Dni płatnego urlopu przysługują w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym pracownik wypracował sobie prawo do urlopu. Aby otrzymać pełny ekwiwalent wakacyjny oraz pełną długość urlopu w 2016 r., należało przepracować cały 2015 r.

 

Przepisom o urlopach pracowniczych nie podlegają:

  • osoby zatrudnione w innym kraju, niepodlegające systemowi belgijskiego ubezpieczenia społecznego (m.in. osoby oddelegowane do Belgii),

  • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od drugiego roku bezrobocia),

  • osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące jako udziałowcy w spółce,

  • pracownicy zatrudnieni w specyficznych sektorach mających oddzielny system wakacyjny, np. instytucje państwowe, oświata.

 

OKRES URLOPOWY

W okresie od 1 maja do 31 października przysługuje pracownikowi belgijskiemu prawo do minimum 2 tygodni urlopu – pozostałe dni można zaplanować w innych okresach. Urlop w tym okresie można podzielić, ale wymagany jest 1 okres nieprzerwanego tygodniowego urlopu. Należy pamiętać, iż pracodawca ma prawo odmówić udzielenia zgody na urlop we wnioskowanym terminie i zaproponować inny. W niektórych sektorach (np. budowlanym) ustalany jest okres zbiorowego urlopu wypoczynkowego, w którym przedsiębiorstwa są zamykane. Pracownik musi się wtedy dostosować do tych okresów.

 

Niektóre okresy nieobecności pracownika zostały zrównane i są zaliczane do dni dających prawo do urlopu i do ekwiwalentu wakacyjnego. Są to: zwolnienie lekarskie spowodowane chorobą lub wypadkiem przy pracy; urlop macierzyński i profilaktyczny; urlop ojcowski; niektóre dni tymczasowego bezrobocia (w zależności od umów sektoralnych i powodów – rodzajów bezrobocia tymczasowego); okres wakacyjny; urlop edukacyjny, strajk, tymczasowe skrócenie czasu pracy spowodowane kryzysem; nieobecność spowodowana spełnianiem obowiązków obywatelskich, np. obowiązek głosowania.

 

Do dni płatnego urlopu nie zalicza się płatnych dni świątecznych w Belgii, urlopu wychowawczego ani dni wolnych od pracy (niedziele i dni kompensacyjne, np. w budownictwie). W razie choroby, która rozpoczęła się przed zaplanowanym urlopem, można przesunąć jego termin, ale jeśli choroba wystąpiła w trakcie urlopu, pracownik nie ma prawa do odzyskania dni urlopu.

 

Urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany do 31 grudnia. Niewykorzystanych dni nie można przenieść na rok następny.

 

PRACOWNICY FIZYCZNI

Liczba dni urlopu płatnego, który przysługuje w bieżącym roku kalendarzowym, zależy od liczby dni przepracowanych i zrównanych w poprzednim roku kalendarzowym. Oblicza się ją według następującej formuły: liczba przepracowanych dni w roku poprzednim × 5, podzielona przez liczbę dni pracy w tygodniu × liczba godzin pracy w tygodniu, podzielona przez liczbę godzin pracy w tygodniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dla 5-dniowego tygodnia pracy. Najpierw podano liczbę dni przepracowanych i/lub traktowanych jako przepracowane, a pogrubionym drukiem liczbę dni urlopu płatnego przysługujących w roku bieżącym:

+231: 20, 221-230: 19, 212-220: 18, 202-211: 17, 192-201: 16, 182-191: 15, 163-181: 14, 154-162: 13, 144-153: 12, 135-143: 11, 125-134: 10, 106-124: 9, 97-105: 8, 87-96: 7, 77-86: 6, 67-76: 5, 48-66: 4, 39-47: 3, 20-38: 2, 10-19: 1, 0-9: 0.

 

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do przeliczenia przysługujących im dni urlopu na godziny płatnego urlopu. W celu poprawnego przeliczenia dobrze jest skorzystać z pomocy związków, zgłaszając się do oddziału lokalnego ACV. Należy podać liczbę godzin pracy w tygodniu zarówno w roku ubiegłym, jak i w obecnym. Rozłożenie dni urlopu płatnego na godziny jest wtedy korzystniejsze dla pracowników.

 

WYNAGRODZENIE ZA DNI URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Wynagrodzenie urlopowe dla pracowników fizycznych wypłaca odpowiednia kasa urlopowa. Niektóre sektory mają własne kasy. Składki do kasy urlopowej wpływają ze składek na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca co miesiąc odprowadza za swojego pracownika. Wypłata wynagrodzenia urlopowego następuje najwcześniej 3 maja, ale większość pracowników otrzymuje ją w czerwcu. Kwota wynagrodzenia urlopowego wynosi 15,38% płacy brutto pracownika za rok poprzedni podniesionej do 108%. Od tej kwoty brutto potrącane są następujące sumy: 1% składki solidarnościowej, 13,07% składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17,16% lub 23,22%. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe bezpośrednio z kasy urlopowej na konto bankowe, jeśli wcześniej podał do kasy swój numer konta za pomocą specjalnego formularza P75 wypełnionego przez bank. Osoby, które nie podały numeru konta lub go nie mają, muszą wystąpić z pisemnym wnioskiem do kasy urlopowej, aby otrzymać czek. W przeciwnym razie pieniądze zostaną zablokowane na koncie kasy urlopowej.

