Sobota, Dziś jest 14-12-2019, Imieniny obchodzą Alfred, Arseniusz, Izydor
Do końca roku pozostało: 18 dni

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
Nr 177 grudzień 2018

Nr 177 grudzień 2018 (2)

Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematu podjętego w artykule o tym samym tytule w wydaniu z września 2017 r. Wówczas opisywaliśmy wyrok sądu I instancji w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię, która zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla naszej klientki. Od tego wyroku ZUS złożył apelację. Proces przed sądem II instancji zakończył się w sierpniu br. oddaleniem apelacji ZUS-u i podtrzymaniem przez Sąd Apelacyjny w Warszawie stanowiska wyrażonego przez sąd I instancji. Mając już prawomocne rozstrzygnięcie w kwestii daty wypłaty emerytury, którą zobowiązany jest uznawać ZUS, chcielibyśmy przybliżyć państwu tę sprawę z uwzględnieniem stanowiska Sądu Apelacyjnego.

Sprawa dotyczyła następującego stanu faktycznego: Anna S., zamieszkała w Belgii, 30 września 2012 r. uzyskała prawo do polskiej emerytury z systemu zreformowanego mieszanego. Jako że ubezpieczona rozpoczęła ponownie pracę od 5 stycznia 2013 r., wypłata jej emerytury została zawieszona. Organ rentowy (ZUS) pouczył ją, że w celu podjęcia wypłaty emerytury należy przedłożyć w oddziale ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające fakt rozwiązania stosunku pracy z każdym pracodawcą, na rzecz którego praca ta była wykonywana bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Z powodu stanu zdrowia Anna S. zdecydowała się zakończyć pracę u belgijskiego pracodawcy z dniem 20 września 2013 r. Pracodawca Anny S. na skutek złożonego przez nią wypowiedzenia wystawił jej stosowne świadectwo pracy i przesłał jego kopię 20 września 2013 r., wraz z informacją o zakończeniu stosunku pracy, do Królewskiego Urzędu do spraw Zabezpieczenia Socjalnego w Brukseli.

1 marca 2014 r. Anna S. zwróciła się do polskiego ZUS-u o przeliczenie emerytury i jej wypłatę od chwili ustania stosunku pracy, tj. 20 września 2013 r. W odpowiedzi na wniosek Anny S. polski organ rentowy odmówił jej wypłaty emerytury od dnia ustania stosunku pracy w Belgii, powołując się na datę wpłynięcia wniosku do ZUS, tj. 1 marca 2014 r.

Głównym argumentem ZUS-u przemawiającym za nieuwzględnieniem wniosku ubezpieczonej była data faktycznego złożenia jej wniosku do polskiej placówki ZUS, tj. 1 marca 2014 r. W swojej argumentacji ZUS powołał się na przepis artykułu 135 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiący, że w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Sąd Okręgowy (sąd I instancji) w Warszawie podzielił stanowisko Anny S. i zmienił decyzję ZUS-u o dacie wypłaty emerytury na 20 września 2013 r. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że ZUS, w zakresie założenia wniosku o wypłatę emerytury, wiąże dzień poinformowania belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej o fakcie zakończenia stosunku pracy. Na potwierdzenie takiego rozumowania sąd odwołał się do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe z 11 października 2011 r. § 6 ust. 5, zgodnie z którym jeżeli wniosek został zgłoszony w zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej państwa, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę uznaną za datę złożenia wniosku zgodnie z wewnętrznym prawodawstwem stosowanym przez tę instytucję.

