Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego (cz. I)

19 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy polskiego prawa budowlanego wprowadzone ustawą z 13 lutego br. o zmianach w prawie budowlanym. Konieczność zmian wynikała z problemów inwestorów ze sprawnym procedowaniem inwestycji budowalnych, a także z potrzeby zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć i ograniczenia biurokracji w toku całego procesu. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie przepisów związanych z projektem budowalnym, pozwoleniami na budowę, bezpieczeństwem pożarowym i samowolami budowlanymi.

Do jednych z najważniejszych zmian zalicza się zmiana wykazu obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z niego zostały m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2. Zmianą objęty został również wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Przede wszystkim zmieniono przesłankę wymogu dokonania zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której stoi budynek. Jeśli zwiększenie oddziaływania mieści się na działce inwestora, znajduje się to poza zakresem kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do położenia instalacji gazowej wystarczające jest teraz samo zgłoszenie, jednak w tym wypadku trzeba opracować projekt budowlany.

Wprowadzono nowy katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Nowością jest też zapis, że obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (do tej pory wymagały zgłoszenia, gdy były w miejscach publicznych).

Zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie również wymagać budowa instalacji (z wyłączeniem gazowych) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.

Od 19 września 2020 r. obowiązuje czytelny katalog przypadków, kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Przykładowe budowy niewymagające pozwolenia ani zgłoszenia:

  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowe budynki gospodarcze o pow. zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m; suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2;
  • wiaty o pow. zabudowy do 50 m2 na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
  • wolnostojące altany o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym łączna ich liczba nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
  • obiekty małej architektury oprócz obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
  • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
  • obiekty do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.

By przyśpieszyć rozpatrywanie wniosków inwestorów do gmin o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, wprowadzono terminy:

  • 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 30 dni – w pozostałych przypadkach.

Wprowadzono też wyraźny zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane, które wydaje to przedsiębiorstwo. Opłaty te są ustanawiane w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalanym przez radę gminy.

Nowe prawo wprowadza kary pieniężne dla przedsiębiorców zarządzających sieciami technicznymi, którzy opóźniają wydanie warunków przyłączenia do sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych). Ma to przyśpieszyć ten proces.

Zmianami zostały objęte również przepisy przeciwpożarowe, by zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Zmiana dotyczy głównie miejsc, w których prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym: organizowanie gier lub zabaw, w trakcie których może być ograniczona możliwość ewakuacji uczestników.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

tel.: 0048 504 078 866

www.kancelariahajdukiewicz.com

 

 

Na podstawie:

- Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

- Ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,

- www.biznes.gov.pl.

 

 

Gazetka 196 – listopad 2020