W Belgii w licznych sektorach pracownicy mają prawo do premii końcoworocznej, czyli tzw. trzynastej pensji, oraz do premii związkowej. W niektórych sektorach trzynastą pensję wypłaca pracodawca, a w innych fundusze branżowe, często za pośrednictwem związków zawodowych.

SEKTOR CZEKÓW USŁUGOWYCH PC/CP 322.01

Premia końcoworoczna

Osoby, które przepracują w sektorze czeków usługowych minimum 65 dni w okresie referencyjnym (od 1 lipca ub.r. do 30 czerwca br.), mają prawo do premii końcoworocznej. Przy ustalaniu prawa do tej premii brane są pod uwagę również dni ekonomicznego bezrobocia, okresu niezdolności do pracy lub okresu urlopu macierzyńskiego.

Wysokość premii brutto to 4,15% wynagrodzenia brutto uzyskanego w okresie referencyjnym. Z kwoty brutto premii potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07% oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 23,22%.

Prawo do premii rocznej ustala się każdego roku w listopadzie. Np. pracownicy, którzy w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. przepracowali minimum 65 dni, w listopadzie 2016 r. otrzymają informację z funduszu branżowego o przyznaniu prawa do premii rocznej, o jej wysokości oraz terminie wypłaty. Premia jest wypłacana na konto bankowe pracownika.

Premia związkowa

Osoby pracujące w systemie czeków usługowych, które należą do związku zawodowego, mają również prawo do tzw. premii związkowej. Prawo to jest przyznawane automatycznie w przypadku spełnienia warunków do uzyskania premii końcoworocznej. Premia związkowa wynosi 85 euro i jest częściowym zwrotem składek członkowskich.

SEKTOR SPRZĄTANIA PC/CP 121

Do sektora sprzątania należą pracownicy, którzy są zatrudnieni przez firmy świadczące usługi sprzątania biur, budynków biurowych, klatek schodowych, fabryk, zakładów przemysłowych, itd.

Premia końcoworoczna

Osoba zatrudniona w tym sektorze ma prawo do trzynastej pensji, jeśli w okresie referencyjnym (od 1 lipca ub.r. do 30 czerwca br.) przepracowała minimum 60 dni (lub wykaże dni równoznaczne z przepracowanymi, np. okres niezdolności do pracy, płatne dni świąteczne) lub jeśli w okresie referencyjnym zarobiła minimum 2210 euro.

Pracownicy, którzy mają prawo do trzynastej pensji, w grudniu otrzymują dokument z funduszu branżowego z informacją o kwocie premii. Osoby zrzeszone w związku zawodowym powinny oddać dokument do swojego oddziału lokalnego wraz z numerem konta bankowego. Związek zawodowy wypłaca świadczenie. Osoby niezrzeszone w związku zawodowym powinny odesłać wypełniony dokument bezpośrednio do funduszu branżowego.

Kwota premii wynosi 9% płacy brutto uzyskanej w okresie referencyjnym. Z kwoty brutto potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne (13,07%) oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Premia związkowa

Pracownicy zatrudnieni w tym sektorze i zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do tzw. premii związkowej, czyli do częściowego zwrotu składek członkowskich. Premia związkowa w tym sektorze zależy od stażu pracy pracownika i od okresu jego członkostwa w związku zawodowym. Maksymalna kwota premii wynosi 135 euro.

SEKTOR BUDOWLANY PC/CP 124

Premia końcoworoczna

W sektorze budowlanym trzynasta pensja nazywana jest premią lojalnościową. Jest ona przyznawana osobom, które były zatrudnione w sektorze budowlanym w okresie referencyjnym (od 1 lipca do 30 czerwca br.). Niektóre okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, wypadku lub wypadku przy pracy są traktowane jako przepracowane. Wysokość premii lojalnościowej wynosi 9% płacy brutto pracownika za okres od 1 lipca do 30 czerwca. Pracownik otrzymuje premię pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Premia związkowa

Pracownicy budowlani należący do związku zawodowego mają prawo do tzw. premii związkowej (syndicale premie, prime syndicale), która wynosi 0,62 euro za przepracowany dzień w okresie od 1 kwietnia do 31 marca. Maksymalna kwota premii to 135 euro.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PC/CP 118

Premia końcoworoczna

Staż pracy u tego samego pracodawcy

Kwota

12 miesięcy

Kwota równa 4 i 1/3 tygodnia normalnej płacy brutto

Mniej niż 12 miesięcy

1/12 pełnej premii za każdy miesiąc pracy (miesiąc = 30 dni)

Premię końcoworoczną wypłaca pracodawca przed 25 grudnia.

Premia związkowa

Pracownicy zatrudnieni w tym sektorze i zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do tzw. premii związkowej, czyli częściowego zwrotu składek członkowskich. Premia związkowa w tym sektorze zależy od stażu pracy pracownika i od okresu jego członkostwa w związku zawodowym. Maksymalna kwota premii wynosi 135 euro.