Ponadto przesłanie organowi rentowemu tylko świadectwa pracy bez formalnego wniosku o wypłatę emerytury powinno być zakwalifikowane jako wniosek o emeryturę. Nie powinien bowiem ZUS uznawać, że złożone do niego świadectwo pracy zostało złożone bezcelowo. Powyższe stanowisko strony skarżącej znalazło potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt III AUa 476/14), w którym Sąd Apelacyjny wskazał, że „wystarczające jest złożenie jedynie zaświadczenia o wysokości zarobków do organu rentowego, aby czyn ten został zakwalifikowany jako złożenie wniosku o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia (…) nielogiczne byłoby uznanie, że ubezpieczony stawia się w organie rentowym jedynie w celu złożenia zaświadczenia i nie jest zainteresowany uzyskaniem wypłaty świadczenia. Jeżeli natomiast organ rentowy nie wie, w jakim celu jest składane zaświadczenie o zarobkach, to jego obowiązkiem jest to ustalić, a nie poprzestać na załączeniu zaświadczenia do akt bez nadania mu biegu”.

Z kolei Sąd Apelacyjny, podzielając stanowisko Sądu Okręgowego, dodatkowo wskazał na wiążącą Polskę i Belgię Konwencję Generalną o zabezpieczeniu społecznym z 26 listopada 1965 r. (Dz.U. z 1967 r. nr 40, poz. 201), na mocy której uznaje się, że datę złożenia świadectwa pracy w belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej należy uznać za datę złożenia tego dokumentu do polskiego organu rentowego.

Tak więc dopełnienie formalności przez belgijskiego pracodawcę, zobowiązanego do przesłania do belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej świadectwa pracy pracownika, który zakończył z nim stosunek pracy, jest wystarczające do ustalenia daty wypłaty emerytury przez polski ZUS. Niemniej jednak w celu dodatkowego zabezpieczenia się warto poprosić pracodawcę o dodatkowe świadectwo pracy i samemu wysłać je listem poleconym do polskiego ZUS-u wraz z wnioskiem o nabycie praw do polskiej emerytury, jeżeli z tej emerytury będą chcieli państwo skorzystać.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

 

www.kancelriahajdukiewicz.com

0048 504 078 866

 

Gazetka 177 – grudzień/styczeń 2019

 

SECAL (Service des créances alimentaires) to fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od płacenia.

Kto jest uprawniony do interwencji SECAL?

SECAL interweniuje w sprawach osób, którym przyznano prawo do świadczenia alimentacyjnego:

 • dzieci,
 • (byłego) małżonka – przed postępowaniem rozwodowym lub w jego trakcie albo po rozwodzie,
 • konkubenta – bez względu na to, czy wspólne pożycie zakończyło się, czy też nie.

Mój były małżonek nie płaci alimentów – czy mogę zwrócić się do SECAL?

SECAL może pomóc odzyskać zaległe alimenty, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • masz miejsce zamieszkania w Belgii,
 • świadczenia alimentacyjne za 2 miesiące nie zostały wypłacone wcale lub niewypłacone w całości w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • posiadasz tytuł wykonawczy, w którym określona jest kwota świadczenia alimentacyjnego.

Jeśli spełniasz wszystkie określone powyżej warunki, możesz złożyć wniosek w najbliższym oddziale SECAL (adres można znaleźć na stronie internetowej: www.secal.belgium.be; znajduje się tam również dostępny do pobrania formularz wniosku).

Jeśli zarabiasz mniej niż 1800 euro miesięcznie (plus 67 euro na jedno dziecko na utrzymaniu), możesz również ubiegać się o zaliczki na poczet alimentów. Kwota dodatku na dziecko jest podwojona w przypadku dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Kwota takiej zaliczki wynosi maks. 175 euro miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli alimenty ustalone w wyroku są niższe niż 175 euro, zaliczka nie może przekroczyć zasądzonej kwoty.

Na podstawie jakiego tytułu prawnego (wyrok, itp.) można wnioskować o interwencję SECAL?

W celu złożenia wniosku do SECAL musisz posiadać jeden z trzech tytułów wykonawczych:

 • pełnomocne orzeczenie sądowe,
 • akt wykonawczy przewidziany w art. 1288,3°, 4° kodeksu sądowego (czyli procedura rozwodowa za obopólną zgodą),
 • ugoda wykonawcza.

