Wybory do rad zakładowych 2016

W okresie od 9 do 22 maja 2016 r. w wielu przedsiębiorstwach w Belgii zostaną przeprowadzone wybory, w których pracownicy wybiorą swoich przedstawicieli związkowych do rad zakładowych i komitetów do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy. Wybrane osoby będą pełniły funkcję rzeczników pracowników w swoich przedsiębiorstwach.

Wybory do rad zakładowych (w przedsiębiorstwach zatrudniających 100 lub więcej pracowników) i do komitetów do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy (w przedsiębiorstwach liczących 50 lub więcej pracowników) odbywają się co 4 lata. Od czasu ostatnich wyborów powstało wiele nowych przedsiębiorstw, w których pracownicy po raz pierwszy będą mogli wybrać swoich przedstawicieli związkowych. Dla wielu z państwa będzie to nowe doświadczenie, chcemy więc przybliżyć państwu, dlaczego warto wziąć udział w wyborach związkowych.

W obronie praw pracowników

Wybrane osoby będą miały jasne zadanie do wypełnienia jako przedstawiciele pracowników. Będą wyrazicielami opinii wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Ich zadaniem będzie zbieranie skarg i pytań, by następnie omawiać je z kierownictwem. Będą walczyć o bardziej bezpieczne miejsca pracy, lepsze warunki zatrudnienia, mniejszy stres w miejscu pracy oraz więcej przestrzeni do połączenia życia zawodowego z rodzinnym. Jednocześnie będą dążyły do utrzymania lub rozszerzenia obecnego zatrudnienia, lepszych i uczciwych wynagrodzeń, równych szans dla kobiet i zapewnienia większej możliwości rozwoju i promocji.

Przedstawiciele związkowi są bardziej wrażliwi na sytuację kolegów, którzy muszą pracować w trudnych warunkach lub którzy są zagrożeni utratą pracy. Walczą o równe płace za tę samą pracę oraz o jednakowe możliwości dokształcania zawodowego dla wszystkich pracowników, również dla starszych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz dla słabo wykształconych. Dla kolegów z pracy są osobami pierwszego kontaktu w razie problemów w pracy. Szukają rozwiązań w porozumieniu z pracodawcą, a jeśli trzeba, również z pracownikami związków zawodowych. Ich obecność w przedsiębiorstwie ma zapewnić pozostałym kolegom pewność i bezpieczeństwo pracy.

Rada zakładowa

Rada zakładowa składa się z jednakowej liczby członków delegacji pracodawcy oraz członków delegacji pracowników. Pracodawcę reprezentują przedstawiciele kadry kierowniczej, a pracowników – wybrani w drodze głosowania (w wyborach do rad zakładowych) przedstawiciele związkowi. Rada zakładowa ma kompetencje związane z rozwojem zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz uprawnienia do podejmowania decyzji w kwestiach ekonomiczno-finansowych. Raz do roku, kwartalnie lub okazjonalnie dyrekcja firmy musi informować radę zakładową o stanie i ewolucji zatrudnienia w firmie. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy muszą być uprzednio omówione i skonsultowane z radą zakładową.

Oprócz tego rada zakładowa ma prawo doradzać oraz podejmować decyzje dotyczące m.in. urlopów wypoczynkowych, zastępczych dni świątecznych, szkoleń i zmian kwalifikacji pracowników, urlopów edukacyjnych, zamknięcia lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, urlopów wychowawczych, monitoringu itd.

Raz na rok, raz na kwartał lub okazjonalnie rada zakładowa musi być informowana o ekonomiczno-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. Inwestycje w innowacje technologiczne muszą być z nią uprzednio omówione.

Komitet do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy

Komitety do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy podobnie jak rady zakładowe składają się z jednakowej liczby przedstawicieli delegacji pracodawcy oraz przedstawicieli delegacji pracowników Komitety pełnią ważną funkcję w dążeniu do poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie. Czuwają nad bezpieczeństwem pracy, ergonomią, dbają o sprzyjające zdrowiu warunki pracy i minimalizację poziomu stresu w miejscu pracy. Mają za zadanie zapobiegać sytuacjom zwiększającym ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W razie wystąpienia wypadku przy pracy muszą zbadać jego przyczyny oraz zadbać o prawa pracownika, który uległ wypadkowi. Pracodawcy mają obowiązek konsultacji z komitetem wszystkich projektów oraz zmian w przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Kandydaci

Kandydatem na przedstawiciela związkowego może być każdy pracownik przedsiębiorstwa, który jest pełnoletni, zrzeszony w związku zawodowym, nie jest pracownikiem kadry zarządzającej i ma minimum 6 miesięcy stażu pracy w przedsiębiorstwie. Osoby, które zgłoszą się jako kandydaci, są chronione przed zwolnieniem z pracy od 23 stycznia 2016 roku.

Pracownicy związków zawodowych, zajmujący się poszczególnymi sektorami, poszukują pracowników, którzy chcą reprezentować swoich kolegów w konsultacjach z pracodawcą i którzy sądzą, że potrzebne są zmiany w ich przedsiębiorstwie. Pracowników pragnących współdecydować o wynagrodzeniach, odzieży roboczej, kosztach transportu, szkoleniach. Aby wspierać nowych kandydatów i osoby już wybrane, związki zawodowe zapewniają szereg środków pomocniczych: odpowiednie przeszkolenie i wsparcie, doradztwo ekspertów, czasopisma i broszury, pomoc ze strony personelu, kontakt z doświadczonymi działaczami. Związki zawodowe tworzą listy kandydatów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Liczba osób, które mogą być wybrane na przedstawicieli pracowników, zależy od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie. Najpóźniej do 15 marca 2016 roku pracodawcy muszą ogłosić listy kandydatów do rad zakładowych. Listy te muszą dotrzeć do wszystkich pracowników, np. drogą elektroniczną, lub muszą zostać wywieszone w przedsiębiorstwie w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich zatrudnionych.

Statystyki

W przedsiębiorstwach, w których przeprowadzane są wybory związkowe, średnia płaca jest wyższa, więcej też inwestuje się w kształcenie i szkolenie personelu. Firmy, w których wybiera się przedstawicieli pracowników, są generalnie bezpieczniejsze. Według danych Funduszu Wypadków przy Pracy ryzyko wystąpienia wypadków jest mniejsze, spada też stopień zagrożenia poważnymi wypadkami w firmach i instytucjach, w których działają komitety do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy.

Statystyki pokazują również, że w przedsiębiorstwach tych jest znacznie lepsza jakość pracy oraz pewność i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie zauważa się spadek zatrudnień na czas określony oraz mniej zwolnień personelu.

Osoby, które są zainteresowane kandydowaniem, mogą kontaktować się z panem Wimem Verhoeven, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 03/222 71 53.

 

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Pracownicy ACV/CSC życzą Państwu radosnych i spokojnych

świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2016.

Gazetka 147– grudzień 2015