SEKTOR OGRODNICZY PC/CP 145

Premia roczna i premia związkowa – pracownicy niesezonowi

W sektorze ogrodnictwa formą premii końcoworocznej jest dodatek do ekwiwalentu wakacyjnego – wynosi on odpowiednio: 6,25% brutto wynagrodzenia rocznego w sektorze uprawy kwiatów, 7,55% w sektorze uprawy owoców, warzyw i pieczarek oraz 8,33% w sektorze hodowli drzew. Osoby, które należą do związku zawodowego, otrzymują dodatkowo premię związkową w wysokości 135 euro.

Premia roczna i premia związkowa – pracownicy sezonowi

Pracownicy sezonowi zatrudnieni w sektorze ogrodniczym mają prawo do premii rocznej w wysokości 190 euro oraz do premii związkowej w wysokości 23 euro (dla osób zrzeszonych w związku zawodowym).

SEKTOR ROLNICZY PC/CP 144 – PRACOWNICY NIESEZONOWI

Premia roczna i premia związkowa

W sektorze rolniczym premia roczna wynosi 6% wynagrodzenia brutto za okres referencyjny od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca br. Od kwoty premii potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07% oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Osoby, które należą do związku zawodowego, otrzymują dodatkowo premię związkową w wysokości 135 euro.

SEKTOR ROLNICZY PC/CP 144 – PRACOWNICY SEZONOWI

W sektorze rolniczym pracownicy sezonowi mają prawo do premii rocznej w wysokości 61,97 euro, jeśli wykażą minimum 25 przepracowanych dni. Osoby zrzeszone w związku zawodowym mają prawo do premii związkowej w wysokości 25 euro/rok.

SEKTOR PRACY TYMCZASOWEJ – INTERIM PC/CP 322

Premia końcoworoczna i premia związkowa

Osoby zatrudnione w systemie interim mają prawo do premii rocznej, jeśli w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca br. wykażą minimum 65 przepracowanych dni. Kwota premii rocznej wynosi 8,27% płacy brutto za okres od 1 lipca do 30 czerwca.

Członkowie związku zawodowego oprócz premii rocznej otrzymują również premię związkową, która wynosi 100 euro i jest częściowym zwrotem składek członkowskich.

W grudniu każdego roku fundusz socjalny wysyła do pracowników dokumenty dotyczące premii rocznej i premii związkowej. Dokumenty wraz z numerem konta, na który mają być wypłacone premie, należy dostarczyć do związku zawodowego.

Wyjątek stanowią pracownicy budowlani pracujący w systemie interim. Otrzymują oni trzynastą pensję na tych samych zasadach co pracownicy budowlani zatrudnieni bezpośrednio w firmie budowlanej.

SEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 140.03

Premia końcoworoczna

Prawo do trzynastej pensji w sektorze transportowym przyznaje się pracownikom, którzy byli zatrudnieni w tym sektorze w okresie referencyjnym (od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca br.).

Wysokość premii rocznej wynosi 5% płacy brutto za okres referencyjny. Premia jest wypłacana pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Pracownicy, którzy mają prawo do premii rocznej, otrzymują w listopadzie dokumenty z funduszu branżowego z informacją o kwocie premii. Na dokumencie należy podać numer konta bankowego, a następnie złożyć dokument w związku zawodowym lub odesłać do funduszu branżowego. Premia jest wypłacana od 20 grudnia.

Premia związkowa

W sektorze transportowym premia związkowa wynosi 130 euro – warunkiem jej otrzymania jest przynależność do związków w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 31 czerwca br.

SEKTOR METALOWY PC/CP 111

Premia końcoworoczna

Wysokość premii brutto to 8,33% wynagrodzenia brutto uzyskanego w roku kalendarzowym. Wypłata premii następuje w styczniu roku następnego.

Premia związkowa

Pracownicy tego sektora, którzy należą do związku zawodowego, otrzymują premię związkową w wysokości maksymalnie 120 euro.

W tym sektorze prawo do trzynastej pensji, jej wysokość oraz sposób naliczania ustala się w poszczególnych obszarach Belgii: Brabant (Bruksela, Vlaams- i Waals Brabant), Namen, West-Henegouwen (Ath, Doornik, Moeskroen), Centrum Bergen-Borinage, Charleroi, Luik – Luxemburg. Premię wypłaca pracodawca.

SEKTOR ELEKTRYCZNY PC/CP 149.01

Premia końcoworoczna

W tym sektorze istnieją dwa systemy dotyczące trzynastej pensji:

- system ogólny, regulowany przez fundusz branżowy – wypłata premii następuje przed 31 grudnia. Wysokość premii w tym systemie wynosi 8,33% płacy brutto za okres referencyjny (od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca br.). Prawo do premii jest przyznawane pod warunkiem, że w okresie referencyjnym pracownik przepracował minimum 65 dni,

- system FEE/RTD (organizacje pracodawców) – osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach przyłączonych do jednej z tych organizacji otrzymują trzynastą pensję wypłacaną bezpośrednio przez pracodawcę około 15 grudnia. Wysokość premii wynosi 8,33% płacy brutto za okres referencyjny (od 1 grudnia roku poprzedniego do 30 listopada br.).

Premia związkowa

Pracownicy tego sektora należący do związku zawodowego otrzymują premię związkową w wysokości maksymalnie 120 euro.

Więcej informacji na temat premii (również w innych sektorach) można uzyskać w lokalnym oddziale ACV/CSC, adresy na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

 

Gazetka 157 – grudzień 2016