Sobota, Dziś jest 14-12-2019, Imieniny obchodzą Alfred, Arseniusz, Izydor
Do końca roku pozostało: 18 dni

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
Nr 128 luty 2014

Nr 128 luty 2014 (2)

Robert i Maria byli małżeństwem przez 8 lat. Niedługo po ślubie wyjechali do Belgii, gdzie Maria otrzymała propozycję pracy. Dwa lata później na świat przyszło ich dziecko. Niestety, w trakcie jednego z wyjazdów do Polski Maria uległa wypadkowi samochodowemu i po krótkim pobycie w szpitalu zmarła. Po tym zdarzeniu w życiu Roberta zaszły liczne zmiany. Przez kilka miesięcy był bez pracy, ponieważ nie miał komu powierzyć opieki nad dzieckiem.  W końcu sytuacja zmusiła go do powrotu do Polski, gdzie mógł liczyć na pomoc rodziców. Z biegiem czasu Robert coraz lepiej zaczął odnajdywać się w nowej, trudnej sytuacji, wie jednak, że gdyby nie wypadek, życie jego i dziecka wyglądałoby zupełnie inaczej.

Robert, który z pewnością doznaje cierpienia psychicznego w związku z opisanym zdarzeniem, mógłby wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny (por. „Gazetka”, grudzień 2013 r.). Nie jest to jednak jedyne roszczenie przysługujące bliskiemu członkowi zmarłego w takiej sytuacji. Możliwe jest żądanie odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Podobnie jak zadośćuczynienie, odszkodowanie z tego tytułu ma charakter fakultatywny. Jego uwzględnienie zależy od całokształtu faktycznych okoliczności w danej sprawie, a wysokość – od negatywnych skutków śmierci poszkodowanego. Celem tego świadczenia jest ułatwienie realnego przystosowania się do zmienionych warunków życiowych i bytowych, które powstały na skutek zaistnienia poważnych, negatywnych skutków natury ekonomicznej, które wyniknęły ze śmierci poszkodowanego.

Co decyduje o zasadności przyznania odszkodowania?

Przesłanką zasądzenia odszkodowania jest pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższego członka rodziny zmarłego, który występuje z roszczeniem. Jest to konieczna przesłanka, dlatego należy bezspornie wykazać znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (bardzo istotne znaczenie mają kwestie dowodowe). Pod uwagę brany jest cały zespół okoliczności, które kształtują sytuację osoby występującej z roszczeniem.  W przedstawionym przykładzie pogorszenie sytuacji życiowej polegało na utracie zatrudnienia oraz na konieczności zmiany miejsca zamieszkania i podjęcia innej, być może gorzej płatnej pracy. Z drugiej strony należy uwzględnić to, jaki wpływ na sytuację życiową miał wstrząs psychiczny doznany wskutek zdarzenia. Niekiedy przecież gwałtowne przeżycia psychiczne mogą spowodować pogorszenie zdrowia lub obniżenie zdolności do utrzymania się.  W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że uwzględnieniu powinny podlegać również takie uszczerbki, jak brak pomocy w wychowaniu, opiece i codziennej dbałości o dzieci, brak wzajemnie świadczonej pomocy, opieki, wsparcia małżeńskiego, brak pomocy w prowadzeniu rodzinnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, rezygnacja z dotychczasowej pracy lub zajęcia, przyśpieszenie procesów chorobowych.

Co oznacza pojęcie ,,stosowności” odszkodowania?

W kodeksie cywilnym odszkodowanie to zostało określone jako ,,stosowne”. Ustawodawca zaznaczył tym samym, że świadczenie to powinno być przyznane w odpowiedniej, w pewien sposób umiarkowanej wysokości.  W praktyce oznacza to, że ocena, czy nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej, powinna być dokonana z uwzględnieniem stanu z dnia śmierci poszkodowanego. Z drugiej strony trzeba też porównać hipotetyczną sytuację, w jakiej w przyszłości znaleźliby się bliscy zmarłego, z sytuacją, w jakiej naprawdę się znaleźli w związku ze śmiercią poszkodowanego.

Pozostałe czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania

Dla oceny wysokości stosowanego odszkodowania (a w praktyce – dla jego zmniejszenia) może mieć znaczenie fakt otrzymania przez osobę bliską świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawartej przez osobę odpowiedzialną za śmierć poszkodowanego. Nie dotyczy to jednak świadczeń z tytułu NNW dokonanego przez samego pośrednio poszkodowanego.

Na rozmiar odszkodowania wpływać będzie również ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do zdarzenia, które spowodowało śmierć. Jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności. Łatwo przecież wyobrazić sobie, że w podanym przykładzie Maria, jadąca jako pasażer, nie zapięła pasów bezpieczeństwa albo że jako kierowca rozmawiała jednocześnie przez telefon komórkowy.  W takich wypadkach odszkodowanie może zostać procentowo zmniejszone o wyliczony stopień przyczynienia się do szkody.

Na przyznanie odszkodowania w związku ze śmiercią osoby najbliższej nie będzie za to miało wpływu przyznanie tej osobie renty z tego tytułu.  Tych dwóch roszczeń można więc dochodzić jednocześnie. Rentą zajmiemy się w kolejnym miesiącu.

Czy nie jest za późno na ubieganie się o odszkodowanie? Przed jaki sąd wytoczyć powództwo?

