Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania, centrum interesów życiowych lub gospodarczych poza Belgią, od roku 2016 (dochody za rok 2015) są traktowane jako nierezydenci podatkowi. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika.

Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest zatrudniona w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego kraju, gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku osób zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres do 3 miesięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu. Osoby, które ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesiące, otrzymają kartę pobytu na okres 5 lat. Otrzymanie karty pobytu wiąże się z wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców i nadaniem belgijskiego numeru PESEL (rijksregisternummer/numéro national). Osoby, które mają nadany belgijski numer PESEL, automatycznie traktowane są jako rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są automatycznie przypisane do urzędu skarbowego dla rezydentów.

NIEREZYDENCI PODATKOWI

W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek interesów gospodarczych. Dlatego osoby zameldowane w Belgii, mające członków rodziny w innym kraju, mogą ubiegać się o status nierezydenta podatkowego.

Zgodnie z belgijską ordynacją podatkową miejsce zamieszkania podatnika jest tam, gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik przebywa w Belgii ze względów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące i został wpisany do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii Europejskiej, np. w Polsce), wówczas może on ubiegać się o status nierezydenta w Belgii.

Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środkami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia, jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju.

Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najemni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) lub ośrodek interesów gospodarczych.

RÓŻNICE MIĘDZY STATUSEM REZYDENTA I NIEREZYDENTA PODATKOWEGO

Osoby przebywające na terenie Belgii ze względów zarobkowych, rozliczające się w dziale dla rezydentów podatkowych, od 2016 r. nie mogą być rozliczane w Belgii z członkami rodziny (współmałżonkiem, dziećmi), którzy przebywają poza Belgią. Oznacza to, że zostaną rozliczone jako osoby samotne i nie otrzymają ulg podatkowych ze względu na osoby na utrzymaniu.

W przypadku osób, które mają członków rodziny w innym kraju niż Belgia, status nierezydenta podatkowego pozwala na przyznanie ulg podatkowych ze względu na sytuację rodzinną. Jednak aby otrzymać ulgi, trzeba spełnić pewne warunki wynikające z belgijskiej ordynacji podatkowej.

Jeśli w danym roku (kalendarzowym) podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak i w innym kraju (lub krajach), sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii wyniósł m.in. 75% całego rocznego dochodu. Podatnicy, którzy osiągnęli 75% lub więcej dochodu w Belgii, mają prawo m.in. do: ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywają w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmałżonkowie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do odliczeń podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole czy świetlicę dzieci do 12. roku życia.

Podatnik – nierezydent, który w danym roku podatkowym osiągnął w Belgii mniej niż 75% dochodu, ma prawo tylko do niektórych ulg podatkowych, jednak nie otrzyma ulg np. ze względu na dzieci na utrzymaniu.

ZASADY OPODATKOWANIA NIEREZYDENTÓW

W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodatkować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. dochody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.

Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych w innych krajach Unii Europejskiej, np. płacy uzyskanej na terenie Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w innym kraju Unii Europejskiej (lub poza jej granicami). W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów nie podlegają opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu ustalenia, czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych (zasada 75% dochodów uzyskanych w Belgii).

ZMIANY PRZEPISÓW W PRAKTYCE

Osoby, które w zeznaniu podatkowym za rok 2015 zadeklarowały, iż mają współmałżonka i dzieci mieszkających poza Belgią, prawdopodobnie zostaną przeniesione do działu dla nierezydentów. Urząd skarbowy może zażądać dokumentów, które potwierdzą status cywilny i rodzinny podatnika, np. może wymagać udokumentowania posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną czy zaświadczenia o dochodach członków rodziny. Podatnik, który udokumentuje swój status cywilny i rodzinny, może zostać przeniesiony do działu dla nierezydentów.

ZEZNANIA PODATKOWE NIEREZYDENTÓW

Osoby, które otrzymają status nierezydenta, będą składały zeznania podatkowe w innym terminie niż rezydenci. Będzie to najprawdopodobniej jesienią.

Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezydenci, same powinny złożyć wniosek do urzędu skarbowego dla nierezydentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego.

Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów. W Brukseli znajdują się dwa – niderlandzko- i francuskojęzyczny. Trzeci urząd znajduje się w Eupen i obsługuje nierezydentów w języku niemieckim. Podatnik, ze względów językowych, sam może wybrać, pod który urząd chciałby podlegać.

Dane kontaktowe urzędów można znaleźć na stronach: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration_non-residents

http://finance.belgium.be/en/non-residents-tax

Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podatkowych można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika lub w urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

 

 

 

Gazetka 159 – marzec 2017