 

Z chwilą przelewu lub wystawienia czeku kasa urlopowa wysyła pracownikowi zaświadczenie, które zawiera wszystkie informacje dotyczące obliczenia wynagrodzenia urlopowego oraz liczbę dni urlopu płatnego przysługującego pracownikowi w bieżącym roku.

 

Pracodawca płaci jedynie za dni świąteczne – jeśli występują w tym okresie. Pracownicy, którzy nie nabyli jeszcze prawa do urlopu płatnego lub nabyli je tylko częściowo, a są zatrudnieni w przedsiębiorstwach regulujących urlop zbiorowo, mogą skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych za okres urlopu zbiorowego na podstawie wystawianego przez pracodawcę dokumentu C 3.2. Dokument C 3.2 razem z kartą kontrolną C 3.2 A należy złożyć w ACV/CSC w celu otrzymania zasiłku.

 

Pracownicy fizyczni pracujący w systemie interim mają takie samo prawo do urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu urlopowego, jak pracownicy zatrudnieni w normalnym systemie.

 

PRACOWNICY UMYSŁOWI

Liczba dni płatnego urlopu w roku bieżącym jest równa liczbie miesięcy przepracowanych w roku poprzednim pomnożonej przez 2. Prawo to dotyczy jednak 6-dniowego tygodnia pracy. Przy 5-dniowym należy odjąć 1 dzień za każde naliczone 6 dni urlopu. W efekcie osoba, która przepracowała np. 6 miesięcy w roku poprzednim, będzie miała prawo do 10 dni urlopu w roku bieżącym (6 miesięcy × 2 = 12 – 2 = 10).

 

WYNAGRODZENIE ZA DNI URLOPOWE

W czasie urlopu pracownik umysłowy otrzymuje od swojego pracodawcy normalną płacę, tzw. pojedyncze wynagrodzenie urlopowe. Ponadto dostaje tzw. podwójne wynagrodzenie urlopowe, które też jest wypłacane przez pracodawcę, a oblicza się je następująco: 92% miesięcznej płacy × liczba miesięcy przepracowanych w roku poprzednim, podzielone przez 12. Premia roczna nie jest brana pod uwagę podczas obliczenia podwójnego wynagrodzenia urlopowego.

 

Dla pracowników umysłowych nie mających z góry ustalonej miesięcznej płacy podwójne wynagrodzenie urlopowe oblicza się na podstawie średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy.

 

Od kwoty pojedynczego, jak i podwójnego wynagrodzenia urlopowego potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07%. Od kwoty pojedynczego ekwiwalentu urlopowego potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy w takiej samej wysokości, jak przy normalnej płacy. Dla podwójnego ekwiwalentu ustalono specjalne stawki procentowe, zależne od wysokości płacy rocznej pracownika. Zaliczka na podatek dochodowy może być obniżona w zależności od liczby dzieci na utrzymaniu.

 

ZWOLNIENIE Z PRACY

Jeśli pracownik umysłowy wykorzystał swój urlop przed zwolnieniem z pracy, otrzymuje od pracodawcy część wynagrodzenia – ekwiwalent urlopowy należny za przyszły rok. Kwota ekwiwalentu jest równa 15,34% płacy brutto, jaką pracownik zarobił w ciągu bieżącego roku u pracodawcy, od którego odchodzi. Jeśli pracownik umysłowy nie wykorzystał jeszcze urlopu u tego pracodawcy, ten powinien wypłacić pracownikowi również ekwiwalent urlopowy za rok bieżący.

 

Nowy pracodawca musi obliczyć pracownikowi wynagrodzenie urlopowe tak, jakby pracownik pracował u niego w poprzednim roku. Jednak od obliczonej kwoty odejmuje kwotę wypłaconą pracownikowi przez poprzedniego pracodawcę. Tę samą metodę stosuje się w przypadku, gdy pracownik przechodzi np. z pełnego wymiaru czasu pracy na pół etatu.

 

Pracownicy umysłowi pracujący w systemie interim otrzymują pojedyncze i podwójne wynagrodzenie urlopowe dodatkowo przy każdej wypłacie. Kwota wynagrodzenia wynosi 15,34% płacy brutto pracownika.

 

WYNAGRODZENIE URLOPOWE A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Osoby bezrobotne, które na podstawie zatrudnienia w roku poprzednim mają prawo do płatnego urlopu, muszą wykorzystać swój urlop do końca bieżącego roku. Za dni urlopu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli osoba bezrobotna nie wykorzysta swojego urlopu do końca listopada, to jej zasiłek dla bezrobotnych za grudzień zostanie pomniejszony o kwotę ekwiwalentu urlopowego. Osoby, które podczas korzystania z zasiłku dla bezrobotnych wykorzystały 4 tygodnie urlopu (bez przerwy), muszą w ciągu tygodnia ponownie zapisać się jako poszukujące pracy w państwowym urzędzie pracy (VDAB/ACTIRIS) i ponownie złożyć w ACV/CSC wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

 

Warunki i sposób naliczana ekwiwalentu urlopowego są w fazie negocjacji ze względu na ujednolicenie statusu pracowniczego od 1 stycznia 2014 r. Na razie nie wprowadzono żadnych zmian, ale prawdopodobnie już od przyszłego roku na mocy ustaw królewskich oraz dekretów rządowych wprowadzone zostaną nowe prawa.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat urlopów, można się skontaktować z najbliższym oddziałem ACV, adresy na stronach: http://adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be.Iwona CieszyńskaGazetka 152 – czerwiec 2016