obowiązek zgłaszania tego do urzędu skarbowego w Belgii za pomocą formularza 281.30. Z kolei odbiorcy środków na utrzymanie/alimentów, mieszkający w Polsce, mają obowiązek zgłaszania otrzymanych darowizn do urzędu skarbowego w Polsce).

ODLICZENIA OD DOCHODU

Od dochodu można odliczyć część spłaconych w 2014 r. kwot kapitału i odsetek kredytów hipotecznych zawartych na zakup jedynego własnego domu/mieszkania.

ZEZNANIE PODATKOWE

Każdy, kto w 2014 r. osiągnął dochody, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed końcem czerwca 2015 r. W Belgii urząd skarbowy sam wysyła do podatników druki zeznań podatkowych z dokładną ostateczną datą ich złożenia. Osoby, które ich nie otrzymały, same powinny je pobrać z urzędu skarbowego.

W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za 2014 r., czyli:

dokumenty fiskalne dotyczące dochodów oraz pobranych zasiłków: 281.10, 281.11, 281.12 itd., również te, które dotyczą ekwiwalentu urlopowego, premii rocznych itp.,

zaświadczenia:

- dotyczące wysokości spłat kredytów hipotecznych w 2014 r.,

- o wpłatach kapitału na ubezpieczenie na życie,

- o wpłatach na prywatne fundusze emerytalne,

- o darowiznach,

- o wydatkach na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,

- o przekazanych środkach na utrzymanie innych osób (z rodziny) lub o zapłaconych alimentach,

faktury na materiały oraz prace remontowe w związku z izolacją dachu.

Niektóre zaświadczenia dotyczące odliczeń od dochodu powinny być załączone do zeznania podatkowego. Wszystkie dokumenty dotyczące dochodów, kosztów, wydatków, na podstawie których zostało wypełnione zeznanie podatkowe, muszą być zachowane do kontroli przez siedem lat od chwili złożenia zeznania.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzymane z urzędu skarbowego druki) lub elektronicznie – ten drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które uprzednio poproszą w upoważnionej do tego gminie o specjalne kody dostępu do akt elektronicznych.

Osoby, które nie złożą zeznania w terminie, mogą otrzymać karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie złoży zeznania przed końcem czerwca 2015 r., powinien – koniecznie przed 30 czerwca – poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób uniknie kary.

OSOBY MAJĄCE CZŁONKÓW RODZINY ZA GRANICĄ

W zasadzie osoby takie są rozliczane w Belgii jako osoby samotne, ponieważ pozostają w separacji ze swoim współmałżonkiem, który mieszka w innym kraju. Jeśli jednak centrum interesów życiowych podatnika pozostaje w kraju pochodzenia, może on ubiegać się o opodatkowanie wraz ze swoim współmałżonkiem i dziećmi, przebywającymi w kraju pochodzenia (jako rezydent lub nierezydent). O statusie fiskalnym podatnika (rezydent czy nierezydent) i sposobie opodatkowania decyduje urząd skarbowy. W celu ustalenia statusu podatkowego należy złożyć wniosek, pismo lub odwołanie do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

SERWIS PODATKOWY ACV/CSC

ACV/CSC organizuje serwis podatkowy dla swoich członków. Z pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, bezrobotni, emeryci, pracujący studenci/uczniowie, osoby niezdolne do pracy. Prowadzący własną działalność gospodarczą powinni zwrócić się do swojego urzędu skarbowego, agenta bankowego lub do księgowego. ACV/CSC w każdym regionie organizuje serwis podatkowy we własnym zakresie. Informacje o terminach, warunkach i niezbędnych dokumentach są dostępne w lokalnych oddziałach ACV/CSC lub w czasopiśmie „VISIE” (NL). Adresy lokalnych oddziałów ACV/CSC można znaleźć na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Gazetka 141 – maj 2015