Regulamin konkursu „#PolskaTesknieZa” organizowany na profilu Gazetka.be na Facebooku, na portalu wydawnictwa Gazetka oraz w wersji drukowanej Gazetki, wydanie czerwiec 2020.

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „#PolskaTesknieZa” (dalej „Akcja”) jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Brukseli, Avenue de la Renaissance 20 bte 25, (dalej: „Organizator”).
 2. Akcja jest ogłaszana i prowadzona na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) na terytorium Królestwa Belgii za pośrednictwem sieci Internet w ramach profilu partnera projektu , którym jest wydawnictwo Gazetka: @Gazetka.be(dalej „Serwis”). Informacja o Akcji zamieszczona zostanie dodatkowo na portalu Gazetka i w wydaniu papierowym wydawnictwa (wydanie Czerwiec 2020).
 3. Akcja trwa od dnia 7.06. 2020 r. od chwili publikacji ogłoszenia o Akcji w Serwisie do dnia 28.06.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów.
 4. Udział w Akci jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w akcji.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Akcji
 1. Akcja jest skierowana do fanów profilu Facebooka Gazetki zainteresowanych treściami publikowanymi w Serwisie, mieszkający na terytorium Króleswta Belgii (dalej „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i realizacji Akcji na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 3. Akcja składa się z dwóch etapów:
 4. a) Pierwszy etap Publikacja Akcji w serwisie trwa od 7 do 21 czerwca 2020 . W tym czasie, Uczestnicy nadsyłają Zadania na adres mailowy wskazany w kolejnym punkcie. Pierwsze 30 nadesłane zadania zostaną nagrodzone.
 5. b) Drugi etap polega na Publikacji wszystkich nadesłanych Zadań w Serwisie w terminie od 24 do 27 czerwca 2020 . W tym czasie internauci mogą głosować poprzez polubienia Zadań. W dniu 28 czerwca 2020 Organizator podliczy polubienia i wybierze Zadanie, które zebrało najwięcej głosów. Uczetsnik, który dostarczył Zadanie otrzyma nagrodę dodatkową. 
 6. Zadanie akcji polega na dostarczeniu wybranej formy przekazu (rysunek, kolarz zdjęć, filmik, opowiadanie, wiersz, nowela itp.) przedstawiające wybrany zabytek/budynek, atrakcjęturystyczną lub miejsce (miasto/region/ teren itp.) w Polsce, które dla uczestnika ma walory turystyczne. Zadanie musi zostać wykonane własnoręcznie, dowolną techniką.
 7. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien sfotografować Zadanie i przesłać je na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie przekraczającym daty wskazanej w poście informującym o Akcji opublikowanym pierwszego dnia jej trwania na Serwisie. Zadania zgłoszone po terminie określonym Regulaminu nie będą brane pod uwagę. Mail musi zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej Zadanie oraz jej adres pocztowy (w Belgii), na który wysłana będzie nagroda w przypadku jeśli zgłoszenie zmieści się w pierwszej trzydziestce zgłoszeń. Nieprzekazanie Organizatorowi wyżej wymienionych informacji oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Akcji oraz rezygnację z nagrody.
 8. W przypadku uczestnictwa w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Zadania oraz nazwy Użytkownika, przez którą rozumie się imię lub nazwisko bądź nazwę, pod którą Uczestnik funkcjonuje na portalach Facebook (@polska.travel. @PolandMoveYourImagination) oraz Partnera (@Gazetka.be)
 9. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące w szczególności z uwagi na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność lub posiadają charakter pornograficzny.
 • 3. Zasady i warunki przyznawania Nagród oraz ich odbiór
 1. Organizator, w terminie do 24 czerwca 2020 nagrodzi 30 pierwszych przesłanych Zadań zgłoszonych zgodnie z Regulaminem. Nagrodami są ludowe chusty z motywem góralskim
 2. Organizator, w terminie 29 czerwca 2020 nagrodzi Zadanie opublikowane w Serwisie, które otrzyma najwięcej polubień od internautów. Zwycięzka praca nagrodzona zostanie zestawem kawowo-herbacianym dla 6 osób z ceramiki z Bolesławca o wartości do ok. 200 euro.
 3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.
 4. Informacja o nagrodzonych Uczestnikach, w tym imiona i nazwiska Uczestników bądź nazwy, pod jakimi figurują, zostanie opublikowana przez Organizatora w Serwisie.
 5. Nagrody zostaną wysłane nagrodzonym Uczestnikom na adres wskazany przez Uczestnika w mailu w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia Akcji.

 

 • 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Akcji jest Organizator z siedzibą w Brukseli, Avenue de la Renaissance 20 bte 25.
 2. Dane osobowe Uczestnika obejmujące imiona i nazwiska Uczestnika, nazwę, pod którą Uczestnik funkcjonuje na Facebooku, adres do wysyłki, którym posługuje się Uczestnik, adres e-mail Uczestnika:
 3. a) podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału Uczestnika w Akcji;
 4. b) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Akcji, w szczególności w celu rozstrzygnięcia Akcji, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Akcji [podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”] oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewniania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Uczestnik ma prawo do:
 6. a) dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że żądanie ich usunięcia może uniemożliwić udział w Akcji, w tym wydanie Nagrody, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje;
 7. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. c) w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, posiada uprawnienie do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Przystępując do udziału w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności rozstrzygnięcia Akcji, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Akcji, oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Akcją.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z RODO oraz wydanych na jego podstawie ustaw i aktów wykonawczych.
 12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Akcją mogą powstać.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na portalu Partnera: www.gazetka.be
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, uniemożliwiających lub opóźniających wysyłkę przez Organizatora nagrody.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
 4. Akcja nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 5. Akcja nie jest organizowana, wspierany, sponsorowana ani związana z Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji.