Dodatek socjalny do belgijskiej emerytury (IGO/La Grapa)

IGO/LA GRAPA to świadczenie socjalne przyznawane osobom starszym, które otrzymują niską emeryturę. Dodatek ten ma zapewnić emerytom dochód na podstawowe utrzymanie. Osoby ubiegające się o takie świadczenie muszą spełnić kilka warunków związanych z wiekiem, narodowością, sytuacją rodzinną oraz miejscem zamieszkania.

W celu ustalenia, czy emeryt ma prawo do IGO/La Grapa, brane są pod uwagę wszystkie jego dochody i źródła utrzymania. W pierwszej kolejności sprawdzane jest prawo do belgijskich i zagranicznych świadczeń emerytalnych oraz do dodatkowych emerytur (II i III filar). Fundusz emerytalny sprawdza również, czy osoba ubiegająca się o zasiłek ma inne źródła dochodów, np. świadczenia socjalne, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, środki na utrzymanie lub alimenty płacone np. przez byłego małżonka, różnego rodzaju renty. Wpływ na prawo do zasiłku może mieć też posiadanie na własność nieruchomości, oszczędności w banku czy papierów wartościowych. Istotne jest także pochodzenie i miejsce pobytu.

Kiedy zainteresowany składa wniosek o belgijską emeryturę (od 65. roku życia), fundusz emerytalny automatycznie sprawdza jego prawo do IGO/La Grapa.

Osoby po 65. roku życia, które przypuszczają, że miałaby prawo do takiego świadczenia, mogą w każdej chwili same złożyć wniosek.

KWOTA ZASIŁKU IGO/LA GRAPA

Jeśli zostanie przyznane prawo do IGO/La Grapa, fundusz sprawdza sytuację rodzinną emeryta w celu ustalenia kwoty zasiłku.

Emeryt może otrzymać:

- podstawową kwotę IGO/La Grapa, gdy mieszka pod jednym dachem z innymi osobami, np. z mężem/żoną albo partnerem/partnerką na podstawie umowy o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (kohabitacji)

- lub podwyższoną kwotę IGO/La Grapa, jeśli jest osobą samotną.

Maksymalne miesięczne kwoty świadczeń (90% własnej emerytury + świadczenie IGO/La Grapa)

data

indeks

kwota podstawowa

podwyższona kwota

01.09.2013

136,09

674,46 euro

1011,70 euro

Przy ustalaniu kwoty zasiłku IGO/La Grapa nie są brane pod uwagę następujące osoby, mieszkające z emerytem pod jednym dachem: dzieci, wnuki, synowe, zięciowie, rodzice, dziadkowie oraz osoby obce, które nie są związane z emerytem umową o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Oznacza to, że przy ustalaniu wysokości zasiłku IGO/La Grapa pod uwagę bierze się jedynie dochody emeryta oraz jego współmałżonka lub partnera.

Osoba starająca się o zasiłek może wciąż osiągać dochody z pracy zarobkowej lub z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Roczny dochód w wysokości maksymalnie 5000 euro ma niewielki wpływ na kwotę zasiłku.

Uwaga:

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków korzystania ze świadczenia IGO/La Grapa. Osoby, które otrzymały prawo do pobierania tego zasiłku przed 31 grudnia 2013 r., zachowują to prawo według przepisów sprzed 1 stycznia 2014 r. Jednak fundusz emerytalny może zastosować nowe przepisy ze względu na zmianę sytuacji emeryta, która nastąpiła po 31 grudnia 2014 r. W poniżej przedstawiamy zostaną przedstawione informacje na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

WARUNKI OTRZYMANIA IGO/LA GRAPA

Wiek – zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą ubiegać się o ten zasiłek od 65. roku życia.

Obywatelstwo – należy mieć obywatelstwo belgijskie lub obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej.

Miejsce pobytu – osoba korzystająca z tego zasiłku musi mieszkać i przebywać na terenie Belgii. Ci, którzy przebywają poza granicami Belgii nieprzerwanie dłużej niż 6 miesięcy, tracą prawo do tego zasiłku. Należy wtedy po powrocie do Belgii na nowo złożyć wniosek o jego przyznanie.

Osoby, które w roku kalendarzowym wyjeżdżają za granicę na okres krótszy niż 30 dni, utrzymują prawo do zasiłku. Jeśli jednak okres ten zostanie przekroczony, wypłata zasiłku zostanie wstrzymana za każdy miesiąc, w którym emeryt nie przebywa w Belgii.

Długość pobytu za granicą może przekroczyć 30 dni w roku w następujących przypadkach:

▪ nagły lub tymczasowy pobyt w szpitalu lub innej jednostce opieki zdrowotnej,

▪ wyjątkowe i uzasadnione okoliczności, które zostały zatwierdzone przez zarząd funduszu emerytalnego – ale w tej sytuacji należy poinformować fundusz emerytalny o przyczynach dłuższego pobytu za granicą jeszcze przed wyjazdem.

W celu kontroli rzeczywistej długości pobytu w Belgii osób pobierających zasiłek IGO/La Grapa fundusz emerytalny regularnie wysyła formularze in blanco – dowody pobytu. W ciągu 35 dni od chwili otrzymania takiego formularza osoba pobierająca zasiłek musi osobiście stawić się w urzędzie gminy, w której mieszka.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU IGO/LA GRAPA

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

▪ w swoim urzędzie gminy,

▪ osobiście w funduszu emerytalnym,

▪ online poprzez stronę internetową www.pensioenaanvraag.be i www.demandepension.be

Wniosek może złożyć zarówno osoba, która pracowała w Belgii jako pracownik, jak i osoba, która była samozatrudniona lub pracowała jako urzędnik państwowy.

Jeśli zainteresowany nie otrzymał prawa do zasiłku IGO/La Grapa, może w każdej chwili ponownie złożyć wniosek, gdy uważa, że zaszły zmiany, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do tego zasiłku.

Nowy wniosek można złożyć również w przypadku, gdy zasiłek został przyznany, ale w sytuacji osoby uprawnionej do jego otrzymania nastąpiły zmiany, które mogą dawać prawo do podwyższenia kwoty zasiłku.

Z drugiej strony osoba pobierająca zasiłek IGO/La Grapa ma obowiązek poinformowania funduszu emerytalnego, gdy jej dochody wzrosną. Wzrost kwoty dochodów ma wpływ na wysokość zasiłku. Jeśli kwota dochodów emeryta znacznie wzrośnie, może on utracić prawo do zasiłku. Wzrost dochodów emeryta może nastąpić np. z powodu sprzedaży nieruchomości lub w związku ze spadkiem czy darowizną, ale także w wyniku otrzymania emerytury z innego kraju, w którym powszechny wiek emerytalny jest inny niż w Belgii.

Przykład: osoba uprawniona do zasiłku otrzymuje prawo do belgijskiej emerytury w wieku 65 lat. Ze względu na krótki okres zatrudnienia w Belgii kwota świadczenia emerytalnego jest niska. Ponieważ emeryt nie ma innych źródeł dochodu, dostaje prawo do IGO/La Grapa. Jednak w wieku 67 lat otrzymuje emeryturę z innego kraju, w którym powszechny wiek emerytalny wynosi właśnie 67 lat. Dzięki temu kwota jego dochodów wzrosła. Emeryt musi powiadomić o tym fundusz emerytalny. Wzrost dochodów spowoduje obniżenie kwoty zasiłku IGO/La Grapa.

OD KIEDY WYPŁACANY JEST ZASIŁEK IGO/LA GRAPA

Zasiłek ten wypłacany jest w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek. Wypłata może nastąpić najwcześniej miesiąc po ukończeniu 65. roku życia.

Obowiązki osoby uprawnionej do zasiłku

Osoba pobierająca zasiłek IGO/La Grapa ma obowiązek informowania funduszu emerytalnego o:

▪ zmianie wysokości dochodów,

▪ otrzymaniu spadku lub darowizny,

▪ zmianie miejsca zamieszkania,

▪ zmianie sytuacji rodzinnej (ślub, rozwód, śmierć współmałżonka/partnera),

▪ śmierci osoby mieszkającej z uprawnionym pod tym samym adresem,

▪ wyjazdach za granicę,

▪ innych zmianach i wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku IGO/La Grapa można uzyskać w funduszu emerytalnym RVP/ONP (www.onprvp.fgov.be).

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

źródło: www.onprvp.fgov.be

(opracowanie własne)

 

Gazetka 136– listopad 2014