61% mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat jest, w mniejszym lub większym stopniu, zaangażowanych religijnie, jednak osoby bardzo zaangażowane to jedynie 5,5% analizowanej populacji – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r. Najmniej liczną grupę (5%) stanowiły osoby nienależące do żadnego Kościoła lub związku wyznaniowego i nieaktywne religijnie.

W grupie osób w wieku 25–34 lata odnotowano najwyższe odsetki osób niezaangażowanych religijnie oraz „pozakościelnych” (łącznie ponad 51%).

Najwyższym poziomem religijności charakteryzują się osoby starsze, w wieku co najmniej 75 lat. Wśród nich nieco ponad połowa to osoby o co najmniej średnim poziomie zaangażowania.