Od 1 stycznia 2022 r. skokowo wzrosły w Polsce mandaty za wykroczenia drogowe, w szczególności za przekroczenie dozwolonej prędkości. Maksymalna wysokość mandatu została podniesiona 10-krotnie: z 500 do 5000 zł, a grzywny nakładanej przez sąd z 5000 zł do 30 000 zł. Taka kara ma grozić za najpoważniejsze przewinienia. Należą do nich m.in. jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku bądź niewskazanie sprawcy przestępstwa, gdy użyczyliśmy mu swojego samochodu.

Należy pamiętać, że karze podlega również rozmowa przez telefon w czasie jazdy – tu zapłacimy 500 zł.

Z kolei od września maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie wzrośnie z 10 do 15. Wraz ze wzrostem kar wprowadzono mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny.

Regulacja ustanawia również minimalną wysokość kary grzywny na poziomie 800 zł wobec osoby, która przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

Poniżej przedstawione zostały minimalne stawki mandatów przy najczęstszych przewinieniach kierowców.

MINIMALNA WYSOKOŚĆ MANDATU KARNEGO W 2022 R.

Rodzaj wykroczenia

Minimalna wysokość mandatu

tamowanie lub utrudnianie ruchu

500 zł

korzystanie podczas jazdy z telefonu, polegające na trzymaniu słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

500 zł

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h

800 zł

niestosowanie się do zakazu wyprzedzania

1000 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 40 km/h

1000 zł

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej

1500 zł

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych

1500 zł

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1500 zł

naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych

1500 zł

prowadzenie pojazdu bez uprawnień

1500 zł

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

1500 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h

1500 zł

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym

2000 zł

wjeżdżanie na przejazd, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub półzapór lub nie zakończyło się ich podnoszenie

2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych

2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2000 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 60 km/h

2000 zł

spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby

2500 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 70 km/h

2500 zł

za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo

nie mniej niż 4000 zł

*źródło: www.rankomat.pl

Od 1 stycznia 2022 r. wzrosną również stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Wyniosą one:

  • do 10 km/h – 50 zł;
  • 11-15 km/h – 100 zł;
  • 16-20 km/h – 200 zł;
  • 21-25 km/h – 300 zł;
  • 26-30 km/h – 400 zł;
  • 31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);
  • 41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);
  • 51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);
  • 61-70 km/h – 2000 zł; (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”);
  • ponad 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. „recydywy”).

Maksymalny limit punktów karnych, po którego przekroczeniu można stracić prawo jazdy, nie zmieni się. Nadal będzie wynosił 20 punktów dla osób, które mają uprawnienia do prowadzenia pojazdu krócej niż rok, a 24 punkty dla pozostałych kierowców. Jednak od września 2022 r. punkty karne będą kasować się dopiero po upływie dwóch lat, a nie, jak dotychczas, po roku.

W 2022 r. ubezpieczyciele dostaną dostęp do ewidencji punktów karnych właścicieli pojazdów. W związku z tym stawki OC dla kierowców łamiących przepisy drogowe mogą wzrosnąć. Ponadto wraz z podwyżką płacy minimalnej do 3010 zł brutto w 2022 r. wzrosną również kary za brak polisy OC. Nakłada je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

tel: 0048 504 078 866

www.kancelariahajdukiewicz.com

 

Na podstawie:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2328)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2021, poz. 2484)

 

 

 

Gazetka 209 – marzec 2022