Zawarcie ponownego związku małżeńskiego i powstałe przez to nowe zobowiązania (w tym finansowe) osoby, która w wyniku orzeczonego rozwodu została zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka, może stanowić przesłankę do obniżenia wysokości świadczenia alimentacyjnego. Typowym przykładem będzie tu sytuacja, kiedy w nowym związku pojawią się dzieci albo rodzice zdecydują się na zakup większego mieszkania lub na pomoc finansową nowemu małżonkowi w regulowaniu jego zobowiązań finansowych.

Z drugiej zaś strony, kiedy były małżonek, który otrzymywał świadczenia alimentacyjne, ponownie wstąpi w związek małżeński, obowiązek alimentacyjny wygasa. Zgodnie z art. 60 § 3 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa co do zasady w razie zawarcia przez niego nowego małżeństwa (gdy zaś zobowiązany jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, termin ten jednak wyjątkowo może zostać przedłużony).

Problem rozwiązań alimentacyjnych może pojawić się wtedy, kiedy osoba rozwiedziona wstąpi w ponowny związek, ale nieformalny. W polskim prawie nie jest bowiem uregulowany związek partnerki (konkubinat).

Obowiązek zapłaty alimentów na rzecz byłego małżonka nie wygasa w wypadku, gdy uprawniony małżonek pozostaje w konkubinacie, ale fakt ten może doprowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Wstąpienie w nieformalny związek nie jest równoznaczne z przesłanką zawarcia nowego małżeństwa. Jednakże okoliczność ta może mieć wpływ na obowiązek alimentacyjny. Zasadność obniżenia wysokości alimentów na skutek poprawy sytuacji materialnej byłego małżonka będzie wymagała każdorazowo indywidualnej oceny przez sąd. Jedną z istotniejszych okoliczności, która wymaga udowodnienia przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów i ubiegającą się o ich zmniejszenie, jest nie tylko poprawa sytuacji materialnej byłego małżonka poprzez wejście w konkubinat, ale także to, że nowy związek ma charakter trwały i że były małżonek, uprawniony do alimentów, rzeczywiście uzyskuje dodatkowe środki, które wpływają na zmniejszenie się niedostatku lub jego usprawiedliwionych potrzeb.

Przykładem będzie tu sytuacja, kiedy kobieta uprawniona do alimentów na skutek uzyskania rozwodu z wyłącznej winy męża wstąpiła w ponowny nieformalny związek, w którym partner uzyskuje dochody znacznie wyższe od niej, co przyczynia się do podwyższenia standardu jej życia względem okresu, w którym ten standard był badany przez sąd w postępowaniu rozwodowym, przy jednoczesnym braku zmiany sytuacji finansowej jej byłego męża, zobowiązanego do płacenia alimentów.

Mając powyższe na uwadze, wskazuje się, że usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka pozostającego w związku faktycznym, ale nieformalnym, podlegają ocenie z uwzględnieniem także możliwości zarobkowych i majątkowych jego nowego partnera. W przeciwnym wypadku uprawniony do alimentów rozwiedziony małżonek byłby w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do drugiego małżonka, co niewątpliwie godziłoby w zasady współżycia społecznego (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2000 r. w sprawie o sygn. akt II CKN 1015/00).

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

tel: 0048 504 078 866
www.kancelariahajdukiewicz.com

 

 

 

Gazetka 210 – kwiecień 2022