Odpowiedzi na powyższe pytania można znaleźć w grudniowym wydaniu „Gazetki” (2013 r.), ponieważ rozwiązania tych kwestii są takie same jak w przypadku opisanego tam zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

 

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152)

 

 

 

Gazetka 128 – luty 2014

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 2010 r. wprowadziła do belgijskiego kodeksu spółek handlowych spółkę prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością STARTER (SPRL-S).  Ta nowa forma przedsiębiorstwa jest jednym z wariantów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPRL). Nowy system prawny organizujący SPRL-S ma na celu promowanie powstawania spółek „tanich” i tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze w bolesny sposób dotkniętym recesją ekonomiczną z 2008 r.

Podczas analizy tekstu normatywnego warto zwrócić uwagę zarówno na rygorystyczne wymogi, których spełnienie jest niezbędne do założenia spółki STARTER, jak i na gwarancje dane wierzycielom.

WARUNKI ZAŁOŻENIA SPRL-S

Jednym z głównych wymogów założenia spółki STARTER jest ograniczenie możliwości stworzenia jej przez osoby prawne (Art. 211 bis, ust. 1 belgijskiego kodeksu spółek). Innymi słowy, tylko osoby fizyczne mogą zdecydować się na założenie SPRL-S. Oznacza to, że nie może jej założyć żadna spółka, fundacja itp. mająca status osoby prawnej.

Ponadto, zgodnie z artykułem 215 ust. 2 belgijskiego kodeksu spółek handlowych, każda osoba chcąca założyć tę formę przedsiębiorstwa jest zobowiązana do korzystania z usług eksperta księgowego lub biegłego rewidenta przy tworzeniu planu finansowego.

Nie bez znaczenia jest też liczba pracowników – dopuszcza się zatrudnienie maksimum pięciu pracowników na pełny etat lub tylu pracowników, by ich czas pracy odpowiadał w sumie pięciu pełnym etatom (np. zatrudnienie czterech pracowników pełnoetatowych i dwóch na pół etatu w zupełności spełnia wymagania spółki STARTER). Jeżeli w czasie pięciu lat od zarejestrowania spółka zdecyduje się na przekroczenie liczby pięciu pracowników pełnoetatowych, wówczas traci swój status prawny spółki STARTER.

Kolejnym wymogiem jest posiadanie przez spółkę kapitału zakładowego, który może się wahać między 1 a 18 550 euro. Jednak aby SPRL-S mogła rzeczywiście funkcjonować, założyciele muszą zasilić spółkę zarówno funduszami własnymi, jak i środkami podrzędnymi.  Artykuł 229, par. 1 ust. 5 belgijskiego kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż w przypadku niespełnienia tego wymogu oraz upadłości spółki w przeciągu trzech lat od jej zarejestrowania jej założyciel ponosi odpowiedzialność za upadłość, jeśli wspomniane fundusze własne i środki podrzędne były jawnie niewystarczające.

Warto także wspomnieć o ograniczeniu możliwości redukcji kapitału zakładowego.  W myśl artykułu 214, par. 2 ust. 4 belgijskiego kodeksu spółek handlowych przez okres przewidziany dla istnienia spółki STARTER (pięć lat od momentu zarejestrowania) wspólnicy w żadnym wypadku nie mogą podzielić się między sobą kapitałem zakładowym spółki. Powyższe ograniczenie ma na celu podtrzymanie gwarancji wierzytelności spółki.

Ważny jest fakt, że niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się w danej chwili spółka na rynku, w chwili gdy osiągnie kapitał równy 18 550 euro, SPRL-S traci swój charakter spółki STARTER.  W każdym przypadku po pięciu latach od zarejestrowania spółka jest zobowiązana do podwyższenia kapitału zakładowego do sumy 18 550 euro.

PODSUMOWANIE

Ta relatywnie nowa forma przedsiębiorstwa oferuje interesujący sposób prowadzenia działalności – również z fiskalnego punktu widzenia – np. dla osób wykonujących wolne zawody, dla biur tłumaczeń, firm budowlanych itp., zatrudniających mniej niż pięciu pracowników na pełny etat. Jest formą prawną dostępną finansowo małym i średnim przedsiębiorstwom o elastycznej strukturze i niewielkich rozmiarach, gwarantującą ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników na wypadek upadłości.

By ograniczyć trudności związane z wypełnieniem niektórych wymogów prawnych dotyczących założenia oraz funkcjonowania spółki STARTER, przygotowano projekt ustawy z 15 października 2013 r., który przewiduje w przyszłości złagodzenie tych wymogów, m.in. zniesienie konieczności istnienia spółki przez okres pięciu lat, podtrzymanie jej charakteru niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników pełnoetatowych czy wreszcie umożliwienie założenia tej spółki osobom prawnym, czyli innym spółkom. Jednak do czasu publikacji nowej ustawy w Monitorze belgijskim działalność spółki SPRL-S jest określona zasadami z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

Bartosz Drab

Cherchi & Partners

www.cherchilaw.eu

tel. 0484 660 029

 

 

Gazetka 128 – luty 2014

 

Współpraca

Statystyki

Użytkowników:
1786
Artykułów:
3072
Odsłon artykułów:
13211834

Licznik odwiedzin

10026819
DzisiajDzisiaj630
WczorajWczoraj1043
Ten tydzieńTen tydzień6582
Ten miesiącTen miesiąc17296
Wszystkie dniWszystkie dni10026819
Zalogowani użytkownicy 0
Goście 117