UWAGA! Nie stanowią tytułu wykonawczego akty takie jak:

 • umowa pisemna, nawet jeśli została podpisana,
 • umowa ustna,
 • porozumienie lub wyrok, w którym nie podano żadnej kwoty świadczenia.

Czy SECAL automatycznie podejmuje niezbędne kroki w celu odzyskania zaległych alimentów?

Dane kontaktowe SECAL są wymienione we wszystkich wyrokach w celu poinformowania stron postępowania o istnieniu takiej instytucji. Nie oznacza to, że SECAL interweniuje automatycznie. W celu uzyskania pomocy w każdym przypadku musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Za jaki okres mogę domagać się zaległych alimentów?

Okres przedawnienia w sprawach alimentacyjnych wynosi 5 lat. Termin przedawnienia może zostać wydłużony, jeżeli zdarzyła się jedna z poniższych sytuacji:

 • płatność została dokonana przez dłużnika dobrowolnie,
 • dłużnikowi doręczone zostało polecenie zapłaty,
 • dokonano zajęcia własności lub dochodu dłużnika,
 • dłużnikowi doręczony został pozew sądowy.

Moje dochody są zbyt wysokie, aby otrzymywać zaliczki na poczet alimentów, więc SECAL może interweniować jedynie w celu odzyskania zaległości. Czy warto zatem korzystać z pomocy SECAL, czy lepiej zwrócić się do komornika?

Wybór między SECAL a komornikiem ma charakter osobisty. Zasadnicza różnica jest w kosztach: interwencja SECAL jest całkowicie darmowa (podczas gdy dłużnik musi brać udział w kosztach operacyjnych SECAL do 13% sum, które jest winien uprawnionemu). Natomiast w przypadku interwencji komornika należy zapłacić zaliczkę na poczet jego honorariów (zostanie ona zwrócona później, ale tylko wtedy, gdy komornikowi uda się odzyskać kwotę dłużną).

Komornik oraz SECAL mają takie same uprawnienia związane z odzyskaniem zaległych kwot, niemniej jednak SECAL jest częścią SPF Finance i może wykorzystać zwrot nadpłaconego podatku, który miał otrzymać były małżonek, na poczet zaległego świadczenia alimentacyjnego. Komornikowi nie przysługuje takie uprawnienie.

Czy SECAL może odzyskać kwoty związane z nadzwyczajnymi wydatkami na dzieci?

Tak, SECAL może interweniować, ale tylko wtedy, gdy koszty te są wymienione w wyroku lub akcie notarialnym i o ile mają charakter nadzwyczajny w danym okresie.

Przykłady nadzwyczajnych wydatków akceptowanych przez SECAL:

 • 100 euro co trzy miesiące jako wydatki nadzwyczajne (koszty leczenia, itp.),
 • 250 euro miesięcznie w ramach wynajmu akademika typu „kot”.

Kiedy SECAL zwróci mi zaległości?

SECAL może wypłacać zaległości dopiero wtedy, gdy sam je odzyska od dłużnika. Oznacza to, że gdy zobowiązany do zapłaty świadczenia nie płaci dobrowolnie, SECAL dokona zajęcia środków pochodzących zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty albo emerytury – ale oczywiście nie wszystkich. W każdym z tych przypadków obowiązują przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji. Nie da się z góry określić, ile potrwa taka procedura.

 

Agnieszka Sità

 

tel. 0495 28 98 24

www.porada.be

 

Gazetka 177 – grudzień/styczeń 2019

 

Współpraca

Statystyki

Użytkowników:
1786
Artykułów:
3072
Odsłon artykułów:
13211830

Licznik odwiedzin

10026809
DzisiajDzisiaj620
WczorajWczoraj1043
Ten tydzieńTen tydzień6572
Ten miesiącTen miesiąc17286
Wszystkie dniWszystkie dni10026809
Zalogowani użytkownicy 0
Goście 57