Kiedy wymarzony urlop staje się pasmem niepowodzeń, najpierw zastanawiamy się, kto jest za to odpowiedzialny. Jeżeli źródłem naszego niezadowolenia nie jest zła pogoda, hałaśliwi turyści czy miejscowe obyczaje, istnieje duża szansa na otrzymanie rekompensaty od biura podróży. Poza złymi warunkami hotelowymi czy różnicami między obiecanymi warunkami a tym, co zastaliśmy na miejscu, najczęściej spotykaną niedogodnością podlegającą reklamacji jest opóźnienie lotu, w związku z którym turysta traci dzień urlopu.

W poprzednich artykułach omówione zostały sposoby uzyskania odszkodowania za opóźniony lot od linii lotniczych, ale niezależnie od odszkodowania uzyskanego od przewoźnika można swoje roszczenie kierować bezpośrednio do biura podróży. Reguluje to ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Oznacza to, że omówione w niniejszym artykule rozwiązania z polskiej ustawy będą podobne również w innych porządkach prawnych państw-członków Unii Europejskiej.

W dyrektywie tej sprecyzowano, że za realizację usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej odpowiedzialni są organizatorzy, chyba że prawo krajowe stanowi, że odpowiedzialność ponoszą zarówno organizator, jak i sprzedawca detaliczny wycieczki. W polskiej ustawie uznano, że odpowiedzialność ponosi wyłącznie organizator turystyki, czyli biuro podróży. W tym miejscu należy jednak rozróżnić dwie sytuacje: kiedy kupujemy tylko bilet lotniczy oraz kiedy kupujemy zorganizowaną wycieczkę wraz z przelotem. W przypadku zakupu tylko biletu lotniczego w biurze podróży odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy przewozu będzie spoczywała wyłącznie na przewoźniku. Dzieje się tak, gdyż biura podróży oferują bilety lotnicze na mocy umowy agencyjnej, zawartej między biurem a konkretnym przewoźnikiem. Oznacza to, że ewentualne roszczenia odszkodowawcze klient będzie zmuszony kierować właśnie do linii lotniczych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kupowania lotu w ramach wycieczki z biura podróży. W takim wypadku, jeżeli opóźniony lot spowodował skrócenie urlopu, klienci biura podróży mogą także zdecydować się na zgłoszenie przeciwko biurowi podróży roszczeń wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Jak złożyć reklamację w biurze podróży? Najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, kto jest organizatorem wycieczki. Organizator, zwany także touroperatorem, jest zawsze oznaczony na umowie. To firma, która faktycznie załatwia przelot, zakwaterowanie, wykonuje usługę. Za prawidłowy przebieg imprezy nie odpowiada natomiast agent – jest on tylko pośrednikiem i odpowiada wyłącznie za prawidłowe przedstawienie oferty; dokonuje tej czynności w imieniu i na rzecz organizatora. Reklamację powinniśmy więc adresować do organizatora wycieczki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby żądania i skargi skierować bezpośrednio do agenta turystycznego, który faktycznie sprzedał nam wycieczkę. Jak wynika z art. 51 znowelizowanej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, agent po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi podróżnego do organizatora turystyki. Powyższy przepis stanowi znaczne ułatwienie w dochodzeniu roszczeń, tym bardziej że skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do organizatora turystyki.

Od 1 lipca 2018 r. roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznano w wyniku niedogodności, przedawniają się z upływem 3 lat. Reklamację należy złożyć jak najszybciej; jeżeli jest to możliwe, nawet jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki temu nie tylko damy szansę organizatorowi na usunięcie nieprawidłowości, ale także umocnimy swoje szanse dowodowe w przypadku procesu. Ze względów dowodowych wskazane jest zabezpieczyć się w możliwie znaczną ilość dowodów wskazujących na nieprawidłowości, np. robiąc zdjęcia, spisując dane osobowe świadków itp.

Dalszą procedurę składania reklamacji najlepiej sprawdzić w umowie zawartej z organizatorem turystyki. Jeśli jednak wskazówki nie wynikają z treści umowy, najlepszym wyjściem będzie bezpośrednie zwrócenie się do organizatora wycieczki poprzez e-mail lub wysyłając list polecony. W piśmie reklamacyjnym oprócz danych swoich i touroperatora, numeru rezerwacji, opisu sytuacji oraz dokumentacji dotyczącej poniesionej szkody (umowa, rachunki za poniesione wydatki, nieplanowane koszty, karta pokładowa, oświadczenie o opóźnieniu lotu) warto wpisać ewentualną kwotę roszczenia. Dotychczas biuro podróży miało 30 dni na odniesienie się do reklamacji. Po nowelizacji ustawa nie reguluje tej kwestii, w związku z czym należy wnosić, że w przypadku braku odpowiedzi, odmowy wypłaty odszkodowania lub niesatysfakcjonującej klienta odpowiedzi należy zwrócić się do wyższej instancji. Jeżeli jest to polskie biuro podróży, możemy zwrócić się do rzecznika konsumentów. W przypadku zagranicznych organizatorów turystyki pomocne może okazać się Europejskie Centrum Konsumenckie. Istnieje oczywiście możliwość bezpośredniego skierowania sprawy do sądu i uzyskania orzeczenia, które pozwoli przymusić odpowiedzialne biuro podróży do wypłaty należnej rekompensaty.

Warto zatem pamiętać, że istnieje wiele sposobów na uzyskanie odpowiedniej rekompensaty za niedogodności doznane w trakcie urlopu, jak również o tym, iż z powodu odwlekania dochodzenia swoich praw można bezpowrotnie stracić szansę na należne odszkodowanie.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

tel. 0048 85 875 47 93

www.kancelariahajdukiewicz.com

 

Na podstawie:

- ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 r.

 

 

Gazetka 176 – listopad 2018