POWSZECHNY WIEK EMERYTALNY

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Powszechny wiek emerytalny oznacza, że nie musi być spełniony warunek określonej długości stażu ubezpieczeniowego.

ZASADA ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zobowiązane są do zakończenia stosunku pracy co najmniej dzień przed złożeniem wniosku o emeryturę z ZUS. Zasada ta jest regulowana ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r., która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 103a tej ustawy, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci, zgodnie z poprzednią ustawą o powszechnym wieku emerytalnym. Tak więc emeryci, którzy dalej pracują u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo ukończenia wieku zwalniającego ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie zawieszona.

Powyższa zasada ma zastosowanie także do emerytur przyznanych osobom zatrudnionym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

W takim przypadku ZUS podejmie wypłatę emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, pod warunkiem przedłożenia w ZUS w tym samym miesiącu zaświadczenia o ustaniu zatrudnienia oraz wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury. Świadczenia za okres poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy nie zostaną wypłacone.

 

Osoba, która złożyła wniosek w placówce terenowej ZUS i nie poinformowała o istniejącym stosunku pracy za granicą, zobowiązana będzie do zwrotu wypłaconych świadczeń do momentu przedłożenia zaświadczenia o ustaniu zatrudnienia. Należy pamiętać, że osoba pracująca i mieszkająca za granicą ma obowiązek poinformowania instytucji ZUS o tym fakcie, a jej wniosek o emeryturę z ZUS powinien być złożony poprzez instytucję łącznikową w miejscu zamieszkania i przekazany do właściwej jednostki ZUS.

 

W przypadku osób pracujących w Belgii jednostką tą jest:

ZUS I Oddział w Warszawie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Ul. Senatorska 6/8

00-917 Warszawa

 

Z kolei instytucją łącznikową w Belgii, w której należy złożyć wniosek o polską emeryturę, jest:

Service fédéral des Pensions
Tour du Midi
Esplanade de l'Europe 1
1060 Bruxelles

 

Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, w której dana osoba podjęła zatrudnienie już po przyznaniu prawa do emerytury.

 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą za granicą i ubiegające się o wypłatę świadczenia emerytalnego z ZUS nie są zobowiązane do przedkładania dokumentacji dotyczącej zakończenia wykonywania tej działalności, ponieważ konieczność rozwiązania stosunku pracy wynikająca z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wyłącznie pracowników.

WPŁYW DOCHODÓW Z PRACY LUB PROWADZENIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA EMERYTURY WCZEŚNIEJSZE

Wcześniejsza emerytura jest przyznawana osobie, które nie ukończyła jeszcze powszechnego wieku emerytalnego – w przypadku kobiety jest to 60, a w przypadku mężczyzny 65 lat.

Prawo do wcześniejszej emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Prawo do wcześniejszej emerytury ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nieprzekraczającej oczywiście 130%. Świadczenie takie ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, nie wyższą jednak niż ustalana okresowo maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia.

Na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia wpływa przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty stosuje się również do świadczeniobiorców osiągających przychód za granicą. Świadczeniobiorca, któremu przyznano emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej należy niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający świadczenia.

Osoby, które złożyły oświadczenia, powinny do końca lutego każdego roku zawiadomić również o wysokości przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku osób zatrudnionych za granicą dowodem na potwierdzenie wysokości osiągniętego przychodu jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Osoby osiągające przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powinny złożyć oświadczenia o wysokości tego przychodu.

ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W celu uzyskania informacji osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą kontaktować się w czasie dyżurów w języku polskim pod numerem tel. 03/222 71 64 w poniedziałek od 9.30 do 12.30 oraz w czwartek od 13.00 do 16.00, a także poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Iwona Cieszyńska

 

Gazetka 186 – listopad 2019